tisdag 7 december 2010

Varumärket GRANNAR inte hävt i Hovrätten

Enligt ett nyligen avgjort mål i Svea hovrätt nr. T8826-09 har talan om hävning inte bifallits. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut.

Saken rör det registrerade varumärket GRANNAR som ägs av About Time AB som bedriver verksamhet med förmedling av hushållsnära tjänster på Internet.

Motparten, företaget Grannarna Stockholm Handelsbolag (Handelsbolaget), ansökte om hävning av märket GRANNAR på grundval att det ansågs vara förväxlingsbart med deras varukännetecken "grannarna.se" som vid tiden för ansökan om registrering av varumärket redan användes av dem. Handelsbolaget hävdade att About Time AB haft vetskap om detta och att About Time inte använt GRANNAR innan "grannarna.se" togs i bruk.

Hovrätten gjorde följande bedömning;

För att hävning av det aktuella varumärket ska kunna ske med stöd av 25 § och 14 § första stycket 7 Varumärkeslagen (VML) krävs att Handelsbolaget använt ett med GRANNAR förväxlingsbart varukännetecken vid tiden för About Times varumärkesansökan och att About Time känt till Handelsbolagets användning av kännetecknet. Det krävs också att About Time inte använt sitt kännetecken innan Handelsbolaget påbörjade sin användning.

Det är ostridigt i målet att det råder förväxlingsrisk mellan kännetecknen GRANNAR och grannarna.se. Det är också utrett att "grannarna.se" användes som varukännetecken vid tiden för About Times varumärkesansökan.

När det gäller frågan om About Time har känt till Handelsbolagets användning av varukännetecknet "grannarna.se" gör hovrätten följande bedömning.

Kravet på ond tro i 14 § första stycket 7 Varumärkeslagen (VML) avser vetskap om användning av det förväxlingsbara varukännetecknet. För hävning av registreringen krävs alltså att innehavaren ska ha haft vetskap om att invändaren har använt sitt varukännetecken som särskilt kännetecken för varor eller tjänster som tillhandahållits i en näringsverksamhet.

Då About Time har förnekat att de vid sin varumärkesansökan kände till Handelsbolagets varukännetecken är frågan om det av omständigheterna ändå framgår att de uppenbarligen haft sådan vetskap. I praxis har det ställts upp stränga krav för att en part, som förnekar kännedom om motpartens användning av ett varumärke, ändå ska anses ha varit i ond tro om användningen (Se RÅ 84 2:37).

Hovrätten anser att enbart omständigheten att båda parters verksamhet bl.a. består i publicering av annonser on-line inte leder till att About Time måste ha känt till Handelsbolagets verksamhet.

Hovrätten anser vidare att fem tidningsartiklar inte är av sådan omfattning eller karaktär att det kan sägas att About Time måste ha tagit del av innehållet i någon av artiklarna och därmed fått kännedom om deras verksamhet och varukännetecken.

Hovrätten ansåg också att känna till existensen av ett domännamn kan inte anses liktydigt med att känna till att hela eller delar av domännamnet används som varukännetecken i en verksamhet som bedrivs via den hemsida som är kopplad till domännamnet.

Sammanfattningsvis fann hovrätten att det med tillämpning av det stränga krav som har ställts upp i praxis inte är visat att About Time haft vetskap om Handelsbolagets användning av varukännetecknet "grannarna.se". Handelsbolagets talan bifölls därmed inte.

Källa: Svea Hovrätt Mål nr. T8826-09