tisdag 21 oktober 2014

Domännamnet gudrunschyman.se överförs efter ATF- och tingsrättsbeslut


I september 2013 registrerade en man domännamnet gudrunschyman.se och länkade domänen till hemsidan avpixlat.info så att besökare på gudrunschyman.se kom att skickas dit.

Gudrun Schyman inledda då ett s.k. administrativt tvistlösningsförande (ATF) och fick domännamnet gudrunschyman.se överför till sig. 

Mannen var dock inte nöjd med ATF-beslutet och väckte talan vid tingsrätt och yrkade att det skulle fastställas att han hade bättre rätt till domännamnet gudrunschyman.se. Gudrun Schyman bestred naturligtvis yrkandet. 

Tingsrätten anförde att de tre krav som krävs för att domännamnet skall överföras till henne var uppfyllda. För det första var domännamnet identiskt med ett släktnamn. För det andra hade domännamnet registrerats eller använts i ond tro eftersom tingsrätten ansåg att det var allmänt känt att information som visats på avpixlat.info varit kritisk till politiker som representerat en positiv syn på invandring. Mannen hade vidare enligt tingsrätten inte presenterat någon omständighet som kunde medföra att han hade ett berättigat intresse till gudrunschyman.se, i enlighet med vad som krävs enligt det tredje rekvisitet. Mannens talan ogillades därför.

Vill du ha hjälp med ditt domännamn? Vi hjälper dig vid domännamnstvist. Kontakta oss här.

Rättsfallnr: Ystads tingsrätt T 11131-14 Fastställelsetalan

Källa: Blendow Lexnovamåndag 6 oktober 2014

Liseberg vill skydda varumärket RONDO


Efter att Liseberg AB ansökte om registrering av varumärket RONDO för bland annat tillhandahållande av konserter i klass 41 och restaurangverksamhet i klass 43, ansåg Patent- och registreringsverket (PRV) att varumärket saknade särskiljningsförmåga för tjänsterna i  klass 41 och att det var förväxlingsbart med tidigare registreringar, bland annat firmaregistreringen RON DO 3 AKTIEBOLAG och EU-varumärket RONDO, varför ansökan avslogs.

Liseberg AB överklagade dock PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR) som konstaterar att märket inte var beskrivande utan suggestivt eftersom ordet ”rondo” är en musikalisk form där ett återkommande huvudtema varvas med livliga mellanpartier. Märket ansågs därför inte ange de sökta tjänsterna utan endast "antyda" dem.

Eftersom Liseberg AB även erhållit medgivande till registreringen av RONDO från innehavarna till de motanförda märkena ansåg PBR att märket kunde registreras och återförvisade varumärkesansökan till PRV för handläggning.

Vill du ha hjälp med ditt varumärke? Vi hjälper dig att registrera varumärke. Kontakta oss här

Rättsfallnr: Patentbesvärsrätten 14-033 
Källa: Blendow Lexnova

torsdag 2 oktober 2014

Att sprida 44 stycken låtar via fildelningsprogrammet DC++ var av bagatellartad karaktär ansåg Tingsrätten

En 26-årig man dömdes av tingsrätten till 2 000 kronor i böter för att olovligen tillgängliggjort 44 stycken låtar i mp3-format för allmänheten då domstolen ansett brottet vara av bagatellartad karaktär.

Åklagaren överklagade till hovrätten och yrkade att mannen skulle dömas till fängelse enligt den så kallade Pirate Bay-domen.

Hovrätten ansåg dock inte att brottet var av bagatellartad karaktär men ansåg heller inte att brottet var sådant att 26-åringen skulle dömas till fängelse. Detta eftersom fildelningen fick anses ha varit av begränsad omfattning. Då vinstmotiv saknats och då gärningen heller inte utgjort något led i en organiserad verksamhet ansåg hovrätten att påföljden bör bestämmas till ett förhållandevis högt bötesstraff. Mannen dömdes till 80 dagsböter om 160 kronor.

Mannen överklagade Hovrättens beslut med eftersom Högsta domstolen inte meddelande prövningstillstånd står Hovrättens dom fast.

Rättfallsnr: Högsta Domstolen B 3876-11
Blendow Lexnova