måndag 28 november 2011

Maite föreläser på Assistentdagen 2011 i Stockholm

På onsdag den 30 november föreläser Maite Eriksson på Assistentdagen 2011 som anordnas av Patent- och registreringsverket.

Assistentdagen är ett uppskattat event med föredrag och seminarier för administrativ personal, handläggare och paralegals i IP-branschen.

Maites presentation kommer att ta upp varför hon anser att fler skall starta företag i IP-branschen, varför man skall göra det och hur det skall gå till, samtidigt som hon ger sin egen bild av IP-branschen.

En sammanfattning av Maites presentation kommer snart att finnas på bloggen!

torsdag 17 november 2011

PRV ändrar regler om efterdesignering av internationell varumärkesansökan

Från och med den 1 juli i år kan man lämna in en s.k. efterdesignering direkt till WIPO (World Intellectual Property Organization) istället för att gå via PRV (Patent- och registreringsverket).

En efterdesignering är ett tillägg av ytterligare länder till en internationell varumärkesansökan. Det internationella varumärkessystemet (s.k. Madridsystemet) administreras av WIPO.

Nu kan alltså tillägg av fler länder göras antingen genom att lämna in en varumärkesansökan direkt till WIPO eller via PRV.

Källa: WIPO INFORMATION NOTICE NO. 37/2011

tisdag 15 november 2011

Vi välkomnar Leona som praktikant!

Idag börjar Leona praktisera på Varumärkesombudet. Det är vi väldigt glada över.

Väkommen!

måndag 14 november 2011

Rektangel i rött, svart och vitt kunde inte varumärkesregistreras

Patent- och registreringsverkat (PRV) beslutade att en internationell varumärkesregistrering som bestod av en rektangel i färgerna rött, svart och vitt inte skulle gälla i Sverige då märket ansågs vara allt för enkel för att kunna utgöra ett varumärke.

Efter överklagan ansåg även Patentbesvärsrätten (PBR) att figuren saknade erforderlig särskiljningsförmåga och lät därmed inte det internationella varumärket registreras i Sverige.

Rättfallsnr: PBR 09-244

Källa: Blendow Lexnova

onsdag 9 november 2011

10:e editionen av Niceklassificeringen

Från och med den 1 januari 2012 kommer den tionde upplagan av Niceklassificeringen att träda i kraft.

Den tionde editionen av Niceklassificeringen innebär en stor förbättring inom klassningsområdet.

De ändringar som kan nämnas är bland annat ett förtydligande gällande leasing och hyrköp.

Leasing på engelska betyder endast uthyrning och inte hyrköp som den svenska betydelsen innebär. Av det följer att uthyrningsverksamhet klassas efter varan medan hyrköp går i klass 36.

Andra förändringar är att deodoranter för djur nu går i klass 3 och att s.k. room fragrancing preparations (doftoljor, aromalampor, rumssprayer) går i klass 3 så länge de är till för att dofta gott. Är de däremot till för att neutralisera lukter hamnar varorna i klass 5.

Ytterligare en förändring är att kosttillskott hamnar i klass 5 och att ett förtydligande sker av klass 9.

Även återförsäljartjänster av tjänster i klass 35 kommer att accepteras.

Dessutom är det sista gången upplagan kommer ut i tryckt form. Därefter är tanken att klassificeringen skall gå att ladda ner online.

Källa: PRV

onsdag 2 november 2011

METRONIA inte förväxlingsbart med METRO

Enligt ett nyligen avgjort ärende ansåg Överklagandenämnden inom EU att gemenskapsvarumärkesansökan för figurmärket METRONIA inte var förväxlingsbart med gemenenskapsvarumärket METRO.

Anledningen till att varumärkena inte ansågs tillräckligt lika berodde på att märkena skiljde sig åt både vad gällde deras visuella element samt att där fanns konceptuella skillnader mellan märkena.

Rättfallsnr: T-525/09

Källa: Alicante News Oktober 2011

tisdag 1 november 2011

Varumärkesintrång att använda annans varumärke i sponsrade länkar?

Till EU-domstolen inkom en fråga (s.k. begäran om förhandsavgörande) från brittisk domstol om huruvida användning av annans varumärke i sponsrad länk kan utgöra varumärkesintrång.

Det ursprungliga målet gällde huruvida företaget Marks & Spencer, genom att använda Interfloras varumärke i sponsrade länkar, hade gjort sig skyldig till varumärkesintrång enligt brittisk lagstiftning.

Då EU-domstolen vid begäran om förhandsavgöranden inte kan avgöra det specifika fallet utan endast besvara ställda frågor, svarade EU-domstolen att användning av annans varumärke i sponsrade länkar kan utgöra varumärkesintrång så länge det skadar varumärkets grundläggande funktioner.


Frågan i målet gällde alltså huruvida det är tillåtet att använda annans varumärke i Googles söktjänst AdWords, s.k. sponsrade länkar. AdWors fungerar så att företag kan välja olika sökord och få en reklamlänk till sin webbplats visad när en googlesökning görs på detta sökord.

EU-domstolen började med att konstatera att kännetecken som annonsören väljer som sökord i en söktjänst på Internet används i näringsverksamhet. Dessutom föreligger varumärkesanvändning även när det valda kännetecknet i form av sökord inte framträder i själva annonsen.

Vidare framförde domstolen att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig att ett kännetecken används som sökord om samtliga villkor som föreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 samt relevant rättspraxis är uppfyllda.

Artikel 5 i direktiv 89/104 föreskriver bland annat en ensamrätt till innehavaren att förhindra annan som inte har hans tillstånd att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identisk eller liknar varumärket ifråga för identiska eller liknande varor och tjänster.

Artikel 9 i förordning nr 40/94 motsvarar i allt väsentligt artikel 5 i direktiv 89/104 vilken föreskriver att ett gemenskapsvarumärke (EU-varumärke) ger innehavaren

"...ensamrätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta är känt i gemenskapen och om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”.

Är situationen sådan som nämnts i ovanstående regler kan alltså en varumärkesinnehavare endast förhindra användningen av varumärket om användningen enligt tidigare praxis kan anses skada en av varumärkets funktioner (se målen Google France och Google, punkt 79, målet BergSpechte, punkt 21, dom av den 18 juni 2009 i mål C‑487/07, L’Oréal m.fl., REG 2009, s. I‑5185, punkt 60, samt av den 8 juli 2010 i mål C-558/08, Portakabin, REU 2010, s. I-0000, punkt 29).

Skada eller risk för skada på ett varumärkes funktioner omfattar skada på dess grundläggande funktion att garantera ursprunget på den vara eller tjänst som täcks av varumärket eller en av varumärkets övriga funktioner. Exempel på varumärkets övriga funktioner är att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna.

Domstolen framhöll vidare att skada förelåg på en av varumärkets funktioner;

"När det gäller användning i en söktjänst på Internet av kännetecken som är identiska med varumärken såsom sökord för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärkena registrerats för, har domstolen redan slagit fast att utöver ursprungsangivelsefunktionen kan även reklamfunktionen vara relevant (se domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 81). Detta övervägande äger giltighet även i förevarande fall, där Interflora emellertid även gjort gällande en skada på sitt varumärkes investeringsfunktion".

EU-domstolen avslutade sitt domslut med en redogörelse för skada avseende ett varumärkes ursprungsangivelsefunktion, reklamfunktion och investeringsfunktion.

Rättsfallsnr: C-323/09

Källa: Blendow Lexnova