fredag 28 december 2012

God fortsättning och Gott Nytt År!

VARUMÄRKESOMBUDET önskar er alla en riktigt god fortsättning och ett Gott Nytt År!

Vi hoppas att 2013 blir ett lika fantastiskt år som 2012 har varit för oss!

På återseende!

söndag 23 december 2012

PRV höjer ansökningsavgiften för varumärkesansökan

PRV (Patent- och registreringsverket höjer myndighetsavgiften för varumärkesansökan för den första klassen från 1 900 SEK till 2 300 SEK.

Förändringen har effekt från och med den 1 december 2012.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig.
lördag 15 december 2012

Efternamnet PETTERSSON kunde inte stoppa registrering av varumärke

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket PETTERSSON för båtar i klass 12.

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten ansåg att märket PETTERSSON är ett vanligt efternamn i Sverige och att behörighet till efternamnet inte visats.

Efter överklagan till Patentbesvärsrätten (PBR) framhöll domstolen att efternamn endast kan hindra registrering av varumärken om de är egenartade. Eftersom ett stort antal personer i Sverige bär efternamnet Pettersson ansågs det inte egenartat. PRV kunde därför inte avslå varumärkesansökan på den grunden.

Rättfallsnr: PBR 10-085

Källa: Blendow Lexnova

fredag 23 november 2012

Mexiko nu anslutna till Madridsystemet för internationellt varumärkesskyddMexiko har anslutit sig till Madridsystemet för internationelltvarumärkesskydd.

Det innebär att du från och med den 19 februari 2013 kan välja Mexiko i din ansökan om internationellt varumärkesskydd istället för att göra en nationell ansökan i landet.

En fördel är att du på så sätt kan undvika att betala nationellt ombudsarvode i Mexiko vid ansökningstillfället.
Vill du ha mer information eller hjälp med att ansöka om internationelltvarumärkesskydd? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!

Källa: WIPO, Madrid (Marks) Notification No. 198, 16 november 2012

tisdag 13 november 2012

Google förlorade - varumärket ADWORDS OPTIMIZER ej förväxlingsbart med ADWORDS

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för märket ADWORDS OPTIMIZER i figur för datorprogram i klass 9.

Google, Inc. invända mot registreringen av varumärket eftersom de ansåg att det sökta märket bland annat var för likt gemenskapsvarumärket (EU-varumärket) ADWORDS registrerat för "spridning av reklam för tredje man" i klass 35.

PRV ansåg att invändarens (Goole, Inc.) gemenskapsvarumärke ADWORDS ingick i sin helhet som den inledande och dominerande delen av det sökta märket. Märkeslikhet ansågs därför föreligga. Däremot ansåg PRV att det inte förelåg likhet mellan varorna i klass 9 och tjänsterna i klass 35 eftersom det inte finns någon koppling mellan den spridning av reklam för tredje man som invändarens gemenskapsvarumärke avser och datorprogram /mjukvara som det ansökta märket avsåg. Varu- och tjänsteslagslikhet ansågs därför inte föreligga varför någon förväxlingsrisk mellan märkena inte kunde vara förhanden.PRV avslog därmed invändningen.

Google, Inc. överklagade till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR ansåg bland annat i sitt domskäl att "spridning av reklam för tredje man" omfattar s.k. sökordsmarknadsföring. Dessa erbjudna tjänster kan inte anses likna "datorprogram/mjukvara". Någon varu- och tjänsteslagslikhet förelåg därför inte. PBR avslog därmed överklagan.

Då Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) inte meddelat prövningstillstånd står PBR:s avgörande fast.


Rättsfall: HDF 5911-11
Källa: Blendow Lexnova


fredag 12 oktober 2012

Nya Zeeland med i den internationella överenskommelsen om varumärkesskydd (Madridsystemet)Nya Zeeland har gått med i Madridsystemet för internationellt varumärkesskydd.

Det innebär att du från och med den 10 december 2012 kan välja Nya Zeeland i din ansökan om internationellt varumärkesskydd istället för att göra en nationell varumärkesansökan. På det sättet sparar du dig kostnaden för det utländska ombudsarvodet.

Vill du ha mer information eller hjälp med att ansöka om
internationellt varumärkesskydd? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Källa: Information Notice No. 197/2012, WIPO

måndag 1 oktober 2012

Varumärket JULBRASAN gick inte att varumärkeregistreras för DVD-skivor

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan gällande varumärket JULBRASAN för bland annat magnetiska databärare och inspelningsbara skivor i klass 9.

Efter att märket publicerats inkom en invändning mot registreringen av varumärket där invändaren ansåg att varumärket skulle upphävas därför att märket saknade särskiljningsförmåga och att det förelåg ett frihållningsbehov (d.v.s. att termen skall kunna användas av alla och envar).

Invändaren ansåg alltså att märket JULBRASAN som användes för marknadsföring och försäljning av en DVD-skiva innehållande en brinnande julbrasa för återgivning på TV-apparater eller bildskärm var beskrivande.

PRV beslutade att varumärket JULBRASAN var en abstrakt lydelse som inte kunde anses beskrivande för varorna i klass 9. Varumärket var därför särskiljande och det fanns inte ett frihållningsbehov för ordet. Invändningen utgjorde därmed inget hinder för registreringen av varumärket.

Invändaren överklagade dock beslutet till Patentbesvärsrätten (PBR) som upphävde PRV:s beslut.

PBR ansåg nämligen att varumärket JULBRASAN innehöll beståndsdelar som vart för sig kan användas vid beskrivning av de magnetiska databärarna och de inspelningsbara skivorna som varumärket omfattade. Varumärket ansågs också beskrivande för DVD-skivor. Detta eftersom märket JULBRASAN var bildat på ett för svenska språket normalt sätt där förledet JUL anger vid vilken helg varan lämpligen kan användas. Av den anledningen hävdes varumärkesregistreringen JULBRASAN för nämnda varor.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd.

Kontakta oss så kan vi berätta mer hur vi kan hjälpa dig.

Rättsfallnr: PBR 11-086
Källa: Blendow Lexnova onsdag 12 september 2012

Kan man registrera ILÄGGSULOR som varumärke?

När man skall starta en verksamhet, oavsett om det är en vara eller en tjänst som du skall sälja, behöver du ha ett namn - ett varumärke - som du säljer din vara eller tjänst under.

För att ingen annan skall kunna använda ett identiskt eller liknande varumärke behöver du skydda ditt varumärke. Gör du inte det kan någon annan (med eller utan avsikt) efterlikna dig och då kan det ske en sammanblandning mellan era varor och tjänster på marknaden så att dina potentiella köpare tror att de handlar av dig men i själva verket köper av din konkurrent.

Varumärkesskydd får man genom att man ansöker om registrering av varumärke. När du väl fått ditt varumärke registrerat har du skydd i tio år. Dessa tio år kan förlängas utan tidsbegränsning. Men det är viktigt att tänkta på att det finns ett användningskrav för varumärken. Det innebär att du faktiskt måste använda ditt varumärke så som det är registrerat för att du inte skall tappa ditt varumärkesskydd.

Frågan är då vad för typ av varumärke du kan registrera. Varumärken som är beskrivande och generiska, d.v.s. består av allmänt hållna ord eller är beskrivande för dess sökta varor och tjänster kan inte varumärkesregistreras. Exempelvis är det svårt att registrera ordet ILÄGGSSULOR för själva produkten iläggssulor. Däremot kan det vara bra av andra skäl att ha ett beskrivande namn (t.ex. ur sökmotoroptimeringssynpunkt). Ur ett varumärkesperspektiv är det bra att välja ett namn som är unikt - ett varumärke som utmärker sig och skiljer sig från andra.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd.
Kontakta oss så kan vi berätta mer hur vi kan hjälpa dig.


torsdag 6 september 2012

Domännamnet wwwhemnet.se blev efter alternativt tvistlösningsförfarande överfört till Hemnet

Till Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) inkom en ansökan om att domännamnet wwwhemnet.se skulle överföras till företaget HemNet Sverige AB.

Sökanden, HemNet Sverige AB (nedan kallat Hemnet), framförde i sin ansökan att de är innehavare till den svenska varumärkesregistreringen nr. 0388655 HEMNET i klasserna 16, 35, 36 och 38.

Bolaget bedriver bland annat en databas för fastighetsmäkleri och hemsidor för bostadssök som har upp till 1,4 miljoner unika besökare per vecka.

I korthet ansåg sökanden att domännamnet wwwhemnet.se är förväxlingsbart med deras varumärkesregistrering  och vill ha det överfört. Bland annat har läkning till konkurrenters verksamheter gjorts och erbjudande om betalning som överstiger domännamnets anskaffningskostnader erbjudits.

Innehavaren till domännamnet framförde att domännamnet erhållits vid ett förvärv från ett konkursbo och att den läkning som skett till annan hemsida gjorts efter att erbjudande om försäljning till Hemnet gjorts men nekats.

Tvistlösaren inledde sitt skäl med att framföra att domännamnet wwwhemnet.se är förväxlingsbart med sökandens varumärkesskydd.

Vidare ansåg tvistlösaren att ond tro förelegat eftersom den konkurrerande verksamhet som har bedrivits under domännamnet inneburit att innehavaren utnyttjat sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecknet för att driva trafik till sin webbsida eller på annat sätt försökt öka sina intäkter. 

Eftersom tvistlösaren funnit att domännamnsinnehavaren använt domännamnet i ond tro saknade domännamnsinnehavaren rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Sökanden fick därmed  domännamnet wwwhemnet.se överfört till sig.

Vill du ha hjälp med domännamn? Har någon olovligen registrerat ditt varumärke som domännamn eller vill någon få ditt domännamn överfört till sig? Vi kan hjälpa till med s.k. alternativt tvistlösningsförfarande. Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig. 

Rättsfall nr. ATF nr. 604
Källa: ATF, Blendow Lexnova

tisdag 21 augusti 2012

Varumärket PENSIONÄRSJÄVLAR vägrades varumärkesregistrering

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för märket PENSIONÄRSJÄVLAR för klasserna 9 (mjukvara), 16 (pappersvaror), 35 (TV- och radioreklamverksamhet), 38 (sändning av TV- och radioprogram) och 41 (undervisning och utbildning).

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten ansåg att märket PENSIONÄRSJÄVLAR är ett negativt värdeladdat uttalande som riktar sig mot en hel samhällsgrupp och därför strider mot allmän ordning och är ägnat att väcka förargelse.

Sökanden, Kanal 5, överklagade dock PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR avslog överklagandet och framförde följande;

"En användning av beteckningen PENSIONÄRSJÄVLAR i förehållande till en viss speciell vara eller tjänst eller i ett visst sammanhang kan mycket väl vara godtagbar. Det sökta varumärket ska emellertid bedömas mot bakgrund av att det avser ett flertal varor och tjänster vilka kan utformas på olika sätt och ha varierat innehåll.

Patentbesvärsrätten finner i likhet med PRV att det sökta märket PENSIONÄRSJÄVLAR utgör en nedlåtande beteckning i förhållande till en hel samhällsgrupp och att det därmed får betecknas som anstötligt. Varumärket står därför i strid med goda seder enligt nämnda bestämmelse för de varor och tjänster som omfattas av ansökan".  

PBR avslog därmed överklagandet.

Vill du ha hjälp med din varumärkesansökan? Vi hjälper dig med din ansökan och ser till att ditt varumärke registreras. Läs mer om att registrera varumärke eller kontakta oss.

Rättfallsnr. PBR 11-110
Källa: Blendow Lexnova

onsdag 15 augusti 2012

Sloganen I’M HATIN’ IT var för likt varumärket I’M LOVIN’ IT

Till OHIM (den europeiska varumärkesmyndigheten) inkom en ansökan om europeiskt varumärkesskydd för sloganen I’M HATIN’ IT för varor i klass 16 (pappersvaror), 25 (kläder och skor) och 35 (återförsäljartjänster).

Innehavaren till det europeiska varumärket I’M LOVIN’ IT, McDonald's International Property Company, Ltd., invände mot ansökan och hävdade att märkena var förväxlingsbara. OHIM ansåg att så var fallet och avslog gemenskapsansökan för vissa varor i klass 16, samtliga varor i klass 25 och för vissa tjänster i klass 35.

McDonald's var inte nöjd med beslutet och överklagade till överklagandenämnden som dock bekräftade att förväxling förelåg för de nämnda varorna och tjänsterna.

Överklagandenämnden ansåg nämligen att det förelåg både visuell och fonetiskt likhet. Däremot förelåg det för den engelska målgruppen en diametral skillnad i konceptuellt hänseende eftersom det registrerade gemenskapsvarumärket antyder att en hypotetisk konsument njuter av något medan det ansökta märket antyder motsatsen. För konsumenter som inte förstår engelska kunde dock ingen konceptuell jämförelse göras.

.....................................................................................

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke i EU?

Vi hjälper dig med din ansökan och ser till att ditt varumärke registreras. Läs mer om att registrera varumärke eller kontakta oss.

Rättfallsnr. R 1674/2011-2 - I’M HATIN’ IT’/ I’M LOVIN’ IT
Källa: Alicante News, juli 2012

tisdag 7 augusti 2012

Varumärket NORMAL ansågs inte likt varumärket NORMA

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en invändning mot det registrerade svenska varumärket NORMAL i figur. Varumärket var registrerat för bland annat bokklubbsverksamhet i klass 35.

Invändaren ansåg att varumärket var förväxlingsbart med deras gemenskapsvarumärke NORMA som var registrerat för bland annat böcker, kontorsmaterial och pappersvaror i klass 35.

PRV avslog invändningen och varumärkesinnehavaren till NORMA överklagade till Patentbesvärsrätten(PBR).

PBR ansåg att det visserligen förelåg vissa visuella likheter men att den fonetiska och begreppsmässiga skillnaden mellan NORMAL och NORMA gjorde att risk för förväxling inte kunde anses föreligga. Bland annat framförde PBR följande;

"Ordet NORMAL har ett betydelseinnehåll som t.ex. regelrätt, vanlig. Ordet NORMA har ingen särskild innebörd eller för tanken till namnet Norma. De båda märkena skiljer sig således även bergeppsmässigt åt". 

Överklagandet avslogs därför.

Rättfallsnummer: PBR 10-008
Källa: Blendow Lexnova

fredag 6 juli 2012

SEMESTER! - Vi är tillbaka igen den 6 augusti!

Vi på VARUMÄRKESOMBUDET har gått på semester och är åter den 6 augusti!

Vill ni ändå komma i kontakt med oss ber vi er vänligen att skicka ett e-post till:

info@varumarkesombudet.se

Vi önskar er alla en förträffligt fin och avkopplande semester och sommar!

På återseende,

Maite

måndag 25 juni 2012

Rekordmånga internationella varumärkesansökningar via WIPO

Rekordmånga internationella ansökningar lämnades in via WIPO (World Intellectual Property Organization) under 2011.

Mer än hälften av alla sökanden kom från EU ( ca 57%).

Kina var det land som var populärast bland valda länder.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke internationellt? Kontakta oss så kan vi berätta mer hur vi kan hjälp dig.


Källa: WIPO, SME:s Newsletter May 2012

fredag 15 juni 2012

Listan på ansökta toppdomäner har offentliggjorts - har någon annan registrerat ditt varumärke som toppdomän?

I ett tidigare inlägg skrev vi om att det fram till den 30 maj 2012 var möjligt att registrera nya generiska toppdomäner.

Företag och organisationer har alltså kunnat ansöka om att registrera sitt varumärke som toppdomän. Vi nämnde också risken att ansökningsförfarandet öppnar upp för att någon annan än varumärkesinnehavaren ansöker om att registrerar ett varumärke som toppdomän.

Nu har alltså listan på dessa nya toppdomäner offentliggjorts och det är därför bra att kontrollera att ingen annan ansökt om registrering av ditt varumärke som toppdomän. Skulle det ha skett bör du invända mot ansökan.

Listan på nya toppdomäner hittar du här och information hur du invänder mot toppdomäner hittar du här (under Module 3 Objection Procedures).

Vill du ha hjälp med varumärken och domännamn? Kontakta oss så berättar vi vilka domännamnstjänster vi erbjuder.

Varumärket SUNDSVALLS GATUFEST gick inte att registrera

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för figurmärket SUNDSVALLS GATUFEST sökt i klass 41 för bland annat underhållning och kulturverksamhet.

PRV ansåg att varumärket saknade särskiljningsförmåga eftersom märket angav arten och det geografiska ursprunget för bland annat underhållning och kulturverksamhet.

Inte heller ansåg PRV att den figurativa utformningen var tillräckligt särpräglad för att märket skulle anses ha någon figurativ särskiljningsförmåga och därmed kunna registreras som varumärke.

Sökanden överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR). Men då PBR delade PRV:s uppfattning avslogs överklagan. Dessutom ansågs det inte visat att märket blivit känt genom användning.

Sökanden valde återigen att överklaga men då den sista instansen, Högsta förvaltningsdomstolen, valde att inte meddela prövningstillstånd står PBR:s avgörande fast.

Vill du ha hjälp med ditt varumärke så att du slipper stöta på patrull? Vi hjälper dig med din ansökan och ser till ditt varumärke registreras. Läs mer om att registrera varumärke eller kontakta oss

Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen 6995-11
Källa: Blendow Lexnova

torsdag 7 juni 2012

Varumärkesintrång att importera CONVERSE

En man dömdes i Stockholms tingsrätt för varumärkesintrång efter att ha importerat 20 par skor som var försedda med identiska varumärken tillhörande Converse Inc.

Mannen hade dock inte hämtat ut försändelsen eller bjudit ut dem till försäljning. Men då mannen inte hade tillstånd att importera varorna med Converse varumärke på samt att syftet med importen var att använda skorna i näringsverksamhet utgjorde handlandet varumärkesintrång.

Mannen förbjöds därmed vid vite om 50 000 kr att sälja skor med Converse Inc:s varumärken på samt dömdes att betala 10 000 kr i ersättning till Converse Inc.

Rättsfall: Mål nr. T 16150-11
Källa: Blendow Lexnova

Filippinerna med i den internationella överenskommelsen om varumärkesskydd (Madridsystemet)

Filippinerna har har gått med i Madridsystemet för internationellt varumärkesskydd.

Det innebär att du från och med den 25 juli 2012 kan välja Filippinerna i din ansökan om internationellt varumärkesskydd istället för att göra en nationell ansökan i landet.

En fördel är att du slipper betala ombudsarvoden i Filippinerna.

Vill du ha mer information eller hjälp med att ansöka om internationellt varumärkesskydd? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!

Käll: Information Notice No. 9/2012, WIPO

tisdag 29 maj 2012

Skynda att ansöka om registrering av nya toppdomäner - sista ansökningsdag den 30 maj 2012

För ungefär ett år sedan beslutade beslutade ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), som bland annat är ansvarig för IP-protokollenen, att det skulle finnas möjlighet att registrera nya generiska toppdomäner fram till den 30 maj 2012. Exempel på toppdomäner är .com, och .org.

Möjligheten att ansöka om nya toppdomäner öppnades den 12 januari 2012 och sista dagen är alltså den 30 maj 2012.

Möjligheten att ansöka om nya toppdomäner innebär alltså att företag och organisationer kan ansöka om att registrera en ny toppdomän som t.e.x. .varumärkesombudet eller liknande. Samtidigt innebär denna möjlighet naturligtvis en risk för varumärkesinnehavare eftersom någon än varumärkesinnehavaren kan ansöka om skydd för ett varumärke som toppdomän.

Efter att ansökningsförfarandet är avslutat kommer ICANN att publicera en lista med alla de nya ansökningarna som kommit in. Det är därför bra att kontrollera så att ingen har ansökt om registrering av ditt varumärke som toppdomän och invända mot ansökan om så skulle vara fallet.

Listan kommer att offentliggöras här och mer information om ansökningsförfarandet hittar du här.

Vill du ha hjälp med varumärken och domännamn? Kontakta oss så berättar vi vilka domännamnstjänster vi erbjuder.

Källa: PRVBloggen

måndag 28 maj 2012

Varumärkesskydda en bokstav?

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en ansökan om varumärkesregistrering för märket S utförd i blå färg för bland annat trycksaker och pappersvaror i klass 16, byggnadsmaterial i klass 17 och uppförande/anläggande av byggnationer i klass 37. Sökanden var det svenska byggföretaget Skanska.

PRV framförde att varumärket inte kunde registreras eftersom märket saknade särskiljningsförmåga. Anledningen var bland annat att ensamrätt normalt inte kan erhållas för en bokstav samt att märket inte heller hade ett sådant figurativt utseende att det kunde utgöra en registrerbar figur.  PRV ansåg att sökanden inte heller visat att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. PRV avslog därför varumärkesansökan.  

Skanska överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR framhöll att domstolen i sin rättstillämpning bedömt att märken bestående av endast en bokstav eller siffra normalt saknar erforderlig särskiljningsförmåga. Varumärken bestående av endast en bokstav eller en siffra kan varumärkesregistreras om tecknet har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning eller om det haft ett tillräckligt särpräglat figurativt utförande.

PBR framhöll dock (se sid. 4 i domslut);

"Av det anförda följer att det inte föreligger hinder mot registrering av det sökta varumärket i form av bokstaven S i ett visst utförande på de i överklagade beslutet anförda skälen, dvs. att ensamrätt normalt inte kan erhållas för en bokstav och att märket inte har ett så särpräglat utförande att det kan registreras som ett figurmärke. Avgörande är i stället om bokstaven s är beskrivande för de varor och tjänster som märket avser och, om så inte är fallet, om märket i form av bokstaven S i ett visst utförande är ägnat att uppfattas som ett kännetecken för dessa produkter".

Mot bakgrund av det ovan sagda ansåg PBR följande (se sid. 4 i domslut);

"I målet har inte framkommit att bokstaven s skulle vara artangivande eller i övrigt beskrivande för någon av de varor eller tjänster som det sökta märket avser. Det sökta märket har i och för sig en tämligen enkel utformning med bokstaven S utförd i ett kraftigt typsnitt och i en blå färg.  Utformningen medför dock att bokstaven avviker från mer vanligt förekommande typsnitt. Märket kan därmed inte helt frånkännas förmåga att kunna uppfattas som individualiseringsmedel".

PBR beslutade därmed att varumärkesansökan skulle återförvisas till PRV för vidare handläggning.

Vill du ha hjälp med att skydda ditt varumärke? Vi erbjuder en mängd varumärkestjänster, bland annat hjälper vi dig med att registrera varumärke, exempelvis nationellt varumärkesskydd i Sverige, europeiskt varumärkesskydd och internationellt varumärkesskydd. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Rättfallsnr: PBR Mål nr. 09-142
Källa: Blendow Lexnova

onsdag 23 maj 2012

Varumärkesintrång att sälja telefoner på Tradera och Blocket

En man importerade under augusti 2010 - mars 2011 hemelektronik (bl.a. telefoner med tillhörande manualer) från Kina och sålde dessa vidare främst via Tradera och Blocket. En del av produkterna och dess manualer hade försetts med varukännetecken som var identiska med Apples registrerade varumärken. Mannen stämdes för varumärkesintrång.

Tingsrätten ansåg att det var ostridigt att Apple var innehavare av de skyddade varumärken som åtalet avsåg och att de märken som försetts på varorna var identiska med Apples varumärken.

Tingsrätten ansåg det vidare utrett att samtliga produkter som åtalet omfattade inte var originalprodukter. Produkterna hade heller inte överlåtits för att föras ut på marknaden av Apple eller med Apples tillstånd.

Tingsrätten ansåg därmed att den försäljning som skett via Tradera och Blocket utgjorde intrång i Apples varumärkesrättigheter. Mannen dömdes till villkorlig dom samt dagsböter.

Rättsfallsnr. Mål nr. B 13442-11
Källa: Blendow Lexova


måndag 7 maj 2012

Intressant inlägg om varumärken som förs in i lexikon

Läs det intressanta inlägget på PRVbloggen som handlar om problemet när ett varumärke förs in i lexikon och den degenereringsrisk som varumärken och dess varumärkesinnehavare måste försöka undvika.

Det intressanta fallet med varumärket ROLLERBLADE tas upp då det var nära att omvandlas från ett varumärke till en generisk benämning för rullskridskor (s.k. degenerering). Innehavaren lyckades dock marknadsföra det nya generiska uttrycket ”inlines” istället och varumärket var räddat.

Vill du ha hjälp med varumärkesskydd? Kontakta oss.

Käll: PRVbloggen, Spårkvård vs Varumärkesvård, Magnus Ahlgren, juristchef på PRV.


onsdag 2 maj 2012

Colombia - första latinamerikanska landet att ratificera den internationella övernskommelsen om varumärkesskydd (Madridsystemet)

Colombia är det första latinamerikanska landet att ratificera Madridprotokollet om internationell registreringen av varumärken från 1989.

För tillfället är 84 länder anslutna till protokollet, däribland Europeiska unionen, USA, Kina, och Japan.

Vill du veta mer om internationellt varumärkesskydd och hur du kan utnyttja Madridsystemet för att enklare och billigare få ett brett och bra skydd i många av världens länder? Kontakta oss.  

Källa: B & R Latin America, Latin America IP News 2012.

tisdag 24 april 2012

UEFA:s kamp för sitt varumärke

I WIPO  Magazine (den internationella varumärkesmyndighetens månatliga nyhetsbrev) kan man läsa en intressant artikel om UEFA:s kamp för att upprätthålla sitt varumärkesskydd.

Artikelförfattaren beskriver tre problemområden som UEFA måste bekämpa i relation till sina rättigheter;
  1. intrång i immateriella rättigheter
  2. försäljning av falska biljetter, och  
  3. s.k. gerillamarknadsföring.
Intrånget i UEFA:s immateriella rättigheter omfattar bland annat otillåten registrering av varumärken eller domännamn som är identiska med eller liknar UEFA:s varumärken eller otillåten användning av varumärken i reklam eller på produkter. 

Utöver varumärkesintrång kan intrånget även bestå i brott mot upphovsrättenobehörig återsändning av matcher sker samt även intrång i mönsterskydd. 

Ett annat problem UEFA uppmärksammat är försäljning av falska biljetter som innebär olovlig återförsäljning av inträden.

Brott i samband med
s.k. gerillamarknadsföring aktualiseras när någon försöker skapa en olovlig association mellan sig och ett UEFA event, även om det i sig inte innebär något olovligt intrång immateriella rättigheter. Tolkningen av vilken gerillamarknadsföring som är olovlig varierar beroende på jurisdiktion.  

För att motarbete de nämnda problemen har UEFA valt att bland annat erhålla garantier för skydd av sina  immateriella rättigheter från de länder som tar emot UEFA-turneringar. UEFA kontrollerar även att användningen av tredje part faller inom de uppsatta ramarna och övervakar registreringar av liknande varumärken eller domännamn samt att användningen av registrerade varumärken eller domännamn sker korrekt i press eller på Internet. Dessutom har UEFA genomfört en kommunikationsstrategi som har för avsikt att främjar en bred förståelse för varför det är viktigt att skydda de immateriella rättigheter knutna till ett evenemang som UEFA EURO 2012 och de negativa konsekvenserna av intrång av dessa rättigheter som kan medfölja.

Vill du veta mer om varför det är viktigt med varumärken och varumärkesskydd? Är du intresserad av att registrera varumärke eller göra en förundersökning före registrering? Kontakta oss så att vi kan berätta vilka varumärkestjänster vi kan erbjuda dig. 

För att läsa hela artikeln, klicka här.
 
Källa: WIPO Magazine, April 2012

tisdag 17 april 2012

Europeiskt varumärke SPA GROUP registrerades trots invändning från SPARTill OHIM (den europeiska varumärkesmyndigheten) inkom en europeisk varumärkesansökan för ordvarumärket SPA GROUP i klasserna 16, 35, 41 och 44.

Efter att varumärkesansökan publicerats invände ett tyskt bolag mot registreringen och hävdade att ansökan var för likt två av deras tyska nationella varumärkesregistreringar innehållande ordet SPAR skyddat i klasserna 16, 35, 36 and 39.


Vid invändningsprövningen ansåg OHIM att någon förväxling mellan ordmärket SPA GROUP och SPAR inte förelåg. Invändaren överklagade OHIM:s beslut till Tribunalen.

Efter överklagan, som endast avsåg likhet mellan märkena och ej varu- eller tjänsteslagslikhet, ansåg Tribunalen att orddelen "GROUP" inte alls skulle bortses vid en likhetsbedömning så som invändaren ansett. Även om orddelen ansågs inneha en lägre grad av särskiljningsförmåga jämfört med orddelen SPA ansågs den relevant målgruppen inte förkorta märket till "SPA".

Tribunalen fortsatta och hävdade att varumärkena skiljde sig åt visuellt samt att märkena uttalas olika med beaktande av hur tyska konsumenter uttalar de tyska varumärkens jämfört med hur den engelska målgruppen uttalar den europeiska varumärkesansökan. Utöver detta skiljer sig märkena också begreppsmässigt eftersom "SPAR" betyder "spara" på tyska och "SPA GROUP" har samma mening för både tyska och engelska konsumenter. Efter en sammantagen bedömning förelåg det därmed inte någon förväxling mellan varumärkena. Invändningen avslogs.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke i EU? Kontakta oss här.Rättfallsnr: T-378/09
Källa: Alicante News, Mars 2012