fredag 27 maj 2011

Internationellt varumärke hävt p.g.a. tidigare nationellt varumärke

Ett rumänskt sportklädesföretag har förlorat sin internationella varumärkesregistrering som täcker EU efter en hävningsansökan från ett slovakiskt företag som säljer liknande produkter. Båda företagen hade tidigare nationella varumärkesregistreringar för figurmärken som innehåller ordet "Zajo" före att länderna gick med i EU.

Det rumänska bolaget hade dock registrerat sitt nationella varumärke före registreringen av de slovakiska nationella varumärket. Men då det slovakiska bolaget kunde visa på att de var den ursprungliga användaren av varumärket "Zajo" - ett faktum väl känt av det rumänska sportklädesföretaget, hävdes den internationella designeringen för EU.

Källa: Alicante News, maj 2011.

onsdag 25 maj 2011

TRION PROTECT var förväxlingsbart med varumärket TRION:Z

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket TRION PROTECT för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25.

PRV ansåg att varumärket var förväxlingsbart med det redan registrerade gemenskapsvarumärket TRION:Z som bland annat var skyddat för sportkläder i klass 25.

Som skäl till förväxlingsbarheten ansåg PRV för det första att det förelåg varuslagslikhet. Vad gällde likheten mellan märkena ansåg PRV att det särskiljande ordet TRION i det sökta märket var identiskt med det framträdande ordet i det redan registrerade gemenskapsvarumärket.

Då PRV ansåg att det både förelåg varuslagslikhet och märkeslikhet avslogs varumärkesansökan. Patentbesvärsrätten gjorde samma bedömning varför avslaget står fast.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-325

fredag 20 maj 2011

Världens mest värdefulla varumärke är...

Google!

Brand Finance har kommit med den nya rankinglistan där Google nu toppar världens mest värdefulla varumärken.

Värdet på varumärket har på ett år ökat från 36,2 till 44,3 miljoner.

Coca Cola hade den största nedgången och föll från tredje till sextonde plats. Största uppgången hade Apple som nu når plats åtta.

Först på plats femtiotvå ligger varumärket Ikea som första svenska varumärke.

Källa: Tendens Special No. 2 2011.

onsdag 18 maj 2011

Varumärke GRUNDA var beskrivande för ansökta varor

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärke GRUNDA för bland annat måleri- och byggvaror. PRV avslog varumärkesansökan då de ansåg att GRUNDA kunde användas för att beskriva användningsområdet och därmed ansåg varumärket sakna erforderlig särskiljningsförmåga.

Grunda AB överklagade till Patentbesvärsrätten (PBR). PBR delade dock PRV:s bedömning att varumärket GRUNDA kunde användas för att beskriva varornas användningsområde, särskilt avseende varor som kan användas i samband med grundmålning. Även skrapor och skrapverktyg vilka kan användas vid t.ex. underarbete för grundmålning ansågs varumärket vara beskrivande för.

Frågan som PBR då tog ställning till var huruvida varumärket GRUNDA hade förvärvat särskiljningsförmåga för de aktuella varor genom användning.

Intyg inlämnades i målet från företrädare för bransch- och återförsäljarorganisationer inom bygg- och järnhandeln samt företrädare för en facktidskrift där de intygade att de uppfattat att varumärket GRUNDA hade använts på den svenska marknaden i mycket stor omfattning och för ett mycket stort antal varor.

Ingen utredning hade dock lagts fram som visade på hur varumärket uppfattats i konsumentledet.

Av den anledningen ansåg PBR att det inte var utrett att varumärket GRUNDA i hela omsättningskretsen hade kommit att uppfattas som ett varumärke för bl.a måleriprodukter. Därmed var det heller inte visat att GRUNDA har förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för produkter av detta slag.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-211

tisdag 17 maj 2011

Nike stämde bolagsmän för varumärkesintrång

Nike stämde två bolagsmän för intrång i Nikes gemenskapsvarumärke.

Enligt Nike hade bolagsmännen sålt skor och liknande varor i två av sina butiker med märken som var identiska med Nikes varumärken utan Nikes tillåtelse.

Nike stämde bolagsmännen vid vite om 200 000 kronor och yrkade att de skulle förbjudas importera, lagerhålla, marknadsföra, utbjuda till försäljning och sälja varorna.

Bolagsmännen medgav Nikes yrkande om vitesförbud och parterna kom även överens om en förlikning. Förlikningen innebar att bolagsmännen solidariskt skulle betala totalt 120 000 kronor till Nike.

Tingsrätten stadfäste förlikningen samt förbudet och besluta att de varor som tagits i förvar skulle förstöras.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Stockholms tingsrätt T 8897-10

torsdag 12 maj 2011

H&M gjorde inte intrång i G-Stars byxa

Företaget G-Star stämde H&M för upphovsrättsintrång då de ansåg att H&M:s byxor ”&” gjorde intrång i G-stars byxa ”Elwood”.

Tingsrätten jämförde de båda byxorna baserat på ingivna fotografier och fann att G-Star inte visat sannolika skäl för att H&M gjort upphovsrättsintrång i byxan ”Elwood”. Talan om upphovsrättsintrång ogillades därför.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Stockholms tingsrätt T 5907-1

onsdag 4 maj 2011

Ingen varumärkesregistrering för Green Power

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en ansökan om registrering av varumärke Green Power. Varumärkesansökan var gjord för reservelsverk i klass 7 och värmepannor i klass 11.

PRV ansåg att märket Green Power saknade erforderlig särskiljningsförmåga. Inte heller ansåg myndigheten att sökanden hade visat att märket hade förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga genom bruk. Visserligen hade material givits in som visat att märket använts de senaste tio åren och i stor omfattning. Men omfattningen ansågs inte vara av sådan art att den bristande särskiljningsförmågan kunde anses vara avhjälpt.

Efter överklagan ansåg även Patentbesvärsrätten (PBR) att märket Green Power var beskrivande och saknade för varumärkesregistrering erforderlig särskiljningsförmåga. Inte heller ansåg domstolen att märket förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga genom användning.

Då Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslöt att inte meddela prövningstillstånd står PBR:s avgörande fast.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: HDF 7593-10

måndag 2 maj 2011

Tefex var inte förväxlingsbart med Teflon

Båda varumärkena Tefex och Teflon är registrerade för klass 8 och 21 och avser olika typer av köksredskap. Varuslagslikhet föreligger därför.

Innehavaren till varumärke Teflon hävdade att den svenska varumärkesregistreringen Tefex skulle hävas eftersom det var för likt Teflon.

Både Patent- och registreringsverket (PRV) och Patentbesvärsrätten (PBR) fann att förväxlingsrisk inte förelåg.

PBR ansåg att det i och för sig finns en likhet mellan de motstående märkena genom det gemensamma förledet "tef". Men eftersom efterleden skiljer sig betydligt från varandra ger det helt olika helhetsintryck.

Då Högsta förvaltningsrätten (HFD) beslutat att inte meddela prövningstillstånd står PBR:s avgörande fast.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 07-046