fredag 29 april 2011

Horungen gick inte att varumärkesskydda

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärke Horungen för anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; kulturarrangemang; kulturverksamhet i klass 41 samt restauranger i klass 43.

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten ansåg att det sökta varumärket väcker förargelse.

Sökanden överklagade beslutet och hävdade att ordet har en annan betydelse i den grafiska branschen och att varumärket skulle användas i verksamhet riktad till just den branschen.

Patentbesvärsrätten (PBR) ansåg dock trots ordets dubbla betydelse att varumärket Horungen är ägnat att väcka förargelse i förbindelse med de sökta tjänsterna. Överklagandet avslogs och varumärket registrerades alltså inte.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr. PBR 09-306

onsdag 27 april 2011

GP fick inte ändra sitt figurmärke

Göteborgs-Posten lämnade in en ändringsanmälan till Patent- och registreringsverket (PRV) av sitt varumärke och tillika figurmärke GP. Tidningen ville ändra sitt varumärke genom att ta bort understrykningen och skriva GP i ett annat teckensnitt.

Både PRV och Patentbesvärsrätten (PBR) avslog ändringen av varumärket eftersom den föreslagna ändringen ansågs vara för stor.

PBR konstaterade att skyddsomfånget av varumärket är begränsat eftersom varumärket i huvudsak endast består av ett fåtal bokstäver. Att ta bort understrykningen och skriva GP i ett annat teckensnitt skulle innebära en betydlig visuell skillnad jämfört med hur varumärket är registrerat.

PBR ansåg därmed att ändringen skulle innebära att varumärkets helhetsintryck ändrades för mycket. Skyddsomfånget skulle därför påverkas i alltför stor utsträckning.

Källa: Blendow Lexnova
Rätfallsnummer: PBR 10-183

tisdag 26 april 2011

World Intellectual Property Day 26 april 2011

Idag är det World Intellectual Property Day!

World Intellectual Property Day organiseras av WIPO (World Intellectual Property Organization) som är ett FN-organ och ansvara för internationella varumärken och design.

Dagen är till för att uppmärksamma IP-relaterade frågor, särskilt varumärke och design.

Vill du veta mer om World Intellectual Property Day kan du besöka följande länk; http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2011/

torsdag 21 april 2011

Glad Påsk!

Varumärkesombudet önskar alla sina läsare en riktigt 'go' och glad påsk!

tisdag 19 april 2011

Ung juristbyrå får skjuts av prisad byrå

Så här skriver Sara Johansson på Realtid.se den 2011-04-12

Maite Eriksson grundade juristbyrån Varumärkesombudet för två år sedan. Nu får byrån en skjuts framåt.

Varumärkesombudet startar nämligen ett samarbete med den välrenommerade varumärkesbyrån Innovaform.

– De sysslar med varumärkesstrategi och varumärkesbyggande medan vi står för den juridiska biten, själva skyddet av varumärken och portföljer. Så de delarna kompletterar varandra, säger Maite Eriksson.

Hon berättar också att Varumärkesombudet ska flytta in i samma lokaler som Innovaform, vilket innebär att man slipper köpa mindre externa tjänster framöver.

– Det är ett samarbete som är väldigt framgångsrikt om man tänker att man jobbar med två sidor av samma mynt.

I dagsläget är det bara grundarna Maite Eriksson och Madeleine Kock som sitter på Varumärkesombudet. Men genom det nya samarbetet hoppas Maite Eriksson att hennes juristbyrå kommer kunna växa ännu mer vilket leder till att hon kan anställa fler jurister.

Hon poängterar att byråerna fortfarande är två olika företag som har sina egna kunder.

Varumärkesombudets målgrupp är små och medelstora företag. De flesta av byråns klienter finns idag inom klädbranschen.

– Men alla behöver varumärkeskydd, allt från från verkstadsbolag till tjänsteföretag, säger Maite Eriksson.

måndag 11 april 2011

Making a mark in global markets

Making a mark in global markets

"Trademarks are an integral part of any shopping experience. They not only attract, lure and seduce us, but also act as a quick and reliable guide to the quality of a particular product or service. A world without marks is hard to imagine. How could we, as consumers, otherwise be sure of the origin of the products and services we purchase? How would companies build up their reputation in the market and instill consumer confidence and trust in, and loyalty for, their goods and services?

Trademarks underpin brands, which are now widely recognized as key factors in creating business value. Strong brands command customer loyalty and premium prices and contribute to healthy profit margins and growth, enabling companies to distinguish themselves and their products and services from those of their competitors. Successful brands underpinned by trademark protection are a key to a company’s sustained financial viability".

WIPO MAGAZINE, April 2011

Varumärke STACKER hävt då sökanden vetat om liknande varumärke

Tingsrätten hävde varumärke nr. 384428 STACKER i Sverige då domstolen ansåg att sökanden haft vetskap om att varumärket STACKER 2 redan användes av det amerikanska bolaget N.V.E. Inc.

Varumärke STACKER 2 registrerades av bolaget N.V.E. Inc. i USA den 26 augusti 1997 i klass 5 för näringstillskott och dietiska preparat.

Varumärkesansökan för varumärke STACKER inlämnades i Sverige den 20 april 2006 och registrerades den 27 oktober samma år för bland annat näringspreparat i klass 5.

I domstolen konstaterades att förväxlingsbarhet förelåg mellan varumärke STACKER och varumärke STACKER 2 då varumärkena liknade varandra (märkeslikhet) och var skyddade för liknande varor (varuslagslikhet).

Tvistefrågan i målet var alltså huruvida part som lämnat in den svenska varumärkesansökan för varumärke STACKER haft vetskap om att N.V.E. Inc. vid tidpunkten för ansökan använde sitt varumärke STACKER 2.

Tingsrätten fann att vetskap förelåg. Bland annat grundade domstolen sitt beslut på att produkter under varumärke STACKER 2 vid tiden för ansökan om registrering av det svenska varumärket marknadsfördes och såldes i USA och i 12-14 länder i Europa. Marknadsföringen och försäljningen av produkterna hade också skett i stor omfattning på internet. Varumärke STACKER 2 var också vid tiden för ansökan om registrering av det svenska varumärket väl känt bland personer som köpte och använde sport-och bantningsprodukter. Dessutom hade Jonas Helwig vid tiden för ansökan om registrering av det svenska varumärket, enligt vad han själv uppgett, själv bedrivit handel med näringspreparat under en tid om cirka fem år.

Tingsrätten fann därmed att bolaget som ansökte om varumärke STACKER, där Jonas Helwig var delägare, kände till att näringspreparat under varumärke STACKER 2 marknadsfördes på den svenska och internationella marknaden och även via internet vid tiden för ansökan om registrering av det svenska varumärket STACKER.

Tingsrätten hävde därmed det svenska varumärket STACKER.

Källa: Stockholms Tingsrätt dom nr. T 6095-09.

torsdag 7 april 2011

Storytelling är bra för ditt varumärke

Corporate Storytelling är emotionell kommunikation och genom att använda storytelling i sitt varumärkesbyggande vässar man sitt varumärke.

Historierna som man skall använda sig av finns inom varje företag. De handlar om berättelser om människorna och verksamheten. De skall vara sanna och verkliga för att vara trovärdiga och kan handla om kunderna, produkterna, visionerna eller glädjeämnen.

Historierna klargör både internt och externt vad företaget står för, varför det finns, vad det gör och vilka värden man arbetar efter!

Storytelling är helt enkelt bra för ditt varumärke.

Källa: Employer branding, Mediavalue

onsdag 6 april 2011

World Intellectual Property Day

Den 26 april 2011 är det dags för World Intellectual Property Day som arrangeras av WIPO (World Intellectual Property Day).

För mer info: http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2011/

Domstol ansåg att verkligt bruk gjorts av varumärke TEAMWORK

Företaget AAA Teamwork AB ansåg i både Tingsrätt och Hovrätt att varumärkesregistrering nr. 266324 TEAMWORK skulle hävas då innehavaren Teamwork Technology International AB inte använt sitt varumärke under fem år efter registreringen av varumärket, d.v.s. inte gjort verkligt bruk av varumärke.

Hovrätten ansåg att användningen av varumärket TEAMWORK på innehavarens hemsida inte utgjorde användning av varumärket. Inte heller ansågs domännamn innehållande ordet "teamwork" som användning av varumärket.

Däremot ansåg domstolen att annonsering som skett i tidskrift och muntlig användning i samband med marknadsföring utgjorde användning av varumärket.

Hovrätten ansåg därmed att verkligt bruk gjorts av varumärket TEAMWORK och registreringen fick bestå.

Källa: Blendow Lexnova

Rättsfallsnr. T 2959-09.

Varumärke: TEAMWORK

tisdag 5 april 2011

The Global Brand Database

Det nya on-line verktyget The Global Brand Database, som lanserades av WIPO (den internationella varumärkesmyndigheten) den 8 mars 2011, gör det enklare att söka över 640 000 internationellt skyddade varumärken, ursprungsbeteckningar, flaggor och andra statsemblem samt namn, förkortningar och symboler för mellanstatliga organisationer.

Den globala varumärkesdatabasen är helt kostnadsfri och finns på följande adress;

http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp

Varumärkesombudet + Innovaform = sant

Från den 1 april 2011 delar vi på Varumärkesombudet härliga lokaler på Kungsportsplatsen 1 i Göteborg tillsammans med företaget Innovaform.

Innovaform är en välrenommerad varumärkesstrategibyrå som etablerades 1968. Företaget hjälper kunder med att göra sina varumärken mer tydligt, hur man lever och lär sitt varumärke helt enkelt.

Vi finns naturligtvis också kvar på Riddargatan 17 i Stockholm!

måndag 4 april 2011

Julbrasan var varumärkesskyddad

Det svenska företaget Outpost FX AB sålde en DVD-skiva under namnet Julbrasan som innehöll en inspelning av en brasa och var samtidigt innehavare av en svensk varumärkesregistrering för ordmärket Julbrasan.

Skivbolaget EVA Records sålde samlingsskivan Absolute Christmas med en medföljande brasfilm på DVD, d.v.s. en inspelad brinnande brasa. I en efterföljande reklamkampanj informerades potentiella kunder om att en "bonus-DVD med Julbrasa" följde samlingsskivan Absolute Christmas. På baksidan av skivomslaget stod det också ”DVD Julbrasa”.

Bolaget Outpost ansåg att EVA Records gjort intrång i deras varumärkesregistrering och stämde skivbolaget för varumärkesintrång.

Tingsrätten ansåg att det förelåg tillräckligt varuslagslikhet mellan bolagets varumärkesregistrering för distribution av film och filmprodukter. Tingsrätten ansåg även att varuslagslikhet förelåg för magnetiska databärare och inspelningsbara skivor då den aktuella produkten var just en DVD-skiva.

När det gäller märkeslikhet ansåg Tingsrätten att skivbolagets användning av varukännetecknet Julbrasa var tillräckligt likt bolagets varumärkesregistrering för Julbrasan.

Eftersom det förelåg både varuslagslikhet och märkeslikhet mellan det använda varukännetecknet och varumärkesregistreringen förelåg det förväxlingsbarhet. Varumärkesintrång hade därmed begåtts.

Källa: Blendow Lexnova

Rättsfalls nr. T 1141-09.

Varumärke: Julbrasan