måndag 29 november 2010

Hovrätten sänker straffen i The Pirate Bay-målet

Hovrätten sänker straffen för tre av de fyra männen som dömts till ett års fängelse vardera för upphovsrättsintrång i det uppmärksammade Pirate Bay-målet.

De tre männen har fått reducerat fängelsestraff till tio, åtta respektive fyra månaders fängelse men höjer skadeståndet från ca 32 miljoner till ca 46 miljoner som sammanlagt skall utges.

Den fjärde mannens straffansvar prövas inte genom domen, eftersom han på grund av sjukdom inte kunde närvara vid huvudförhandlingen i hovrätten.

Hovrätten finner liksom tingsrätten att tjänsten The Pirate Bay underlättat olaglig fildelning på ett sätt som medför straffansvar för dem som drivit tjänsten och att de tre åtalade männen medverkat i verksamheten på olika sätt och i varierande grad.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten inte att det går att göra en sådan kollektiv bedömning som innebär att alla tre bär ansvar för allt som gjorts inom ramen för The Pirate Bay, och gör istället en mer individualiserad bedömning. Detta innebär att var och en bara ansvarar för de handlingar som han själv har utfört.

Källa: Blendov Lexnova, 2010-11-26


onsdag 24 november 2010

Varför bygga varumärke - del 3

Företagets motto och slogan

När du har definierat dina kärnvärden kan de användas för att skriva företagets motto eller slogan. Gör också dessa kärnvärden och motto synliga i företaget, både mot medarbetare, kunder och leverantörer.

Kommunikation av ditt varumärke

När du har definierat ditt företags kärnvärden och identitet bör dessa kommuniceras mot marknaden på ett konsekvent sätt. Företagets identitet och profil tar lång tid att bygga upp så tänk efter före hur du vill att företaget ska uppfattas och var lojal mot din profil och ditt varumärke. Tänk på att du kommunicerar ditt varumärke både genom ord, handling och din framtoning genom logotyp och marknadsmaterial men även genom utformningen av ditt kontor och klädseln på arbetsplatsen. Ditt företags varumärke ska förmedla en känsla som passar dina kunders livsstil och värderingar. Ditt val av kommunikation kommer därför att stärka din relation med den kundgrupp som har liknande värderingar som ditt företag, men det kan även distansera de med andra värderingar. Var dock lojal mot dina värderingar, i längden är det vad som stärker ditt varumärke.

Var konsekvent och långsiktig

Tänk långsiktigt och var konsekvent i all kommunikation ut mot marknaden samt internt inom företaget. Säkerställ att varumärket genomsyrar ditt företag och alla medarbetare genom att det finns en enighet om varumärkets innehåll och ”viktighet”. Kom ihåg att dina medarbetare är oerhört viktiga i din strävan att bygga ett starkt varumärke eftersom deras beteende och uppträdande antingen styrker eller försvagar ditt företags varumärke. Se därför till att du förankrar och övertygar dina anställda och skapar en entusiasm kring varumärket.

Extern samarbetspartner

Samarbeta gärna med en kommunikationsbyrå som är experter på att hjälpa företag att bygga sitt varumärke. Även om det kräver vissa utgifter kan det bli billigare i längden eftersom man redan från start har ett professionellt och tydligt varumärke som håller i längden.

Källa: entreprenorcentrum.se

torsdag 18 november 2010

Varför bygga varumärke - del 2

Det finns några saker som du bör tänka på när du arbetar med att skapa ett starkt och positivt varumärke:

Vad står ditt företag för?

Fundera på vad du vill att ditt företag verkligen ska stå för. Exempelvis kan du fråga dig; Ska vi arbeta i nära samarbete med våra kunder eller kommer vi in som en utomstående expert? Ska företaget ha medarbetare som är karriärister eller de som vill ha en bra balans mellan jobb och fritid? Vilken typ av organisation vill du ha – strikt hierarkisk eller platt? Du kan även ta hjälp av yttre faktorer för att definiera hur ditt företag representeras; Kör du och dina medarbetare Porsche, Jeep Wrangler eller Wolkswagen Passat? Klär sig du och dina medarbetare i kostym eller jeans och huvtröja? Vid företagsevent, tar du med företaget till Cannes eller föredrar du att åka till fjällen och vandra? Genom att fundera på vad du verkligen står för kan du komma fram till dina kärnvärden, d v s själen i ditt företag.

Kärnvärden

När du har definierat vad ditt företag ska stå för, välj ut och skriv ned max 4-5 kärnvärden som kommer att vara företagets grund och som dina beslut ska baseras på. Exempel på kärnvärden kan vara resultatinriktad, kommunikation, livskvalitet, effektivitet, långsiktighet, kreativitet, respekt, öppenhet, ansvar, ärlighet, etc. Välj ut de värden som du vill att ditt företag ska associeras med och förmedla dessa känslor och värden. Var noga med att dessa värden inte bara blir en pappersprodukt, utan är något som genomsyrar din organisation.

Källa: entreprenorcentrum.se

Varför bygga varumärke - del 1

Ditt företags varumärke är de värden som din omgivning förknippar med ditt företag, ditt ansikte utåt. Att bygga ett starkt varumärke innebär därför att man har skapar en tydlig identitet på marknaden.

Grunden i att bygga ett starkt varumärke är man ser sitt företag som en helhet där alla detaljer och delar hänger samman och att man har en tydlig affärsidé som genomsyrar företaget. Det är därför viktigt att företagets affärsidé, kultur, ledarskap och kommunikationsmaterial sammanflätas. Ditt varumärke skapar unika värden för företaget genom att kombinera materiella (t ex logotyp, visitkort, produktförpackningar, etc) med psykologiska egenskaper. De materiella egenskaperna är ett stöd i varumärkesbyggandet men det är de psykologiska egenskaperna som definierar hur starkt och framgångsrikt ditt varumärke blir.

Byggandet av ditt varumärke är en långsiktig process som ska vara genomtänkt. Det krävs mycket analys och planering för att säkerställa att du verkligen bygger upp och förmedlar det du vill mot marknaden och skapar en positiv och enhetlig bild av ditt företag. Du bör ha en vision av vilka värden du vill att ditt företag ska stå för.

All kommunikation ut mot marknaden ska vara enhetlig med företagets varumärke, d v s den grafiska profilen ska inkluderas all kommunikation, inklusive brevpapper, visitkort, hemsida, fakturor och tjänstebilar.

Källa: entreprenorcentrum.se

torsdag 11 november 2010

Upphovsrättsintrång för länkning

Det s.k. Canal Plus-fallet eller länkmålet har nu avgjorts och den 32-årige mannen som länkat från eget forum till Canal Plus matchen har blivit dömd för upphovsrättsintrång.

Länkningen skedde hösten 2007 till Canal Plus streamade webbsändningar av två ishockeymatcher med Södertälje. Canal Plus-matcherna kostade 89 kronor styck, men kunde ses från 32-åringens forum genom att bara ha länken samt två gratisprogram för webb-tv installerade.

Att länken inte var skyddad med exempelvis personlig inloggning hade inte spelat någon juridisk roll, utan det är tillgängliggörandet, själva länkningen, det handlat om.

I ett annat liknande fall, det så kallade mp3-målet, friade Högsta domstolen en 17-åring samtidigt som man slog fast att länka kunde vara olagligt tillgängliggörande vilket påpekades i tingsrätten. Men fallen skiljer sig också på flera punkter. Bland annat handlade mp3-målet om nedladdningsbara filer med musik, medan Canal Plus-fallet rör länkar till strömmade webbsändningar av idrottsutövning.

Källa: DN.se 10 november 2010

måndag 8 november 2010

Svenska Akademien vann ordstrid mot PRV

Saken rör en ursprunglig invändnig mot ett varumärke, Snille och sak i figur. Svenska Akademien använder det nationella varumärket Snille och smak för både Svenska Akademiens ordlista och ordbok. Då Akademien ansåg att det sökta märket var förväxlingsbart med deras innehavda varumärkesregistrering invände de mot ansökan.

Patent och registreringsverket, PRV, avslog dock invändningen med motiveringen att märkena skiljde sig åt genom att bokstaven M, och att orden sak respektive smak har olika betydelse och ger olika associationer. Det förelåg heller inte tjänsteslagslikhet och därmed utgjorde inte ansökan hinder mot registreringen. PRV avslog invändningen.

Patentbesvärsrätten, PBR, upphävde dock PRV:s beslut.

Med hänsyn till den extremt långa användningen av kännetecknet Snille och smak i figur, den stora omsättningen av språkvårdande verk samt av den kännedom om kännetecknet som framkommit genom den presenterade marknadsundersökningen ansågs det utrett att Svenska Akademiens kännetecken var väl ansett för bland annat böcker och bokutgivning vid tiden för innehavarens ansökan om registrering av sitt varumärke den 10 april 2007.

PRB konstaterade vidare att det förelåg mycket stor märkeslikhet baserat på att båda märkena innehöll snarlik lagerkrans. Däremot medförde avsaknaden av ett M i det yngre att märkena vid en helhetsbedömning inte skulle anses vara mycket lika.

Vidare ansåg PBR att det nyligen registrerade varumärket för omsättningskretsens tankar till Svenska Akademiens kända varumärke. Omsättningskretsen kan då få uppfattningen att det finns ett samband mellan märkena.

Slutligen fann PBR det styrkt att innehavaren vid användning av sitt märke drog otillbörlig fördel av anseendet hos Svenska Akademiens kännetecken då märket var förväxlingsbart med Akademiens. Varumärkesregistreringen upphävdes således.

Källa: PBR 08-287