tisdag 29 maj 2012

Skynda att ansöka om registrering av nya toppdomäner - sista ansökningsdag den 30 maj 2012

För ungefär ett år sedan beslutade beslutade ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), som bland annat är ansvarig för IP-protokollenen, att det skulle finnas möjlighet att registrera nya generiska toppdomäner fram till den 30 maj 2012. Exempel på toppdomäner är .com, och .org.

Möjligheten att ansöka om nya toppdomäner öppnades den 12 januari 2012 och sista dagen är alltså den 30 maj 2012.

Möjligheten att ansöka om nya toppdomäner innebär alltså att företag och organisationer kan ansöka om att registrera en ny toppdomän som t.e.x. .varumärkesombudet eller liknande. Samtidigt innebär denna möjlighet naturligtvis en risk för varumärkesinnehavare eftersom någon än varumärkesinnehavaren kan ansöka om skydd för ett varumärke som toppdomän.

Efter att ansökningsförfarandet är avslutat kommer ICANN att publicera en lista med alla de nya ansökningarna som kommit in. Det är därför bra att kontrollera så att ingen har ansökt om registrering av ditt varumärke som toppdomän och invända mot ansökan om så skulle vara fallet.

Listan kommer att offentliggöras här och mer information om ansökningsförfarandet hittar du här.

Vill du ha hjälp med varumärken och domännamn? Kontakta oss så berättar vi vilka domännamnstjänster vi erbjuder.

Källa: PRVBloggen

måndag 28 maj 2012

Varumärkesskydda en bokstav?

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en ansökan om varumärkesregistrering för märket S utförd i blå färg för bland annat trycksaker och pappersvaror i klass 16, byggnadsmaterial i klass 17 och uppförande/anläggande av byggnationer i klass 37. Sökanden var det svenska byggföretaget Skanska.

PRV framförde att varumärket inte kunde registreras eftersom märket saknade särskiljningsförmåga. Anledningen var bland annat att ensamrätt normalt inte kan erhållas för en bokstav samt att märket inte heller hade ett sådant figurativt utseende att det kunde utgöra en registrerbar figur.  PRV ansåg att sökanden inte heller visat att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. PRV avslog därför varumärkesansökan.  

Skanska överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR framhöll att domstolen i sin rättstillämpning bedömt att märken bestående av endast en bokstav eller siffra normalt saknar erforderlig särskiljningsförmåga. Varumärken bestående av endast en bokstav eller en siffra kan varumärkesregistreras om tecknet har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning eller om det haft ett tillräckligt särpräglat figurativt utförande.

PBR framhöll dock (se sid. 4 i domslut);

"Av det anförda följer att det inte föreligger hinder mot registrering av det sökta varumärket i form av bokstaven S i ett visst utförande på de i överklagade beslutet anförda skälen, dvs. att ensamrätt normalt inte kan erhållas för en bokstav och att märket inte har ett så särpräglat utförande att det kan registreras som ett figurmärke. Avgörande är i stället om bokstaven s är beskrivande för de varor och tjänster som märket avser och, om så inte är fallet, om märket i form av bokstaven S i ett visst utförande är ägnat att uppfattas som ett kännetecken för dessa produkter".

Mot bakgrund av det ovan sagda ansåg PBR följande (se sid. 4 i domslut);

"I målet har inte framkommit att bokstaven s skulle vara artangivande eller i övrigt beskrivande för någon av de varor eller tjänster som det sökta märket avser. Det sökta märket har i och för sig en tämligen enkel utformning med bokstaven S utförd i ett kraftigt typsnitt och i en blå färg.  Utformningen medför dock att bokstaven avviker från mer vanligt förekommande typsnitt. Märket kan därmed inte helt frånkännas förmåga att kunna uppfattas som individualiseringsmedel".

PBR beslutade därmed att varumärkesansökan skulle återförvisas till PRV för vidare handläggning.

Vill du ha hjälp med att skydda ditt varumärke? Vi erbjuder en mängd varumärkestjänster, bland annat hjälper vi dig med att registrera varumärke, exempelvis nationellt varumärkesskydd i Sverige, europeiskt varumärkesskydd och internationellt varumärkesskydd. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Rättfallsnr: PBR Mål nr. 09-142
Källa: Blendow Lexnova

onsdag 23 maj 2012

Varumärkesintrång att sälja telefoner på Tradera och Blocket

En man importerade under augusti 2010 - mars 2011 hemelektronik (bl.a. telefoner med tillhörande manualer) från Kina och sålde dessa vidare främst via Tradera och Blocket. En del av produkterna och dess manualer hade försetts med varukännetecken som var identiska med Apples registrerade varumärken. Mannen stämdes för varumärkesintrång.

Tingsrätten ansåg att det var ostridigt att Apple var innehavare av de skyddade varumärken som åtalet avsåg och att de märken som försetts på varorna var identiska med Apples varumärken.

Tingsrätten ansåg det vidare utrett att samtliga produkter som åtalet omfattade inte var originalprodukter. Produkterna hade heller inte överlåtits för att föras ut på marknaden av Apple eller med Apples tillstånd.

Tingsrätten ansåg därmed att den försäljning som skett via Tradera och Blocket utgjorde intrång i Apples varumärkesrättigheter. Mannen dömdes till villkorlig dom samt dagsböter.

Rättsfallsnr. Mål nr. B 13442-11
Källa: Blendow Lexova


måndag 7 maj 2012

Intressant inlägg om varumärken som förs in i lexikon

Läs det intressanta inlägget på PRVbloggen som handlar om problemet när ett varumärke förs in i lexikon och den degenereringsrisk som varumärken och dess varumärkesinnehavare måste försöka undvika.

Det intressanta fallet med varumärket ROLLERBLADE tas upp då det var nära att omvandlas från ett varumärke till en generisk benämning för rullskridskor (s.k. degenerering). Innehavaren lyckades dock marknadsföra det nya generiska uttrycket ”inlines” istället och varumärket var räddat.

Vill du ha hjälp med varumärkesskydd? Kontakta oss.

Käll: PRVbloggen, Spårkvård vs Varumärkesvård, Magnus Ahlgren, juristchef på PRV.


onsdag 2 maj 2012

Colombia - första latinamerikanska landet att ratificera den internationella övernskommelsen om varumärkesskydd (Madridsystemet)

Colombia är det första latinamerikanska landet att ratificera Madridprotokollet om internationell registreringen av varumärken från 1989.

För tillfället är 84 länder anslutna till protokollet, däribland Europeiska unionen, USA, Kina, och Japan.

Vill du veta mer om internationellt varumärkesskydd och hur du kan utnyttja Madridsystemet för att enklare och billigare få ett brett och bra skydd i många av världens länder? Kontakta oss.  

Källa: B & R Latin America, Latin America IP News 2012.