måndag 8 november 2010

Svenska Akademien vann ordstrid mot PRV

Saken rör en ursprunglig invändnig mot ett varumärke, Snille och sak i figur. Svenska Akademien använder det nationella varumärket Snille och smak för både Svenska Akademiens ordlista och ordbok. Då Akademien ansåg att det sökta märket var förväxlingsbart med deras innehavda varumärkesregistrering invände de mot ansökan.

Patent och registreringsverket, PRV, avslog dock invändningen med motiveringen att märkena skiljde sig åt genom att bokstaven M, och att orden sak respektive smak har olika betydelse och ger olika associationer. Det förelåg heller inte tjänsteslagslikhet och därmed utgjorde inte ansökan hinder mot registreringen. PRV avslog invändningen.

Patentbesvärsrätten, PBR, upphävde dock PRV:s beslut.

Med hänsyn till den extremt långa användningen av kännetecknet Snille och smak i figur, den stora omsättningen av språkvårdande verk samt av den kännedom om kännetecknet som framkommit genom den presenterade marknadsundersökningen ansågs det utrett att Svenska Akademiens kännetecken var väl ansett för bland annat böcker och bokutgivning vid tiden för innehavarens ansökan om registrering av sitt varumärke den 10 april 2007.

PRB konstaterade vidare att det förelåg mycket stor märkeslikhet baserat på att båda märkena innehöll snarlik lagerkrans. Däremot medförde avsaknaden av ett M i det yngre att märkena vid en helhetsbedömning inte skulle anses vara mycket lika.

Vidare ansåg PBR att det nyligen registrerade varumärket för omsättningskretsens tankar till Svenska Akademiens kända varumärke. Omsättningskretsen kan då få uppfattningen att det finns ett samband mellan märkena.

Slutligen fann PBR det styrkt att innehavaren vid användning av sitt märke drog otillbörlig fördel av anseendet hos Svenska Akademiens kännetecken då märket var förväxlingsbart med Akademiens. Varumärkesregistreringen upphävdes således.

Källa: PBR 08-287