tisdag 21 augusti 2012

Varumärket PENSIONÄRSJÄVLAR vägrades varumärkesregistrering

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för märket PENSIONÄRSJÄVLAR för klasserna 9 (mjukvara), 16 (pappersvaror), 35 (TV- och radioreklamverksamhet), 38 (sändning av TV- och radioprogram) och 41 (undervisning och utbildning).

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten ansåg att märket PENSIONÄRSJÄVLAR är ett negativt värdeladdat uttalande som riktar sig mot en hel samhällsgrupp och därför strider mot allmän ordning och är ägnat att väcka förargelse.

Sökanden, Kanal 5, överklagade dock PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR avslog överklagandet och framförde följande;

"En användning av beteckningen PENSIONÄRSJÄVLAR i förehållande till en viss speciell vara eller tjänst eller i ett visst sammanhang kan mycket väl vara godtagbar. Det sökta varumärket ska emellertid bedömas mot bakgrund av att det avser ett flertal varor och tjänster vilka kan utformas på olika sätt och ha varierat innehåll.

Patentbesvärsrätten finner i likhet med PRV att det sökta märket PENSIONÄRSJÄVLAR utgör en nedlåtande beteckning i förhållande till en hel samhällsgrupp och att det därmed får betecknas som anstötligt. Varumärket står därför i strid med goda seder enligt nämnda bestämmelse för de varor och tjänster som omfattas av ansökan".  

PBR avslog därmed överklagandet.

Vill du ha hjälp med din varumärkesansökan? Vi hjälper dig med din ansökan och ser till att ditt varumärke registreras. Läs mer om att registrera varumärke eller kontakta oss.

Rättfallsnr. PBR 11-110
Källa: Blendow Lexnova

onsdag 15 augusti 2012

Sloganen I’M HATIN’ IT var för likt varumärket I’M LOVIN’ IT

Till OHIM (den europeiska varumärkesmyndigheten) inkom en ansökan om europeiskt varumärkesskydd för sloganen I’M HATIN’ IT för varor i klass 16 (pappersvaror), 25 (kläder och skor) och 35 (återförsäljartjänster).

Innehavaren till det europeiska varumärket I’M LOVIN’ IT, McDonald's International Property Company, Ltd., invände mot ansökan och hävdade att märkena var förväxlingsbara. OHIM ansåg att så var fallet och avslog gemenskapsansökan för vissa varor i klass 16, samtliga varor i klass 25 och för vissa tjänster i klass 35.

McDonald's var inte nöjd med beslutet och överklagade till överklagandenämnden som dock bekräftade att förväxling förelåg för de nämnda varorna och tjänsterna.

Överklagandenämnden ansåg nämligen att det förelåg både visuell och fonetiskt likhet. Däremot förelåg det för den engelska målgruppen en diametral skillnad i konceptuellt hänseende eftersom det registrerade gemenskapsvarumärket antyder att en hypotetisk konsument njuter av något medan det ansökta märket antyder motsatsen. För konsumenter som inte förstår engelska kunde dock ingen konceptuell jämförelse göras.

.....................................................................................

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke i EU?

Vi hjälper dig med din ansökan och ser till att ditt varumärke registreras. Läs mer om att registrera varumärke eller kontakta oss.

Rättfallsnr. R 1674/2011-2 - I’M HATIN’ IT’/ I’M LOVIN’ IT
Källa: Alicante News, juli 2012

tisdag 7 augusti 2012

Varumärket NORMAL ansågs inte likt varumärket NORMA

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en invändning mot det registrerade svenska varumärket NORMAL i figur. Varumärket var registrerat för bland annat bokklubbsverksamhet i klass 35.

Invändaren ansåg att varumärket var förväxlingsbart med deras gemenskapsvarumärke NORMA som var registrerat för bland annat böcker, kontorsmaterial och pappersvaror i klass 35.

PRV avslog invändningen och varumärkesinnehavaren till NORMA överklagade till Patentbesvärsrätten(PBR).

PBR ansåg att det visserligen förelåg vissa visuella likheter men att den fonetiska och begreppsmässiga skillnaden mellan NORMAL och NORMA gjorde att risk för förväxling inte kunde anses föreligga. Bland annat framförde PBR följande;

"Ordet NORMAL har ett betydelseinnehåll som t.ex. regelrätt, vanlig. Ordet NORMA har ingen särskild innebörd eller för tanken till namnet Norma. De båda märkena skiljer sig således även bergeppsmässigt åt". 

Överklagandet avslogs därför.

Rättfallsnummer: PBR 10-008
Källa: Blendow Lexnova