tisdag 16 september 2014

PRV inte skyldig att lämna ut information elektroniskt

I en avkunnad dom från Kammarrätten ansågs Patent- och registreringsverket (PRV) inte skyldig att leverera allmänna handlingar elektroniskt.

En man begärda nämligen att få ut allmänna handlingar från Svensk Patentdatabas på PRV:s hemsida elektroniskt.

Kammarrätten ansåg att det saknas skyldighet i lag för PRV att lämna ut de begärda handlingarna i annan form än utskrift. Mannen hade därför inte fråntagits sin rätt att ta del av de allmänna handlingarna.

Vill du ha hjälp med varumärkesskydd? Vi hjälper dig med att registrera varumärke. Kontakta oss.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: Kammarrätten i Stockholm 1755-11

måndag 1 september 2014

Inte intrång att länka till upphovsrättsligt skyddat material som hålls fritt tillgängligt.

I mars i år kom EU-domstolen med ett efterlängtat avgörande om läkning till upphovsrättsskyddat material kan utgöra intrång.

Av domen i mål C-466/12 mellan Svensson m. fl. ./. Retriever Sverige AB (Svensson-målet) följer att länkning till material som hålls fritt tillgängligt för alla på en annan webbplats och som laddats upp där med upphovsmannens samtycke inte utgör intrång.

EU-domstolen verkar i det här avseendet inte göra någon skillnad på om verket visas på ett sådant sätt att internetanvändaren får intrycket av att verket visas på den webbplats där länken finns eller på en annan sida (Svensson-målet, p. 29). 

Vill du ha hjälp med ditt varumärkesskydd? Vi hjälper till att registrera varumärke. Kontakta oss här.

Källa: JP Infonet