tisdag 28 juni 2011

Varumärket Gotlands konsthall kunde inte registreras

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket Gotlands konsthall. Varumärket var ansökt för kulturverksamhet i klass 41.

PRV avslog varumärkesansökan eftersom varumärket saknade särskiljningsförmåga för de sökta tjänsterna. Myndigheten ansåg nämligen att eftersom Gotland är ett geografisk område och konsthall är den plats där tjänsterna tillhandahålls, var varumärket beskrivande.

PRV ansåg inte heller att varumärket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Det berodde på att det inte var visat att Gotlands konsthall i omsättningskretsen uppfattades som ett kännetecken för de sökta tjänsterna.

Beslutet överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR) som gjorde samma bedömning. Överklagandet avslogs därför.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 10-046

måndag 20 juni 2011

Varumärkesregistreringen ENERGY SNUS upphävs

Patent och registreringsverket (PRV) upphävde varumärkesregistreringen ENERGY SNUS efter att snus- och tobaksbolaget Swedish Match North Europe AB påpekat att varumärket saknade särskiljningsförmåga för de tobaksprodukter som varumärket var registrerat för i klass 34.

Varumärkesinnehavare till ENERGY SNUS överklagade beslutet till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR gjorde samma bedömning som PRV och anförde att det registrerade varumärket ENERGY SNUS bestod av det beskrivande ordelementet "snus". Dessutom betyder ENERGY "energi" på svenska och kan sägas vara en egenskap hos de tobaksvaror varumärket var registrerat för eftersom snus kan sägas ge användaren energi.

Eftersom PBR ansåg att varumärket ENERGY SNUS innehöll beståndsdelar som var
för sig kunde användas vid beskrivning av de tobaksvaror i klass 34 som varumärket avsåg saknade varumärket den särskiljningsförmåga som krävdes för varumärkesregistrering.

Överklagandet kunde därför inte bifallas och varumärket ENERGY SNUS upphävdes.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-285

onsdag 15 juni 2011

Varumärke Myspace giltigt i Sverige

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutade i ett avgörande att den internationella varumärkesregistreringen Myspace i klass 42 inte skulle gälla i Sverige. PRV ansåg nämligen att det förelåg hinder eftersom det redan fanns ett europeiskt figurvarumärke för My Space i samma klass.

PRV:s beslut överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR) som ansåg att det inte längre förelåg förväxling mellan varumärkena eftersom det europeiska varumärket inte längre var registrerat i klass 42. Det förelåg därför ingen likhet mellan de motstående varumärkenas tjänster.

Hinder mot giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen Myspace förelåg därför inte.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 08-137

onsdag 8 juni 2011

Rektangel - inte tillräckligt som varumärke

Patent- och registreringsverket (PRV) har beslutat att en internationell varumärkesregistrering bestående av en vit rektangel innehållande en röd och en svart rektangel i olika storlekar inte kan fungera som ett varumärke i Sverige. Den internationella varumärkesregistreringen kunde därför inte anses äga giltighet i Sverige.

Skälet till att PRV ansåg att det internationella varumärket inte ansågs giltigt i Sverige berodde på att PRV ansåg att den geometriska figuren var alltför enkel för att den skulle kunna uppfattas som ett kännetecken för sökta varor och tjänster. Av den anledningen ansågs varumärket inte inneha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. PRV:s beslut överklagades dock till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR delade PRV:s bedömning att det internationella varumärket saknade erforderlig särskiljningsförmåga. PBR ansåg även att innehavaren till det internationella varumärket, The Gates Company, inte hade kunnat bevisa att varumärket genom användning förvärvat sådan erforderlig särskiljningsförmåga. Överklagandet kunde därför inte bifallas.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-244

onsdag 1 juni 2011

European beds ej förväxlingsbart med Eurobed

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärke European Beds för bland annat sängar.

Under invändningsperioden invände innehavaren av varumärkesregistreringen Eurobed mot att varumärke European Beds var för likt, d.v.s. förväxlingsbar med dess varumärkesregistrering.

PRV ansåg dock att det inte förelåg förväxlingsbarhet mellan de båda varumärkena. PRV:s beslut överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR ansåg inte heller att det förelåg förväxlingsbarhet mellan varumärkena trots att de båda varumärkena var skyddade för bland annat sängar och att det därför förelåg varuslagslikhet.

PBR ansåg nämligen att det redan registrerade varumärket Eurobed hade låg ursprunglig särskiljningsförmåga för de aktuelle varorna samt att innehavaren inte hade bevisat att varumärket förvärvat en förstärkt känneteckenskraft genom användning.

Domstolen avslog därmed överklagandet till PBR och varumärket European Beds kunde varumärkesregistreras.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 09-340