torsdag 29 september 2011

Nya regeln om egenartade efternamn i dom

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket PETTERSSON för båtar i klass 12.

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten ansåg att märket PETTERSSON är ett vanligt efternamn i Sverige och att behörighet till efternamnet inte visats.

Efter överklagan framhöll Patentbesvärsrätten (PBR) att reglerna om efternamn som hinder vid registrering av varumärke har ändras i och med den nya varumärkeslagen som trädde ikraft den 1 juli 2011. Efternamn kan endast hindra varumärkesregistreringar om de är egenartade. Eftersom ett stort antal personer bär efternamnet Pettersson i Sverige kan efternamnet inte anses vara egenartat. PRV kunde därför inte av den anledningen avslå varumärkesansökan varför ärendet återförvisades.

Rättfallsnr: PBR 10-085

Källa: Blendow Lexnova

torsdag 22 september 2011

Titelskydd inte längre hinder mot varumärkesregistrering

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket RAINMAN för konsulttjänster i klass 35.

PRV avslog varumärkesansökan eftersom PRV ansåg att RAINMAN var en titeln på en känd 80-tals film och att titel till någon annans skyddade konstnärliga verk inte kan varumärkesregistreras.

Efter överklagan återförvisade Patentbesvärsrätten varumärkesansökan till PRV eftersom titelskyddet tagits bort i och med ikraftträdandet av den nya Varumärkeslagen (20101:1877) den första juli i år.

Rättsfallsnr: PBR 10-140

Källa: Blendow Lexnova

söndag 18 september 2011

15-åring inte dömd för fildelning

En 15-årig pojke åtalades för fildelning efter att han tillgängliggjort filmer till allmänheten via en dator lånad från sin skola. Pojken hävdade att han inte visste om att han laddade upp filmer samtidigt som han laddade ner dem.

Tingsrätten ansåg att pojken gjort filmerna tillgängliga till allmänheten eftersom han använt sig av en fildelningsteknik som innebär att en nedladdad fil samtidigt automatiskt sprids vidare till andra användare. Tingsrätten ansåg dock att eftersom det inte var visat att pojken förstod hur tekniken fungerade hade han inget uppsåt till gärningarna. Åtalet ogillades och pojken firades därmed.

Rättfallsnr: Göteborgs tingsrätt B 10414-11
Källa: Blendow Lexnova

måndag 5 september 2011

Den nya varumärkeslagens regler om egenartade efternamn i dom

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket PETTERSSON för båtar i klass 12.

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten bland annat ansåg att märket PETTERSSON är ett vanligt efternamn i Sverige.

Efter överklagan till Patentbesvärsrätten (PBR) inledde domstolen med att nämna varumärkeslagens nya regler för efternamn som hinder vid registrering av varumärken.

Från och med den nya varumärkeslagens ikraftträdande den 1 juli 2011 kan efternamn endast hindra varumärkesregistreringar om de är egenartade. Eftersom ett stort antal personer bär efternamnet Pettersson i Sverige ansågs inte efternamnet vara egenartat. PRV kunde därför inte avslå varumärkesansökan på den grunden.

Rättfallsnr: PBR 10-085

Källa: Blendow Lexnova

fredag 2 september 2011

Dom står fast - RED BULL inget inarbetat eller väl känt varumärke

Vi har i ett tidigare inlägg från den 24 januari 2011 rapporterat att Patentbesvärsrätten (PBR) ansett att varumärket RED BULL varken var inarbetat eller väl känt i ett invändningsärende mot varumärket BAD BULL.

Efter att domen överklagades har nu Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. PBR:s domslut står därför fast.

Tidigare inlägg: http://varumarkesombudet.blogspot.com/2011/01/red-bull-kunde-inte-stoppa-bad-bull.html

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Högsta förvaltningsdomstolen 3244-11