fredag 29 augusti 2014

Varumärket TAVERNA gjorde varumärkesintrång i det registrerade varumärket GRECO TAVERNA

Fontana Food Aktiebolag (Fontana) är innehavare av den svenska varumärkesregistreringen GRECO TAVERNA varumärkesskyddat för mjölk och mjölkprodukter, ost, ätliga oljor och fetter i klass 29.
 
Fontana stämde bolaget Nordex Food AB (Nordex) och gjorde gällande att Nordex användning av kännetecknet TAVERNA utgjorde varumärkesintrång i Fontanas ensamrätt till varumärket GRECO TAVERNA.

Tingsrätten prövade då om Nordex gjort intrång i Fontanas registrerade varumärke GRECO TAVERNA, genom att i sin näringsverksamhet använda ett kännetecken som liknar Fontanas varumärke för varor av samma eller liknande slag, så att det uppstått en förväxlingsrisk.

Tingsrätten bedömde att de varor som respektive varumärke används för är identiska då Fontanas varumärke används för fetaost och Nordex för en fetaostliknande ost, så kallad ”salladsost”.

Tingsrätten prövade därefter om de motstående varumärkena i sammanhanget är så lika varandra att det föreligger förväxlingsrisk.

Tingsrätten framförde följande.

Fontanas varumärke GRECO TAVERNA består av två ord. När det inledningsvis gäller märkets begreppsmässiga innebörd, konstaterar tingsrätten att ordet ”taverna” är ett etablerat ord i det svenska språket, med innebörden ”restaurang”. Ordet ”taverna” är alltså inte beskrivande för ost och det beskriver inte heller ostars egenskaper, ursprung eller liknande. Ordet ”greco” kan inte, sett för sig, anses ha någon självskriven innebörd för en svensk genomsnittskonsument, även om ordet måste anses ge associationer till Grekland. Även om ”greco” inte är etablerat i svenska språket måste det enligt tingsrätten i detta fall för genomsnittskonsumenten anses avsett att indikera vad det är för slags taverna det är fråga om, nämligen en grekisk. Detta leder tingsrätten till slutsatsen att det begreppsmässigt dominerande ledet i ordmärket är ordet ”taverna”, som alltså bestäms av ordet ”greco” (jfr Svea hovrätts dom den 21 juni 2010 i mål nr T 9378-09). Också uttalat, torde ordet ”taverna” vara mer framträdande än ordet ”greco”, eftersom den naturliga betoningen ligger på näst sista stavelsen – ”greco tavẹrna”. Ordet ”taverna” är också det längre och således det visuellt mer framträdande i skrift, även om ordmärket inleds med ordet ”greco”. Enligt tingsrätten är alltså ordet ”taverna” tydligt framträdande i Fontanas varumärke och det torde också vara detta ord som längst stannar i genomsnittskonsumentens bleknande minne. Tingsrättens slutsats av det sagda är att vid förväxlingsbedömningen särskilt avseende ska fästas vid ordet ”taverna".

Tingsrätten fortsatte.

Nordex varumärke består av ordet ”Taverna” i figur. Ordet återges med ett skripttypsnitt i vitt, mot ett blått fält som är utformat som en skylt med oregelbundna kanter och urtagna hål, som avsedda för skruvar. Ordet ”Taverna” är klart framträdande i figuren och varumärkets figurativa utformning måste bedömas som förhållandevis enkel. Skyltutformningen är enligt tingsrätten snarast ägnad att framhäva ordet ”Taverna”. Den figurativa utformningen måste alltså anses helt underordnad ordet för den genomsnittliga konsumenten.

Mot bakgrund av detta fann tingsrätten att den genomsnittskonsument som står i begrepp att köpa ost inte kan förväntas göra den distinktion mellan märkena i fråga om varornas kommersiella ursprung som varumärket är avsett att signalera. Det förelåg därför en förväxlingsrisk mellan de i målet motstående märkena.

Behöver du hjälp med varumärkesskydd? Vi hjälper dig att registrera varumärke. Kontakta oss här.

Rättsfall: Stockholms tingsrätt T 8075-11
Källa: Blendow Lexnova

onsdag 13 augusti 2014

Inte varumärkesintrång att använda annans varumärke i ett fotografi i en produktkatalog

Bolaget Mon.Zon Sverige AB tillhandahåller byggnadsställningar och har i tidigare instanser fällts för intrång i konkurrenten Layher Aktiebolags varumärke. Det har nämligen funnits ett foto i Monon.Zons Sverige ABs tidigare produktkataloger som i närbild visar delar av en monterad ställning som är sammansatt av olika stänger. Stängerna är märkta med olika dekaler och en av dessa har texten Layher medan andra har texten mon.zon.

Högsta domstolen (HD) anser nu att det inte föreligger varumärkesintrång eftersom det inte föreligger skada eller risk för skada på någon utav varumärkets funktioner. Mon.Zon Sverige AB hade nämligen inte använt Layher Aktiebolags varumärke som kännetecken för sina egna varor och HDs bedömningen var att målgruppen för byggnadsställningar har en betydande kunskap om marknaden och att det i vissa fall är tillåtet att blanda komponenter till systemställningar från olika leverantörer.

HD ansåg alltså att det var tydligt att produktkatalogen kom från Mon.Zon och att bolaget marknadsförde sina egna varor i katalogen. Själva ursprungsangivelsfunktionen hade därmed inte skadats eller riskerats att skadas genom Mon.Zons användning.

HD ändrade hovrättens dom och ogillade Layhers intrångstalan.

Behöver du hjälp att registrera varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rättsfallsnr. Högsta domstolen 2014-07-05, mål nr T 301-12
Källa:  JP Infonet Förlag AB