tisdag 24 april 2012

UEFA:s kamp för sitt varumärke

I WIPO  Magazine (den internationella varumärkesmyndighetens månatliga nyhetsbrev) kan man läsa en intressant artikel om UEFA:s kamp för att upprätthålla sitt varumärkesskydd.

Artikelförfattaren beskriver tre problemområden som UEFA måste bekämpa i relation till sina rättigheter;
  1. intrång i immateriella rättigheter
  2. försäljning av falska biljetter, och  
  3. s.k. gerillamarknadsföring.
Intrånget i UEFA:s immateriella rättigheter omfattar bland annat otillåten registrering av varumärken eller domännamn som är identiska med eller liknar UEFA:s varumärken eller otillåten användning av varumärken i reklam eller på produkter. 

Utöver varumärkesintrång kan intrånget även bestå i brott mot upphovsrättenobehörig återsändning av matcher sker samt även intrång i mönsterskydd. 

Ett annat problem UEFA uppmärksammat är försäljning av falska biljetter som innebär olovlig återförsäljning av inträden.

Brott i samband med
s.k. gerillamarknadsföring aktualiseras när någon försöker skapa en olovlig association mellan sig och ett UEFA event, även om det i sig inte innebär något olovligt intrång immateriella rättigheter. Tolkningen av vilken gerillamarknadsföring som är olovlig varierar beroende på jurisdiktion.  

För att motarbete de nämnda problemen har UEFA valt att bland annat erhålla garantier för skydd av sina  immateriella rättigheter från de länder som tar emot UEFA-turneringar. UEFA kontrollerar även att användningen av tredje part faller inom de uppsatta ramarna och övervakar registreringar av liknande varumärken eller domännamn samt att användningen av registrerade varumärken eller domännamn sker korrekt i press eller på Internet. Dessutom har UEFA genomfört en kommunikationsstrategi som har för avsikt att främjar en bred förståelse för varför det är viktigt att skydda de immateriella rättigheter knutna till ett evenemang som UEFA EURO 2012 och de negativa konsekvenserna av intrång av dessa rättigheter som kan medfölja.

Vill du veta mer om varför det är viktigt med varumärken och varumärkesskydd? Är du intresserad av att registrera varumärke eller göra en förundersökning före registrering? Kontakta oss så att vi kan berätta vilka varumärkestjänster vi kan erbjuda dig. 

För att läsa hela artikeln, klicka här.
 
Källa: WIPO Magazine, April 2012

tisdag 17 april 2012

Europeiskt varumärke SPA GROUP registrerades trots invändning från SPARTill OHIM (den europeiska varumärkesmyndigheten) inkom en europeisk varumärkesansökan för ordvarumärket SPA GROUP i klasserna 16, 35, 41 och 44.

Efter att varumärkesansökan publicerats invände ett tyskt bolag mot registreringen och hävdade att ansökan var för likt två av deras tyska nationella varumärkesregistreringar innehållande ordet SPAR skyddat i klasserna 16, 35, 36 and 39.


Vid invändningsprövningen ansåg OHIM att någon förväxling mellan ordmärket SPA GROUP och SPAR inte förelåg. Invändaren överklagade OHIM:s beslut till Tribunalen.

Efter överklagan, som endast avsåg likhet mellan märkena och ej varu- eller tjänsteslagslikhet, ansåg Tribunalen att orddelen "GROUP" inte alls skulle bortses vid en likhetsbedömning så som invändaren ansett. Även om orddelen ansågs inneha en lägre grad av särskiljningsförmåga jämfört med orddelen SPA ansågs den relevant målgruppen inte förkorta märket till "SPA".

Tribunalen fortsatta och hävdade att varumärkena skiljde sig åt visuellt samt att märkena uttalas olika med beaktande av hur tyska konsumenter uttalar de tyska varumärkens jämfört med hur den engelska målgruppen uttalar den europeiska varumärkesansökan. Utöver detta skiljer sig märkena också begreppsmässigt eftersom "SPAR" betyder "spara" på tyska och "SPA GROUP" har samma mening för både tyska och engelska konsumenter. Efter en sammantagen bedömning förelåg det därmed inte någon förväxling mellan varumärkena. Invändningen avslogs.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke i EU? Kontakta oss här.Rättfallsnr: T-378/09
Källa: Alicante News, Mars 2012
 

torsdag 12 april 2012

Ett varumärkes skyddsomfång för två siffror är begränsat

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för märket + 46 INTERNTIONAL MARKETING i klass 35 för bland annat konsulttjänster avseende organisationsutveckling och företagsledning.

PRV avslog varumärkesansökan eftersom registreringsmyndigheten ansåg märket vara förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket 46 som var registrerat för bland annat annons- och reklamverksamhet och företagsledning i klass 35, finansiella tjänster i klass 36 och undervisning/utbildning i klass 41.

Som skäl till avslaget framförde PRV att både märkena innehåller sifferkombinationen 46 samt att tjänsteslagslikhet föreligger gällande klass 35. Att märkena är skrivna i olika typsnitt och att det sökta märket innehåller ytterligare delar förändrar inte den gjorda märkeslikhetsbedömningen. PRV avslog därmed varumärkesansökan.

Sökanden överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR framhöll att skyddsomfånget för en sammanställning bestående av två siffror är ytterst begränsat. Av den anledningen ansåg PBR att det ansökta varumärket skiljde sig tillräckligt åt från det registrerade gemenskapsvarumärket så att det skulle varumärkesregistreras. Överklagan bifölls således.

Rättfallsnr: PBR 10-161

Källa: Blendow Lexnova

måndag 2 april 2012

Varumärket FOPPATOFFELN registrerades trots registreringsmyndighetens (PRV) beslut att varumärket var beskrivande

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket FOPPATOFFELN för bland annat ortopediska skor i klass 10.

PRV ansåg att varumärket
FOPPATOFFELN saknade särskiljningsförmåga och kunde inte varumärkesregistreras. Anledningen till att PRV ansåg att varumärket saknade särskiljningsförmåga var att namnet FOPPATOFFELN ansågs vara ett etablerat begrepp för skon och därmed av beskrivande karaktär.

Så här skriver PRV i sitt avslagsbeslut;

"En sökning på Internet med sökmotorn Google (www.google.com, åtkomst 2011-02-22) och en sökning på den svenska upplagan av Wikipedia (2011-02-22) ger vid handen att ordet FOPPATOFFELN är ett etablerat begrepp för en skomodell. Eftersom ansökan avser ortopediska fotbeklädnader samt ortopediska varor relaterade till fotbeklädnader anger märket de söka varornas art. Att varorna är av ortopediska föranleder ingen annan bedömning."

PRV:s beslut överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR ansåg vid sin bedömning att den utredning som PRV hänvisat till (sökning på Google och Wikipedia) inte kunde läggas till grund för att
ordet FOPPATOFFEL var ett etablerat begrepp för en viss typ av sko.

PBR ansåg därmed att det inte fanns något hinder för att registrera
FOPPATOFFEL som ett svenskt varumärke.

Rättfallsnr. PBR Mål nr.
11-059
Källa: Patentbesvärsrätten