fredag 13 januari 2012

Philip Morris lyckats häva annans varumärke på grund av att verkligt bruk inte visats

Philip Morris Products S.A. yrkade i domstol att den svenska varumärkesregistreringen nr. 184075 ADVANCE BAIXOS TEORES skulle hävas.

Anledningen till hävningen var att varumärket inte använts (inte gjorts verkligt bruk) i Sverige för de registrerade varorna inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats eller att sådan användning inte skett inom en period av fem år i följd.

Philip Morris ansåg sig ha rätt att väcka talan om hävning av varumärket eftersom de ansåg att varumärket innebar förfång för dem. Det kunde nämligen finnas en risk för att innehavaren med hjälp av varumärket kunde hindra Philip Morris rätt att använda sitt varumärke MARLBORO GOLD ADVANCE label i Sverige och på så sätt begränsa deras rörelsefrihet.

Innehavaren till den svenska varumärkesregistreringen nr. 184075 ADVANCE BAIXOS TEORES, Souza Cruz, bestred käromålet och framhöll i huvudsak att Philip Morris inte led förfång samt att varumärkena inte var förväxlingsbara.

Domstolen beslutade följande i frågan gällande förfång (s. 5);

"Avgörande för förfångsfrågan bör vara om registreringens bestånd i något avseende är till nackdel for Philip Moms. Vid en samlad bedömning ger vad som framkommit inte vid handen att Philip Moms saknar fog för sitt påstående om att registreringen är till forfång för bolaget. Philip Moms är således inte förhindrad att fora talan om hävning av Varumärket".

När det sedan gällde frågan om varumärket använts gjorde domstolen följande bedömning (s. 5-6);

"Frågan om verkligt bruk i varumärkeslagens mening har förekommit ska avgöras i enlighet med de principer som har kommit till uttryck i EG-domstolens dom den 1 1 mars 2003 i mål C-4010 1, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiligung BV och i dess beslut den 27 januari 2004 i mal C-259102, La Mer Technology hc. mot Laboratoires Goemar S.A. (se NJA 2005 s. 643). Bedömningen ska alltså göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt har utnyttjats kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning varumärket har använts.

I målet har inte påvisats något konkret fall där Varumärket varit i bruk. Utredning om
Varumärkets användning saknas. Det har inte framkommit någon omständighet eller
något förhållande som styrker att verkligt bruk av Varumärket har förekommit inom en
period av fem år i följd. Registreringen ska därför hävas
".

Rättfallsnr: Stockholms Tingsrätt T 9473-09
Källa: Blendow Lexnova