torsdag 30 december 2010

Att tänka på vid logotyp och slogan

Logotyp

Din logotyp är en del i byggandet av ditt varumärke. Profilen är ditt ansikte utåt och ska kommunicera med marknaden för att skapa dig en plattform och en profil som urskiljer dig från andra företag. Den ska återspegla det som företaget står för och det som är unikt i din affärsidé. Din logotyp kan vara en symbol, slogan eller helt enkelt ditt företagsnamn och den ska finnas med på allt material som rör företaget.

Eftersom din logotyp representerar ditt företag är den ofta svårt att byta när man väl har etablerat sig på marknaden, dessutom blir det dyrt. Du bör därför lägga ned mycket tid och kraft på att utforma den rätt så att den passar ditt företag och dess värderingar. När du skapar din logotyp bör du bl a fråga dig:

  • Passar logotypen företagets namn och verksamhet?
  • Skapar den en känsla som passar din kundgrupp?
  • Är logotypen tidlös?
  • Kan den blandas ihop med något annat företags logotyp?
  • Fungerar logotypen både i svarttvitt och färgformat?
Slogan

En bra slogan kan stärka ditt varumärke genom att kommunicera något om företaget eller dess produkter eller tjänster. Försök därför att komma upp med ett par olika slagkraftiga budskap som du sedan kan testa på kunder eller andra i din närhet för att bestämma dig för vilken som passar dig bäst.

Exempel på företag som har skapat en stark och lättigenkännlig slogan är:

Nike – Just do it!
Triss – Plötsligt händer det!
Felix – Felix gör det goda godare!
Cloetta - Tag det rätta, tag Cloetta
L’Oréal - Because I'm worth it
Läkerol - Makes people talk
Nokia - Connecting people

Källa: entreprenörcetnrum.se

torsdag 23 december 2010

God Jul!

Vi på Varumärkesombudet önskar er alla en riktigt God Jul!

Driftstörning åtgärdad

Binero har nu åtgärdat den mycket stora driftstörning som påverkat vår hemsida och mail.

Det skall därmed gå att skicka mail till oss i vanlig ordning.

onsdag 22 december 2010

Bineros driftstörning - förlorade mail

Då vår leverantör, Binero, av webbhotell och mailserver har haft en kraftig driftstörning har vi inte kunna ta emot mail som skickats till oss mellan tisdagen den 21 december 2010 och onsdagen den 22 december 2010 kl 11.00.

Vi ber därför de kunder som skickat mail till oss under denna tid att skicka om dessa.

Driftstörningen pågår fortfarande.

Vi ber våra kunder om ursäkt för den olägenhet detta vållat.

Maite Eriksson

Bineros driftstörning påverkar vår hemsida och mail

Tyvärr har vår leverantör av webbhotell och mailserver återigen en mycket kraftig driftstörning som gör att varken vår hemsideadress eller mail fungerar.

Så snart Binero åtgärdat felet kommer vi att meddela detta här på bloggen.

Vi återkommer!

/Maite Eriksson

torsdag 16 december 2010

Sverige - världens starkaste varumärke!?

Enligt en studie gjord av organisationen Repution Institute i New York är Sverige världens starkaste varumärke.

För första gången toppar Sverige listan med ett index på 76,3 på en skala från 0 till 100.

Enligt Dagens Industri har vi stärkt våra "aktier" på en rad områden, bland annat vad gäller ekonomisk styrning.

Undersökningen baseras på intervjuer med 40.000 invånare i G8-länderna som har fått svara på frågor om 38 av världens länder.

Sverige följs av Kanada och Australien, som båda har ett index på 75,6. Därefter följer Schweiz (75,3), Norge (74,4), Finland (73,1), Danmark (72,2) och Österrike (68,9).

Källa: dagensps.se den 8 oktober 2010

onsdag 15 december 2010

Viktigt att söka varumärkesskydd i tid!

Det är viktigt att ansöka om varumärkesskydd i god tid före en planerad lansering av en ny produkt. Ansöker man om varumärkesskydd för sent kan hela projektet försenas eller så kan man bli tvingad att fortsätta med en lansering utan varumärkesskydd. Om varumärket då inte blir godkänt kan det få stora konsekvenser.
- Vi hade inte kunnat vänta längre, säger Carina Hägglund på Mambojambo som nyligen fått varumärket ICEBREAKER registrerat.
Carina Hägglund driver sedan 2005 designbyrån Mambojambo tillsammans med Karolina Stålenbring. Carina leder projekten och ansvarar för kundkontakten medan Karolina leder förarbetet i de kreativa faserna och sätter formen på de flesta av uppdragen.
I samband med firandet av företagets femårsjubileum den 28 oktober 2010 ville Carina och Karolina ge ut kortspelet Icebreaker! som innehåller isbrytande frågor som får folk att lära känna varandra bättre.
För att försäkra sig om att de inte begick varumärkesintrång samt för att säkra den egna rätten till märket Icebreaker! ansökte de om varumärkesskydd med hjälp av juristfirman Varumärkesombudet.se som är specialiserad på varumärken. Varumärkesombudet lämnade in en varumärkesansökan den 15 juni 2010. Inte förrän den 15 oktober registrerade Patent- och registreringsverket varumärket och registreringsbeviset skickades ut. Då återstod endast tretton dagar till femårsjubileet.
-Det är klart att det är frustrerande för företagare att behöva vänta så lång tid på att få sin varumärkesansökan godkänd. Särskilt om det är någorlunda bråttom, säger Maite Eriksson som driver Varumärkesombudet. Det är ju så viktigt att märket blir godkänt innan man lägger ner ytterligare kostnader, fortsätter hon.
Carina på Mambojambo tycker att fem månader är alldeles för lång tid. Hon hade verkligen inte räknat med att vänta så länge utan hade förväntat sig att det skulle ta två till tre veckor.
Mikael Säll som är Kvalitetskontroller på Patent- och registreringsverket (PRV) säger att målet är att handlägga inkomna varumärkesansökningar till registrering på ungefär sju veckor, om inga hinder påträffas.
-Den genomsnittliga handläggningstiden har skiftat under året på mellan 6-16 veckor. Under sommaren hade vi en topp men nu har vi vidtagit ett antal åtgärder och är nere i ungefär 8-9 veckor.
Jämfört med andra patentverk runt om i världen står sig PRV väl menar han, men att vänta fem månader på att få en ansökan godkänt är för långt.
- Det är alltså mycket viktigt för företagare att ansöka om varumärkesskydd i tid. Det är nämligen inte heller säkert att märket går direkt till registrering efter inlämningen. Ibland kan det dyka upp hinder som gör att processen tar ännu längre tid, säger Maite Eriksson på Varumärkesombudet.
Men den här gången gick det bra. Märket blev godkänt i tid och kortspelet kunde tryckas.
-Dessutom blev spelet mycket omtyckt!, säger Carina.

måndag 13 december 2010

Sålt Sony Ericsson adpatrar och laddare - dömd för varumärkesintrång

En man som bedriver torg- och marknadshandel i Göteborg har importerat 75 adaptrar för uppladdning av mobiltelefoner samt 100 laddare märkta med Sony Ericssons loggor, trots att tillbehören vare sig tillverkats av detta företag eller med dess tillstånd.

Mannen stämdes för varumärkesintrång och domstolen fann det visat att importen skett inom ramen för mannens näringsverksamhet och att han därmed gjort sig skyldig till varumärkesintrång. Tingsrätten meddelade förbud mot försäljning vid vite om 50 000 kronor i enlighet med Sony Ericssons yrkande samt beslöt att mobiltelefontillbehören skulle förstöras.

Dessutom förpliktigas mannen att ersätta Sony Ericssons rättegångskostnader med 29 200 kronor.

Källa: Blenow Lexnova 2010-11-24 Mål nr. T 6357-10.

tisdag 7 december 2010

Varumärket GRANNAR inte hävt i Hovrätten

Enligt ett nyligen avgjort mål i Svea hovrätt nr. T8826-09 har talan om hävning inte bifallits. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut.

Saken rör det registrerade varumärket GRANNAR som ägs av About Time AB som bedriver verksamhet med förmedling av hushållsnära tjänster på Internet.

Motparten, företaget Grannarna Stockholm Handelsbolag (Handelsbolaget), ansökte om hävning av märket GRANNAR på grundval att det ansågs vara förväxlingsbart med deras varukännetecken "grannarna.se" som vid tiden för ansökan om registrering av varumärket redan användes av dem. Handelsbolaget hävdade att About Time AB haft vetskap om detta och att About Time inte använt GRANNAR innan "grannarna.se" togs i bruk.

Hovrätten gjorde följande bedömning;

För att hävning av det aktuella varumärket ska kunna ske med stöd av 25 § och 14 § första stycket 7 Varumärkeslagen (VML) krävs att Handelsbolaget använt ett med GRANNAR förväxlingsbart varukännetecken vid tiden för About Times varumärkesansökan och att About Time känt till Handelsbolagets användning av kännetecknet. Det krävs också att About Time inte använt sitt kännetecken innan Handelsbolaget påbörjade sin användning.

Det är ostridigt i målet att det råder förväxlingsrisk mellan kännetecknen GRANNAR och grannarna.se. Det är också utrett att "grannarna.se" användes som varukännetecken vid tiden för About Times varumärkesansökan.

När det gäller frågan om About Time har känt till Handelsbolagets användning av varukännetecknet "grannarna.se" gör hovrätten följande bedömning.

Kravet på ond tro i 14 § första stycket 7 Varumärkeslagen (VML) avser vetskap om användning av det förväxlingsbara varukännetecknet. För hävning av registreringen krävs alltså att innehavaren ska ha haft vetskap om att invändaren har använt sitt varukännetecken som särskilt kännetecken för varor eller tjänster som tillhandahållits i en näringsverksamhet.

Då About Time har förnekat att de vid sin varumärkesansökan kände till Handelsbolagets varukännetecken är frågan om det av omständigheterna ändå framgår att de uppenbarligen haft sådan vetskap. I praxis har det ställts upp stränga krav för att en part, som förnekar kännedom om motpartens användning av ett varumärke, ändå ska anses ha varit i ond tro om användningen (Se RÅ 84 2:37).

Hovrätten anser att enbart omständigheten att båda parters verksamhet bl.a. består i publicering av annonser on-line inte leder till att About Time måste ha känt till Handelsbolagets verksamhet.

Hovrätten anser vidare att fem tidningsartiklar inte är av sådan omfattning eller karaktär att det kan sägas att About Time måste ha tagit del av innehållet i någon av artiklarna och därmed fått kännedom om deras verksamhet och varukännetecken.

Hovrätten ansåg också att känna till existensen av ett domännamn kan inte anses liktydigt med att känna till att hela eller delar av domännamnet används som varukännetecken i en verksamhet som bedrivs via den hemsida som är kopplad till domännamnet.

Sammanfattningsvis fann hovrätten att det med tillämpning av det stränga krav som har ställts upp i praxis inte är visat att About Time haft vetskap om Handelsbolagets användning av varukännetecknet "grannarna.se". Handelsbolagets talan bifölls därmed inte.

Källa: Svea Hovrätt Mål nr. T8826-09

måndag 6 december 2010

Endast förpackningsutstyrsel som i betydande mån avviker från normen går att varumärkesregistrera.

Patentbesvärsrätten, PBR, har konstaterat i mål nr. PBR 08-210 att endast förpackningsutstyrslar som i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse och innehar har därmed särskiljningsförmåga.

Den flaskförpackning som var aktuellt i målet gällde för parfymer med mera i klass 3. Utstyrseln utgjordes av en flaska med en rektangulär platt flaskkropp. Grundformen hos flaskan avvek därmed inte i betydande mån från vad som är vanligt på det aktuella varuslagsområdet.

Utstyrselns detaljutformning, där en sida av flaskan var ogenomskinlig, försedd med fyra små kvadratiska ornament samt att förslutningen var uppbyggd av två olika stora kuber, bidrog inte till utstyrselns särprägel så att den i betydande mån kom att avvika från andra förpackningsutstyrslar som används på det aktuella området.

Patentbesvärsrätten ansåg därmed att konsumenterna av de ifrågavarande varorna inte uppfattade utstyrseln i sig som ett kännetecken för varornas ursprung och avslog därför överklagandet.

Källa: Blenow Lexnova Mål nr. PBR 08-210

fredag 3 december 2010

L'Oréal - förbud att påstå att rynkor reduceras.

Marknadsdomstolen har förbjudit L’Oréal att använda påståenden i sin marknadsföring att krämerna ”Vichy Liftactiv Pro” och ”Lancôme High Résolution”, reducerar rynkor, reparerar rynkor och andra liknande påståenden som de inte kan visa stämmer.

De förbjuds också att använda manipulerade bilder som vilseleder konsumenterna om produkternas effekt.

Påståendena om att krämerna medfört bland annat att rynkor reduceras med 43 procent, att rynkor reduceras på grund av att huden återuppbyggs, att rynkor reduceras med laserns hastighet, att krämerna reparerar rynkor och liknande användes i tidskrifterna Femina och Damernas Värld år 2006.

Bland annat ansåg Marknadsdomstolen att L’Oréals testgrupp var för liten. Endast 38 kvinnor hade deltagit. Dessutom hade L’Oréal endast använt genomsnittet bland den fjärdedel som haft bäst resultat. Resultatet stämde därför inte överens med statistiken och företaget hade därmed inte kunnat visa att rynkorna reducerats med 43 procent.

Marknadsdomstolen förbjöd L’Oréal vid vite om 1 000 000 kronor att vid marknadsföring av ansiktskrämerna använda de aktuella påståendena eller liknande samt att inte heller använda manipulerade bilder.

Källa: Blenow Lexnova, Mål nr. MD 2010:28