måndag 30 januari 2012

En miljon europeiska varumärkesansökningar (s.k. CTM)

I nyhetsbrev från den europeiska varumärkesmyndigheten OHIM i Alicante, Spanien, kan vi läsa att antalet europeiska varumärkesansökningar under 2011 ökade med 8 % jämfört med året innan.

Under 2011 inlämnades totalt 106 000 europeiska ansökningar (s.k. CTM - Community Trademark Applications) och det var också under 2011 som miljongränsen för antalet europeiska varumärkesansökningar nåddes.

Mycket imponerande tycker vi på Varumärkesombudet som anser att EU-varumärket är ett mycket fördelaktigt sätt att varumärkesskydda sitt varumärke - både prismässigt och skyddsmässigt.

Att söka varumärkesskydd i EU:s 27 medlemsstater på samma gång till en mycket låg kostnad jämfört med att söka varumärkesskydd i varje land separat är mycket fördelaktigt. Vi rekommenderar därför alla företagare som använder sitt varumärke i ett eller flera länder inom EU att registrera sitt varumärke som ett EU-varumärke.

Vill du veta mer om EU-varumärken klicka här.

Källa: Alicante News, OHIM 2011 - The Year in View, December 2011.

Företaget POISE AB tycker om oss:


Bhavesh Raja, VD på företaget POISE AB, skriver följande om oss på VARUMÄRKESOMBUDET.

"Har inte träffat Maite personligen men uppdraget har hon drivit med excellens. Ansökan om varumärkesskydd har hon drivit med strategisk vishet som gjort att jag vunnit mot andra varumärkesansökningar. Kanske mitt uppdrag inte varit av det mest avancerade men resultatet är lika viktigt".

Vi blir mycket glada när vi gör våra kunder nöjda!

Se fler kommentarer från våra kunder här.

fredag 27 januari 2012

Kloka ord om varumärken i Kevin Roberts bok från Saatchi & Saatchi:

"Patents expire, copyrights eventually run their course, but trademarks last forever".

Vi på Varumärkesombudet kan bara hålla med!

För källa och vidare läsning kan vi rekommendera boken Lovemarks: The future beyond brands av Kevin Roberts (2005 Saatchi & Saatchi).

För relaterad information om varumärke klicka här.

tisdag 24 januari 2012

Employer branding - hur viktigt som helst

Employer Brandning handlar om hur företag och organisationer gör sig till attraktiva arbetsgivare genom starka varumärken.

Att som arbetsgivare ha ett starkt varumärke är en viktig framgångsfaktor för att kunna säkra nuvarande och framtida kompetensförsörjningar.

Ett sätt att bygga starka varumärken är att ha uppsatta mål och visioner för verksamheten och kommunicera dem på rätt sätt. Detta kan belysas med ett exempel;

För den yngre generationen är "balans i livet" en viktig parameter vid val av arbetsgivare. Detta är nämligen ett återkommande tema när unga människor uttrycker sina karriärmål. Det kan bland annat innebära att kunna arbeta hemifrån, vara föräldraledig eller ta ut en längre sammanhängde ledighet.

För att företag och organisationer skall kunna attrahera den här målgruppen måste de alltså kommunicera att dessa möjligheter erbjuds. Dessutom måste informationen kommuniceras på rätt sätt så att de relevanta mottagarna nås av informationen.

Var därför tydliga med vad ert företag står för och kommunicera det väl. Då får företaget också rätt arbetstagare. En win-win situation helt enkelt!

Källa: Domkretsen nr 4 dec 2011, Anna Dyhre är jurist och skriver om employer branding för Sveriges domstolar.

onsdag 18 januari 2012

Vi söker praktikant inriktad på sälj

Vi på Varumärkesombudet söker en praktikant inriktad på sälj till kontoret i Göteborg.

Skicka personligt brev och CV till info@varumarkesombudet.setisdag 17 januari 2012

Nu kan vi skicka och ta emot e-post igen!

Nu är problemet löst med vår mailserver och vi på Varumärkesombudet kan skicka och ta emot e-post igen.

Vet du med dig att du skickade e-post till oss under den 16 januari 2012 och du inte fått svar från oss finns det finnas en risk för att det aldrig nått fram. Jag ber dig då vänligen att skicka om det eller ringa oss.

Hälsningar,

Maite

måndag 16 januari 2012

Vi har problem att skicka och ta emot e-post

Vår internetleverantör har för närvarande driftstörning i sin mailserver vilket gör att vi på Varumärkesombudet har problem med att skicka och ta emot e-post.

Återkommer när problemet är löst.

Maite

fredag 13 januari 2012

Philip Morris lyckats häva annans varumärke på grund av att verkligt bruk inte visats

Philip Morris Products S.A. yrkade i domstol att den svenska varumärkesregistreringen nr. 184075 ADVANCE BAIXOS TEORES skulle hävas.

Anledningen till hävningen var att varumärket inte använts (inte gjorts verkligt bruk) i Sverige för de registrerade varorna inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats eller att sådan användning inte skett inom en period av fem år i följd.

Philip Morris ansåg sig ha rätt att väcka talan om hävning av varumärket eftersom de ansåg att varumärket innebar förfång för dem. Det kunde nämligen finnas en risk för att innehavaren med hjälp av varumärket kunde hindra Philip Morris rätt att använda sitt varumärke MARLBORO GOLD ADVANCE label i Sverige och på så sätt begränsa deras rörelsefrihet.

Innehavaren till den svenska varumärkesregistreringen nr. 184075 ADVANCE BAIXOS TEORES, Souza Cruz, bestred käromålet och framhöll i huvudsak att Philip Morris inte led förfång samt att varumärkena inte var förväxlingsbara.

Domstolen beslutade följande i frågan gällande förfång (s. 5);

"Avgörande för förfångsfrågan bör vara om registreringens bestånd i något avseende är till nackdel for Philip Moms. Vid en samlad bedömning ger vad som framkommit inte vid handen att Philip Moms saknar fog för sitt påstående om att registreringen är till forfång för bolaget. Philip Moms är således inte förhindrad att fora talan om hävning av Varumärket".

När det sedan gällde frågan om varumärket använts gjorde domstolen följande bedömning (s. 5-6);

"Frågan om verkligt bruk i varumärkeslagens mening har förekommit ska avgöras i enlighet med de principer som har kommit till uttryck i EG-domstolens dom den 1 1 mars 2003 i mål C-4010 1, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiligung BV och i dess beslut den 27 januari 2004 i mal C-259102, La Mer Technology hc. mot Laboratoires Goemar S.A. (se NJA 2005 s. 643). Bedömningen ska alltså göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt har utnyttjats kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning varumärket har använts.

I målet har inte påvisats något konkret fall där Varumärket varit i bruk. Utredning om
Varumärkets användning saknas. Det har inte framkommit någon omständighet eller
något förhållande som styrker att verkligt bruk av Varumärket har förekommit inom en
period av fem år i följd. Registreringen ska därför hävas
".

Rättfallsnr: Stockholms Tingsrätt T 9473-09
Källa: Blendow Lexnova

tisdag 10 januari 2012

Taxi Göteborg vinner mot taxiåkare med liknande varumärke

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening har i Marknadsdomstolen yrkat att en taxiåkare, kallad MSA, skall förbjudas vid vite om femhundratusen kr att använda ett med Taxi Göteborgs förväxlingsbart kännetecken. Enligt Taxi Göteborg hade nämligen MSA bland annat använt en dekor på sitt fordon som liknar deras varumärke.

För att avgöra om MSA användning stred mot marknadsföringslagen (MFL) framhöll Marknadsdomstolen att bedömningen skulle göras i två steg. Först genom att avgöra om den var vilseledande och därefter vad den haft för effekt på konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

När det gällde den första frågan om vilseledande (d.v.s. särprägel och kännedom) har Marknadsdomstolen i tidigare avgöranden (se MD 2011:16) slagit fast att Taxi Göteborgs fordon är särpräglade och kända i omsättningskretsen på det sätt som erfordras enligt MFL. Vad sedan gäller förväxlingsrisken konstaterar Marknadsdomstolen MSA:s dekor på bilen är till färgval, utformning och placering mycket lika motsvarande dekorer på Taxi Göteborgs fordon. Även det förhållandet att ordet ”Göteborg” återfinns i nära anslutning till ordet ”Taxi” på M. S. A. fordon skapar associationer till Taxi Göteborgs fordon.

Vidare ansåg Marknadsdomstolen att fordonen måste anses skapa väsentligen samma minnesbild hos konsumenten och därför finns det en förväxlingsrisk mellan dem. Detta med tanke på att det är svårt att upptäcka dekorskillnader i form av ett annat telefonnummer som finns vid en normal inköpssituation där konsumenten vinkar in ett taxifordon på gatan.

När det gäller den andra frågan om effekt på konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut anser Marknadsdomstolen att det med den konstaterade förväxlingsrisken mellan fordonen påverkas sannolikt konsumenterna att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Den påtalade användningen är därmed att anse som otillbörligt enligt marknadsföringslagen.

Rättfallsnr: MD 2011:17
Källa: Blendow Lexnova

måndag 2 januari 2012

Nu är vi igång igen!

Härliga jul och nyår är över och vi på Varumärkesombudet är igång igen med nya friska tag.

Välkommen 2012!