tisdag 17 april 2012

Europeiskt varumärke SPA GROUP registrerades trots invändning från SPARTill OHIM (den europeiska varumärkesmyndigheten) inkom en europeisk varumärkesansökan för ordvarumärket SPA GROUP i klasserna 16, 35, 41 och 44.

Efter att varumärkesansökan publicerats invände ett tyskt bolag mot registreringen och hävdade att ansökan var för likt två av deras tyska nationella varumärkesregistreringar innehållande ordet SPAR skyddat i klasserna 16, 35, 36 and 39.


Vid invändningsprövningen ansåg OHIM att någon förväxling mellan ordmärket SPA GROUP och SPAR inte förelåg. Invändaren överklagade OHIM:s beslut till Tribunalen.

Efter överklagan, som endast avsåg likhet mellan märkena och ej varu- eller tjänsteslagslikhet, ansåg Tribunalen att orddelen "GROUP" inte alls skulle bortses vid en likhetsbedömning så som invändaren ansett. Även om orddelen ansågs inneha en lägre grad av särskiljningsförmåga jämfört med orddelen SPA ansågs den relevant målgruppen inte förkorta märket till "SPA".

Tribunalen fortsatta och hävdade att varumärkena skiljde sig åt visuellt samt att märkena uttalas olika med beaktande av hur tyska konsumenter uttalar de tyska varumärkens jämfört med hur den engelska målgruppen uttalar den europeiska varumärkesansökan. Utöver detta skiljer sig märkena också begreppsmässigt eftersom "SPAR" betyder "spara" på tyska och "SPA GROUP" har samma mening för både tyska och engelska konsumenter. Efter en sammantagen bedömning förelåg det därmed inte någon förväxling mellan varumärkena. Invändningen avslogs.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke i EU? Kontakta oss här.Rättfallsnr: T-378/09
Källa: Alicante News, Mars 2012