tisdag 10 januari 2012

Taxi Göteborg vinner mot taxiåkare med liknande varumärke

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening har i Marknadsdomstolen yrkat att en taxiåkare, kallad MSA, skall förbjudas vid vite om femhundratusen kr att använda ett med Taxi Göteborgs förväxlingsbart kännetecken. Enligt Taxi Göteborg hade nämligen MSA bland annat använt en dekor på sitt fordon som liknar deras varumärke.

För att avgöra om MSA användning stred mot marknadsföringslagen (MFL) framhöll Marknadsdomstolen att bedömningen skulle göras i två steg. Först genom att avgöra om den var vilseledande och därefter vad den haft för effekt på konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

När det gällde den första frågan om vilseledande (d.v.s. särprägel och kännedom) har Marknadsdomstolen i tidigare avgöranden (se MD 2011:16) slagit fast att Taxi Göteborgs fordon är särpräglade och kända i omsättningskretsen på det sätt som erfordras enligt MFL. Vad sedan gäller förväxlingsrisken konstaterar Marknadsdomstolen MSA:s dekor på bilen är till färgval, utformning och placering mycket lika motsvarande dekorer på Taxi Göteborgs fordon. Även det förhållandet att ordet ”Göteborg” återfinns i nära anslutning till ordet ”Taxi” på M. S. A. fordon skapar associationer till Taxi Göteborgs fordon.

Vidare ansåg Marknadsdomstolen att fordonen måste anses skapa väsentligen samma minnesbild hos konsumenten och därför finns det en förväxlingsrisk mellan dem. Detta med tanke på att det är svårt att upptäcka dekorskillnader i form av ett annat telefonnummer som finns vid en normal inköpssituation där konsumenten vinkar in ett taxifordon på gatan.

När det gäller den andra frågan om effekt på konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut anser Marknadsdomstolen att det med den konstaterade förväxlingsrisken mellan fordonen påverkas sannolikt konsumenterna att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Den påtalade användningen är därmed att anse som otillbörligt enligt marknadsföringslagen.

Rättfallsnr: MD 2011:17
Källa: Blendow Lexnova