fredag 19 februari 2010

Ipredlagen prövas av Svea Hovrätt

Det är Svea Hovrätt som beviljat internetoperatören Telia Sonera prövningstillstånd efter att ha vägrat lämna ut uppgifter om sina abonnenter till fyra filmbolag. Filmbolagen företräds av Svenska Antipiratbyrån och utgörs av Svensk Filmindustri, Pan Vision, Filmlance International och Yellow Bird.

Saken gäller filmbolagens krav att Telia Sonera skall utlämna personuppgifter om en av sina kunder, nämligen fildelningssajten Swetorrents. Filmbolagen hävdar att sajten sprider upphovskyddade filmer på Internet.

Telia Sonera hävdar å sin sida att EU:s datalagringsdirektiv väger tyngre än Ipredlagen vilken säger att myndigheter måste spara vissa personuppgifter för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Sådana uppgifter får inte lämnas ut till privata aktörer, som till exempel filmbolag. Däremot gör den svenska Ipredlagen det möjligt att lämna ut personuppgifter även till privata aktörer.

Svea Hovrätt beslutade på torsdagen att ta upp målet. Rätten skall bland annat ta ställning till vilken lag som väger tyngst och om filmerna som lagts upp på fildelningssajten har varit tillgängliga för allmänheten. Om så är fallet handlar det om upphovsrättsintrång.


Källa: Realtid.se

http://www.varumarkesombudet.se/

söndag 14 februari 2010

Grunderna för varningsbrev

Varningsbrev skickas vanligtvis när man misstänker att någon gjort sig skyldig till immaterialrättsligt intrång. Syftet är att intrånget skall upphöra samt att man vill undvika en kostsam intrångsprocess.

Avsändare av brevet är rättsinnehavaren eller dess ombud och skickas till en potentiell intrångsgörare och kanske även dess kunder. Brevet innehåller ofta hot om rättsliga åtgärder om inte intrånget upphör.

Användningen av varningsbrev kan få en mängd oanade konsekvenser för avsändaren om man inte lägger ner stor omsorg vid utformningen av varningsbrevet.

Nedan följer några hållpunkter som är mycket viktiga att tänka på när man skriver varningsbrev;

1) Säkra bevisning.

Det är mycket viktigt att säkra bevisning för det påstådda varumärkesintrånget innan man börjar skriva varningsbrev. Ett käromåls framgång, d.v.s. den som stämmer i domstol, beror till stor del på den bevisning käranden lyckas producera.

Om ett varningsbrev skickas till en potentiell intrångsgörare innan bevisning säkras finns det en uppenbar risk att värdefull bevisning går förlorad.

Om varningsbrevet skulle bli tvistigt i en domstol prövar nämligen Marknadsföringsdomstolen om käranden har haft "fog" för de påståenden som gjorts i varningsbrevet. Kan det inte bevisas kan dessa påståenden utgöra ett brott mot Marknadsföringslagen enligt punkt 3 nedan.

2) Vem som är rättighetshavare och vilka rättigheter som görs gällande.

När det gäller registrerade rättigheter är det viktigt att innan varningsbrev skickas, fastställa den egna rättighetens existens och intrångets faktum.

Gäller det icke-registrerade rättigheter är det mycket viktigt att man skriver att det är avsändarens uppfattning att det existerar ett intrång.

3) Använd inte för långtgående eller kategoriska påståenden.

Det är viktigt att tänka på den språkliga utformningen när man skriver varningsbrev. Vissa påståenden kan nämligen anses vara för långtgående eller kategoriska och därmed vara vilseledande eller misskreditera motparten och anses otillbörliga enligt Marknadsföringslagen. Konsekvensen är att man kan vid vite förbjudas använda sådana påståenden. Vite kan många gånger vara mycket kännbara.

Det kan nämnas att Marknadsdomstolen godkänt meningen "synes utgöra varumärkesintrång".

4) Det bör stå klart för motparten att ett intrång föreligger och vad konsekvenserna blir.

En annan viktigt anledning är att ett korrekt utformat varningsbrev kan försätta intrångsgöraren i ond tro vilket får till följd att denne efter mottagandet av varningsbrevet anses agera oaktsamt eller uppsåtligen om han fortsätter att göra intrång. Detta kan leda till rätt att inte bara få "skälig ersättning" utan också även för den ytterligare skada som intrånget medfört, d.v.s. "allmänt skadestånd".

En viktig anledning till att skicka varningsbrev är att man på så sätt kan undvika att senare bli ansvarig för motpartens rättegångskostnader i en eventuell process. Huvudregeln är nämligen att den som förlorar en rättegång skall ersätta den vinnande partens kostnader i tvistemål. Från denna regel görs ett undantag t.ex. när en part inlett en rättegång utan att motparten givits anledning därtill.

Slutligen kan det nämnas att det är bra att skicka varningsbrev som en rekommenderad försändelse med mottagningsbevis. Då är man säker på att brevet nått mottagaren.

http://www.xn--varumrkesombudet-znb.se

torsdag 4 februari 2010

Fortsatt mailserverproblem hos vår leverantör Binero

Tyvärr måste vi fortfarande upplysa våra kunder om att vår leverantör Binero inte har lyckats åtgärda de problem de har på sin mailserver. Inte förrän slutet av nästa vecka väntas problemen vara lösta.

Tyvärr innebär det stora olägenheter för oss och naturligtvis för våra kunder. Jag ber er ha överseende och hoppas att detta kommer vara löst så snart som möjligt.

Maite Eriksson

http://www.varumarkesombudet.se/

tisdag 2 februari 2010

Behåll ditt varumärkes hälsa - så undviker du degenerering

En del varumärken kan bli degenererade på så sätt att varumärket slutar att fungera som just varumärke och blir en del av det allmänna språkbruket. Exempel på degenererade varumärken är "dynamit", "termos" och "grammofon". Men degeneration av varumärken går att undvika.

En del varumärkesinnehavare försöker undvika degenerering genom att föra reklamkampanjer för att påminna allmänheten om att varumärket inte är ett generiskt namn. Ett exempel är det amerikanska bolaget
Xerox Corporations annonser med texten “When you use ‘xerox’ the way you use ‘aspirin,’ we get a headache.” Den humoristiska annonsen antyder på Xerox försök att undvika degeneration så sätt som skett med ASPIRIN som i USA blivit ett samlingsnamn för smärtstillande, även om det fortfarande är ett märke på många ställen.

Anti-generiska annonser visas oftast i publikationer riktade till författare och redigerare. Detta ger varumärkesinnehavaren en bättre chans att undvika en generisk användning av varumärket och på så sätt undvika den snabbaste vägen till begravning på varumärkeskyrkogården.

Ett annat sätt att hålla märken levande är att använda det generiska namn som redan finns för själva varan eller tjänsten i fråga, även om beteckningen är uppfunnet av varumärkets ägare. Detta är ofta fallet för helt nya och unika produkter. Ett exempel är "inlines" för Rollerbladeprodukter. På Wikipedias anges det noga att "Rollerblade är en typ av inline skate" och att begreppet är ett registrerat varumärke.

Ett annat sätt att undvika varumärkeskyrkogården är att konsekvent använda ordet "varumärke" mellan varumärket och dess generiska namn. Så gör till exempel Johnson & Johnsons för sina amerikanska varumärkesregistreringar för olika plåster, exempelvis "KLEENEX brand tissues".

Källa: WIPO

http://www.varumarkesombudet.se/