tisdag 13 november 2012

Google förlorade - varumärket ADWORDS OPTIMIZER ej förväxlingsbart med ADWORDS

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för märket ADWORDS OPTIMIZER i figur för datorprogram i klass 9.

Google, Inc. invända mot registreringen av varumärket eftersom de ansåg att det sökta märket bland annat var för likt gemenskapsvarumärket (EU-varumärket) ADWORDS registrerat för "spridning av reklam för tredje man" i klass 35.

PRV ansåg att invändarens (Goole, Inc.) gemenskapsvarumärke ADWORDS ingick i sin helhet som den inledande och dominerande delen av det sökta märket. Märkeslikhet ansågs därför föreligga. Däremot ansåg PRV att det inte förelåg likhet mellan varorna i klass 9 och tjänsterna i klass 35 eftersom det inte finns någon koppling mellan den spridning av reklam för tredje man som invändarens gemenskapsvarumärke avser och datorprogram /mjukvara som det ansökta märket avsåg. Varu- och tjänsteslagslikhet ansågs därför inte föreligga varför någon förväxlingsrisk mellan märkena inte kunde vara förhanden.PRV avslog därmed invändningen.

Google, Inc. överklagade till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR ansåg bland annat i sitt domskäl att "spridning av reklam för tredje man" omfattar s.k. sökordsmarknadsföring. Dessa erbjudna tjänster kan inte anses likna "datorprogram/mjukvara". Någon varu- och tjänsteslagslikhet förelåg därför inte. PBR avslog därmed överklagan.

Då Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) inte meddelat prövningstillstånd står PBR:s avgörande fast.


Rättsfall: HDF 5911-11
Källa: Blendow Lexnova