fredag 23 november 2012

Mexiko nu anslutna till Madridsystemet för internationellt varumärkesskyddMexiko har anslutit sig till Madridsystemet för internationelltvarumärkesskydd.

Det innebär att du från och med den 19 februari 2013 kan välja Mexiko i din ansökan om internationellt varumärkesskydd istället för att göra en nationell ansökan i landet.

En fördel är att du på så sätt kan undvika att betala nationellt ombudsarvode i Mexiko vid ansökningstillfället.
Vill du ha mer information eller hjälp med att ansöka om internationelltvarumärkesskydd? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!

Källa: WIPO, Madrid (Marks) Notification No. 198, 16 november 2012

tisdag 13 november 2012

Google förlorade - varumärket ADWORDS OPTIMIZER ej förväxlingsbart med ADWORDS

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för märket ADWORDS OPTIMIZER i figur för datorprogram i klass 9.

Google, Inc. invända mot registreringen av varumärket eftersom de ansåg att det sökta märket bland annat var för likt gemenskapsvarumärket (EU-varumärket) ADWORDS registrerat för "spridning av reklam för tredje man" i klass 35.

PRV ansåg att invändarens (Goole, Inc.) gemenskapsvarumärke ADWORDS ingick i sin helhet som den inledande och dominerande delen av det sökta märket. Märkeslikhet ansågs därför föreligga. Däremot ansåg PRV att det inte förelåg likhet mellan varorna i klass 9 och tjänsterna i klass 35 eftersom det inte finns någon koppling mellan den spridning av reklam för tredje man som invändarens gemenskapsvarumärke avser och datorprogram /mjukvara som det ansökta märket avsåg. Varu- och tjänsteslagslikhet ansågs därför inte föreligga varför någon förväxlingsrisk mellan märkena inte kunde vara förhanden.PRV avslog därmed invändningen.

Google, Inc. överklagade till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR ansåg bland annat i sitt domskäl att "spridning av reklam för tredje man" omfattar s.k. sökordsmarknadsföring. Dessa erbjudna tjänster kan inte anses likna "datorprogram/mjukvara". Någon varu- och tjänsteslagslikhet förelåg därför inte. PBR avslog därmed överklagan.

Då Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) inte meddelat prövningstillstånd står PBR:s avgörande fast.


Rättsfall: HDF 5911-11
Källa: Blendow Lexnova