måndag 22 december 2014

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Vi på Varumärkesombudet önskar er alla en underbar jul och ett fantastiskt 2015!

fredag 19 december 2014

Förbud mot att använda annans egenartade efternamn på Facebook

Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom om att en man förbjuds att använda annans s.k. egenartade efternamn på Facebook.

Ett egenartat efternamn är (enligt 20 § namnlagen) ett efternamn som är ägnat att utmärka tillhörighet till en viss släkt. För att ett namn skall vara egenartat krävs det inte att det är originellt eller säreget, utan vad som krävs är endast att det har förmåga att verka individualiserande. Exempelvis kan även ett sonnamn uppfylla kriteriet att vara egenartat, om det är tillräckligt få bärare se t.ex. SOU 2013:55 s. 118 (se sid 6 i tingsrättens domskäl, T-3334-13) .

I det förevarande fallet hade en man använt efternamnet Askekrona på Facebook vilket inte föll i god gjord hos den nu enda enda levande personen i landet som bär efternamnet.

När målet togs upp av tingsrätten ansåg domstolen bland annat att efternamnet var egenartat, att mannen ifråga inte hade rätt att använda det och att det var styrkt att användningen inneburit obehag, bland annat eftersom telefonförsäljare hade trott att personen ifråga varit mannens pappa samt eftersom personens systrar hade velat använda namnet under förutsättning att det inte användes av mannen.

Mannen förbjöds därmed att fortsätta använda efternamnet och efter överklagande gör nu hovrätten samma bedömning som tingsrätten.

Rättfallsnr. Svea hovrätt T 1017-14
Källa: Blendow Lexnova  

onsdag 26 november 2014

Läs PRVbloggen om varför man inte kan "låna" bilder från Google

Länken till inlägget finns här.

torsdag 20 november 2014

Förlikning mellan Rolex SA och Extracto AB

Rolex S.A. väckte talan vid tingsrätten mot Extractor AB och yrkade bl.a. att tingsrätten vid vite om 250 000 kr eller annat verkningsfullt belopp skulle förbjuda Extractor att använda ordet "ROLLEX", inklusive samtliga andra varianter av ordet med avseende på kombinationen av gemener och versaler som varumärke, firma, domännamn och andra kännetecken och som dominant i kännetecken i näringsverksamhet.

Parterna har under handläggningen vid tingsrätten träffat förlikning och är du intresserad av att läsa förlikningsavtalet kan du bland annat göra det på jpinfonet.se.

Vill du ha hjälp med ditt varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd. Kontakta oss här.

Rättsfallsnr: Mål nr T 2016-13
Källa: JP Infonet

torsdag 13 november 2014

Nya handläggningsrutiner för EU-varumärken från och med den 24 november

Från och med den 24 november kommer OHIM påbörja granskningen av gemenskapsvarumärken efter att myndighetsavgiften har betalats.

Det innebär att man nu bör betala myndighetsavgiften så fort som möjligt och inte vänta med betalningen som man har kunnat göra tidigare.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke, exempelvis med att registrera varumärke i EU? Kontakta oss. Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd.

Källa: Alicante News, September 2014

onsdag 12 november 2014

Varumärket BALL godkänns i Sverige men inte för alla sökta varor

Ett danskt bolag, Staag Scandinavia ApS, ansökte om internationellt varumärkesskydd för varumärket BALL i Sverige, för bland annat "blekningspreparat" i klass 3, "läderimitationer" i klass 18 och "kläder, fotbeklädnader och huvudbonader" i klass 25.

Patent- och registreringsverket (PRV) ansåg att varumärket BALL inte kunde registreras för "kläder, fotbeklädnader och huvudbonader" i klass 25 eftersom det ansågs förväxlingsbart med de svenska firmorna BALL GROUP SVERIGE AB och BALL GROUP SVERIGE RETAIL AB.

Det danska bolaget överklagade dock beslutet och yrkade att BALL skulle medges giltighet i Sverige för samtliga varor varumärket omfattade. Patentbesvärsrätten (PBR) delade dock PRV:s bedömning och avslår överklagandet.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper till med varumärkesskydd. Kontakta oss.


Rättsfallsnummer: PBR Mål nr 14-067

Källa: Blendow Lexnovatisdag 21 oktober 2014

Domännamnet gudrunschyman.se överförs efter ATF- och tingsrättsbeslut


I september 2013 registrerade en man domännamnet gudrunschyman.se och länkade domänen till hemsidan avpixlat.info så att besökare på gudrunschyman.se kom att skickas dit.

Gudrun Schyman inledda då ett s.k. administrativt tvistlösningsförande (ATF) och fick domännamnet gudrunschyman.se överför till sig. 

Mannen var dock inte nöjd med ATF-beslutet och väckte talan vid tingsrätt och yrkade att det skulle fastställas att han hade bättre rätt till domännamnet gudrunschyman.se. Gudrun Schyman bestred naturligtvis yrkandet. 

Tingsrätten anförde att de tre krav som krävs för att domännamnet skall överföras till henne var uppfyllda. För det första var domännamnet identiskt med ett släktnamn. För det andra hade domännamnet registrerats eller använts i ond tro eftersom tingsrätten ansåg att det var allmänt känt att information som visats på avpixlat.info varit kritisk till politiker som representerat en positiv syn på invandring. Mannen hade vidare enligt tingsrätten inte presenterat någon omständighet som kunde medföra att han hade ett berättigat intresse till gudrunschyman.se, i enlighet med vad som krävs enligt det tredje rekvisitet. Mannens talan ogillades därför.

Vill du ha hjälp med ditt domännamn? Vi hjälper dig vid domännamnstvist. Kontakta oss här.

Rättsfallnr: Ystads tingsrätt T 11131-14 Fastställelsetalan

Källa: Blendow Lexnovamåndag 6 oktober 2014

Liseberg vill skydda varumärket RONDO


Efter att Liseberg AB ansökte om registrering av varumärket RONDO för bland annat tillhandahållande av konserter i klass 41 och restaurangverksamhet i klass 43, ansåg Patent- och registreringsverket (PRV) att varumärket saknade särskiljningsförmåga för tjänsterna i  klass 41 och att det var förväxlingsbart med tidigare registreringar, bland annat firmaregistreringen RON DO 3 AKTIEBOLAG och EU-varumärket RONDO, varför ansökan avslogs.

Liseberg AB överklagade dock PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR) som konstaterar att märket inte var beskrivande utan suggestivt eftersom ordet ”rondo” är en musikalisk form där ett återkommande huvudtema varvas med livliga mellanpartier. Märket ansågs därför inte ange de sökta tjänsterna utan endast "antyda" dem.

Eftersom Liseberg AB även erhållit medgivande till registreringen av RONDO från innehavarna till de motanförda märkena ansåg PBR att märket kunde registreras och återförvisade varumärkesansökan till PRV för handläggning.

Vill du ha hjälp med ditt varumärke? Vi hjälper dig att registrera varumärke. Kontakta oss här

Rättsfallnr: Patentbesvärsrätten 14-033 
Källa: Blendow Lexnova

torsdag 2 oktober 2014

Att sprida 44 stycken låtar via fildelningsprogrammet DC++ var av bagatellartad karaktär ansåg Tingsrätten

En 26-årig man dömdes av tingsrätten till 2 000 kronor i böter för att olovligen tillgängliggjort 44 stycken låtar i mp3-format för allmänheten då domstolen ansett brottet vara av bagatellartad karaktär.

Åklagaren överklagade till hovrätten och yrkade att mannen skulle dömas till fängelse enligt den så kallade Pirate Bay-domen.

Hovrätten ansåg dock inte att brottet var av bagatellartad karaktär men ansåg heller inte att brottet var sådant att 26-åringen skulle dömas till fängelse. Detta eftersom fildelningen fick anses ha varit av begränsad omfattning. Då vinstmotiv saknats och då gärningen heller inte utgjort något led i en organiserad verksamhet ansåg hovrätten att påföljden bör bestämmas till ett förhållandevis högt bötesstraff. Mannen dömdes till 80 dagsböter om 160 kronor.

Mannen överklagade Hovrättens beslut med eftersom Högsta domstolen inte meddelande prövningstillstånd står Hovrättens dom fast.

Rättfallsnr: Högsta Domstolen B 3876-11
Blendow Lexnova

tisdag 16 september 2014

PRV inte skyldig att lämna ut information elektroniskt

I en avkunnad dom från Kammarrätten ansågs Patent- och registreringsverket (PRV) inte skyldig att leverera allmänna handlingar elektroniskt.

En man begärda nämligen att få ut allmänna handlingar från Svensk Patentdatabas på PRV:s hemsida elektroniskt.

Kammarrätten ansåg att det saknas skyldighet i lag för PRV att lämna ut de begärda handlingarna i annan form än utskrift. Mannen hade därför inte fråntagits sin rätt att ta del av de allmänna handlingarna.

Vill du ha hjälp med varumärkesskydd? Vi hjälper dig med att registrera varumärke. Kontakta oss.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Kammarrätten i Stockholm 1755-11

måndag 1 september 2014

Inte intrång att länka till upphovsrättsligt skyddat material som hålls fritt tillgängligt.

I mars i år kom EU-domstolen med ett efterlängtat avgörande om läkning till upphovsrättsskyddat material kan utgöra intrång.

Av domen i mål C-466/12 mellan Svensson m. fl. ./. Retriever Sverige AB (Svensson-målet) följer att länkning till material som hålls fritt tillgängligt för alla på en annan webbplats och som laddats upp där med upphovsmannens samtycke inte utgör intrång.

EU-domstolen verkar i det här avseendet inte göra någon skillnad på om verket visas på ett sådant sätt att internetanvändaren får intrycket av att verket visas på den webbplats där länken finns eller på en annan sida (Svensson-målet, p. 29). 

Vill du ha hjälp med ditt varumärkesskydd? Vi hjälper till att registrera varumärke. Kontakta oss här.

Källa: JP Infonet

fredag 29 augusti 2014

Varumärket TAVERNA gjorde varumärkesintrång i det registrerade varumärket GRECO TAVERNA

Fontana Food Aktiebolag (Fontana) är innehavare av den svenska varumärkesregistreringen GRECO TAVERNA varumärkesskyddat för mjölk och mjölkprodukter, ost, ätliga oljor och fetter i klass 29.
 
Fontana stämde bolaget Nordex Food AB (Nordex) och gjorde gällande att Nordex användning av kännetecknet TAVERNA utgjorde varumärkesintrång i Fontanas ensamrätt till varumärket GRECO TAVERNA.

Tingsrätten prövade då om Nordex gjort intrång i Fontanas registrerade varumärke GRECO TAVERNA, genom att i sin näringsverksamhet använda ett kännetecken som liknar Fontanas varumärke för varor av samma eller liknande slag, så att det uppstått en förväxlingsrisk.

Tingsrätten bedömde att de varor som respektive varumärke används för är identiska då Fontanas varumärke används för fetaost och Nordex för en fetaostliknande ost, så kallad ”salladsost”.

Tingsrätten prövade därefter om de motstående varumärkena i sammanhanget är så lika varandra att det föreligger förväxlingsrisk.

Tingsrätten framförde följande.

Fontanas varumärke GRECO TAVERNA består av två ord. När det inledningsvis gäller märkets begreppsmässiga innebörd, konstaterar tingsrätten att ordet ”taverna” är ett etablerat ord i det svenska språket, med innebörden ”restaurang”. Ordet ”taverna” är alltså inte beskrivande för ost och det beskriver inte heller ostars egenskaper, ursprung eller liknande. Ordet ”greco” kan inte, sett för sig, anses ha någon självskriven innebörd för en svensk genomsnittskonsument, även om ordet måste anses ge associationer till Grekland. Även om ”greco” inte är etablerat i svenska språket måste det enligt tingsrätten i detta fall för genomsnittskonsumenten anses avsett att indikera vad det är för slags taverna det är fråga om, nämligen en grekisk. Detta leder tingsrätten till slutsatsen att det begreppsmässigt dominerande ledet i ordmärket är ordet ”taverna”, som alltså bestäms av ordet ”greco” (jfr Svea hovrätts dom den 21 juni 2010 i mål nr T 9378-09). Också uttalat, torde ordet ”taverna” vara mer framträdande än ordet ”greco”, eftersom den naturliga betoningen ligger på näst sista stavelsen – ”greco tavẹrna”. Ordet ”taverna” är också det längre och således det visuellt mer framträdande i skrift, även om ordmärket inleds med ordet ”greco”. Enligt tingsrätten är alltså ordet ”taverna” tydligt framträdande i Fontanas varumärke och det torde också vara detta ord som längst stannar i genomsnittskonsumentens bleknande minne. Tingsrättens slutsats av det sagda är att vid förväxlingsbedömningen särskilt avseende ska fästas vid ordet ”taverna".

Tingsrätten fortsatte.

Nordex varumärke består av ordet ”Taverna” i figur. Ordet återges med ett skripttypsnitt i vitt, mot ett blått fält som är utformat som en skylt med oregelbundna kanter och urtagna hål, som avsedda för skruvar. Ordet ”Taverna” är klart framträdande i figuren och varumärkets figurativa utformning måste bedömas som förhållandevis enkel. Skyltutformningen är enligt tingsrätten snarast ägnad att framhäva ordet ”Taverna”. Den figurativa utformningen måste alltså anses helt underordnad ordet för den genomsnittliga konsumenten.

Mot bakgrund av detta fann tingsrätten att den genomsnittskonsument som står i begrepp att köpa ost inte kan förväntas göra den distinktion mellan märkena i fråga om varornas kommersiella ursprung som varumärket är avsett att signalera. Det förelåg därför en förväxlingsrisk mellan de i målet motstående märkena.

Behöver du hjälp med varumärkesskydd? Vi hjälper dig att registrera varumärke. Kontakta oss här.

Rättsfall: Stockholms tingsrätt T 8075-11
Källa: Blendow Lexnova

onsdag 13 augusti 2014

Inte varumärkesintrång att använda annans varumärke i ett fotografi i en produktkatalog

Bolaget Mon.Zon Sverige AB tillhandahåller byggnadsställningar och har i tidigare instanser fällts för intrång i konkurrenten Layher Aktiebolags varumärke. Det har nämligen funnits ett foto i Monon.Zons Sverige ABs tidigare produktkataloger som i närbild visar delar av en monterad ställning som är sammansatt av olika stänger. Stängerna är märkta med olika dekaler och en av dessa har texten Layher medan andra har texten mon.zon.

Högsta domstolen (HD) anser nu att det inte föreligger varumärkesintrång eftersom det inte föreligger skada eller risk för skada på någon utav varumärkets funktioner. Mon.Zon Sverige AB hade nämligen inte använt Layher Aktiebolags varumärke som kännetecken för sina egna varor och HDs bedömningen var att målgruppen för byggnadsställningar har en betydande kunskap om marknaden och att det i vissa fall är tillåtet att blanda komponenter till systemställningar från olika leverantörer.

HD ansåg alltså att det var tydligt att produktkatalogen kom från Mon.Zon och att bolaget marknadsförde sina egna varor i katalogen. Själva ursprungsangivelsfunktionen hade därmed inte skadats eller riskerats att skadas genom Mon.Zons användning.

HD ändrade hovrättens dom och ogillade Layhers intrångstalan.

Behöver du hjälp att registrera varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rättsfallsnr. Högsta domstolen 2014-07-05, mål nr T 301-12
Källa:  JP Infonet Förlag AB

fredag 18 juli 2014

"GIFFLAR" kunde inte registreras som varumärke

Pågen Trademark AB ansökte om registrering av EU-varumärket GIFFLAR för varor i klass 30 men fick avslag på ansökan.

Både registreringsmyndigheten, besvärskammaren samt Tribunalen i EU ansåg att märket var beskrivande för de svenska och finska marknaderna.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Vi hjälper dig med att registrera EU-varumärke. Kontakta oss här.

Rättsfallsnr T-520/12
Källa: MARQUES Class 46 

torsdag 26 juni 2014

Varumärkena JELZIN och JELZIN VODKA ansågs inte uppfattas som annans egenartade efternamn

Patent- och registreringsverket (PRV) godkände inte de internationella varumärkesregistreringarna JELZIN och JELZIN VODKA i figur i Sverige, registrerade för bland annat vodka, eftersom PRV ansåg att de uppenbarligen syftar på den allmänt kände ryske politikern och presidenten Boris Jeltsin som avled 2007. Märkena ansågs därmed uppfattas som någon annans allmänt kända namn. Ärendet överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR gjorde dock en annan bedömning än PRV och framförde att utredningen i målet inte gav stöd för att det fanns några bärare i Sverige med efternamnet Jelzin. Av den anledningen fanns det inget hinder mot registreringarna på den grunden att märkena innehåller något som kan
uppfattas som annans egenartade efternamn.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärke. Kontakta oss här.

Rättsfall: PBR Mål nr 12-130 och 12-133 (17 december 2013).
Källa: Blendow Lexnova

torsdag 5 juni 2014

Att ansöka om klassrubriker i USA täcker inte alla varor och tjänster ingående i klassen


Den 31 januari 2014 kom ett beslut (In re Fiat Group Marketing & Corporate Communications S. p. A., Serial No. 79/099,154 (TTAB) som påverkar hur en varumärkesansökan i USA skall utformas.

Det är i och för sig vanligt att USPTO kräver en mer preciserad varu- och tjänsteförteckning när en ansökan om nationellt varumärkesskydd i USA är baserat på en internationell ansökan via Madridsystemet eller en nationell ansökan där klassrubriken är angiven. Men i och med det nya rättsfallet kommer än högre krav ställas på hur varu- och tjänsteförteckningen utformas. 

Det är därför rekommenderat att tänka på hur förteckningen utformas redan vid det första ansökningstillfället som sedan skall ligga till grund för en ansökan i USA. 

Vill du veta mer om att ansöka om varumärkesskydd i USA? Kontakta oss. Vi hjälper dig att registrera varumärke.

Källa: Hynak & Associates, P.C.
tisdag 20 maj 2014

Domstol konstaterar förväxling mellan ”DELTA original Behandlingsbänkar” och "DELTA" = varumärkesintrång

Ett finländskt bolag Rainer Rajala Oy ("Rainer Rajala") är innehavare till ett gemenskapsvarumärke (europeiskt varumärkesskydd), figurmärket DELTA, registrerat för massage- och behandlingsbänkar.

En enskild näringsidkare med företagsnamnet SELUS använde i sin verksamhet orden ”DELTA original Behandlingsbänkar” för liknande produkter.

Rainer Rajala ansåg att SELUS:s användning av märket utgjorde varumärkesintrång och stämde i tingsrätt.

Tingsrätten konstatera inledningsvis i sitt domskäl att Rainer Rajala, på grund av sitt gemenskapsvarumärke, kan förhindra annan som inte har bolagets tillstånd att använda ett liknande varukännetecken för varor av samma eller liknande slag, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten.

Frågan domstolen ställde sig var om SELUS:s användning av märket var förväxlingsbart med det registrerade varumärket så att varumärkesintrång förelåg. Domstolen började med att bedöma varuslagslikhet och därefter märkeslikhet.


När det gällde varuslagslikhet ansåg domstolen att varorna som använts och de varor som gemenskapsvarumärket var registrerat för var nästintill identiska.

När det gällde märkeslikhet ansåg domstolen att förväxling förelåg eftersom ordet DELTA bland annat ansågs utgöra den helt dominerande beståndsdelen i märket ”DELTA original Behandlingsbänkar”. Då förväxling med gemenskapsvarumärket DELA konstaterats innebar det därmed att SELUS begått varumärkesintrång.

Behöver du hjälp med varumärkesskydd? Kontakta oss så hjälper vi dig med att registrera varumärke.

Rättfallsnr: Stockholms Tingsrätt Mål Nr T 3801-12 (2013-07-01).
Källa: Blendow Lexnova


torsdag 15 maj 2014

Det kom ett brev från Slovakien, frankerat i Tyskland med avsändare i Bratislava och en faktura för ’registrering av varumärke’


’Det kom ett brev från Slovakien, frankerat i Tyskland med avsändare i Bratislava och en faktura för ’registrering av varumärke’; ett brev vardera för mina två märken. ’Var vänlig betala 970 Euro inom 10 dagar’. Vad ska man göra då? Tja, skratta lite åt det kreativa försöket att tjäna pengar på andras naivitet kanske. Betala i alla fall inte!’
Vi har uppmärksammat ett ökat flöde av bluffakturor, framförallt i samband med ansökan om europeiskt varumärkesskydd, och tänkte nu dela med oss bilden av hur det kan se ut.  
Pernilla Algede, ägare av varumärkena Alg&Ede och House of Beatniks, berättar om sin erfarenhet den senaste månaden:
’Så snart min bolagsregistrering gått igenom började reklamkuverten att dimpa ner i lådan – en del relevanta, vissa till och med intressanta men andra rent utav luriga. Jag syftar på alla ’erbjudanden’ om att t ex köpa domännamn, eller något som ser ut som en faktura för köpa loss alla de adresser som skulle kunna köpas av någon annan om inte ’jag’ slår till, helst inom loppet av 10 dagar. Nu är det väl oftast lite misstänksamt när en faktura dyker upp från en leverantör man aldrig varit i kontakt med men när det är mycket på gång, framförallt under uppstarten, och det gäller ett område man inte har koll på så kan ’luringen’ ibland gå igenom, säger Pernilla.

’En kort tid efter att jag lämnat in min ansökan om varumärkesregistrering kom ett brev på posten från Slovakien, frankerat i Tyskland med avsändare i Bratislava. Brevet innehöll en faktura utställd till mitt företag, angående ’registrering av varumärke’; ett brev vardera för mina två märken. ’Var vänlig betala 970 Euro inom 10 dagar’ kan man tydligt läsa. Inte lika tydlig är den lilla texten nederst i ’small print’ som säger att ’detta är ingen faktura utan ett formulär’, fortsätter Pernilla.
Denna typen av ’bluffakturor’ kallas för ’innehållslösa erbjudanden’. Har du betalat en sådan här faktura kan det vara svårt att få pengarna tillbaka. Det gäller därför att läsa igenom all text noga innan du betalar, även de mest finstilta. Det är nämligen så att du kan anses ha ingått ett avtal genom själva betalningen av fakturan. I det här fallet erbjuder företaget en tjänst som går ut på att du skall få ditt varumärke publicerat i deras register. Registret är utan varken legal eller kommersiell betydelse. Som de flesta fakturaskojarna använder dessa företag symboler, färger och namn som lätt skall kunna förväxlas med officiella EU-organ.
Det finns olika sätt att gå tillväga beroende på vad som står i brevet du fått. Läs igenom villkoren noga. Även det finstilta!
Har du fått ett erbjudande om att registrera ditt varumärke i ett okänt register skall du inte betala fakturan. Har du däremot fått en regelrätt faktura utan att du har ingått något avtal gäller andra regler. Bland annat skall du bestrider betalningsansvar.
Har du fått ett erbjudande av ett blufföretag som gäller ett förhållande i Sverige bör ni kontakta Svensk Handel. 
Om bluffakturan kommit i samband med en EU-registrering bör ni informera OHIM, den europeiska varumärkesmyndigheten, genom att skicka e-post och bifoga fakturan ni fått.
Är du osäker på vad du fått för något och vad du skall göra är du självklart välkommen att höra av dig till oss så att vi kan hjälpa dig!