torsdag 12 april 2012

Ett varumärkes skyddsomfång för två siffror är begränsat

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för märket + 46 INTERNTIONAL MARKETING i klass 35 för bland annat konsulttjänster avseende organisationsutveckling och företagsledning.

PRV avslog varumärkesansökan eftersom registreringsmyndigheten ansåg märket vara förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket 46 som var registrerat för bland annat annons- och reklamverksamhet och företagsledning i klass 35, finansiella tjänster i klass 36 och undervisning/utbildning i klass 41.

Som skäl till avslaget framförde PRV att både märkena innehåller sifferkombinationen 46 samt att tjänsteslagslikhet föreligger gällande klass 35. Att märkena är skrivna i olika typsnitt och att det sökta märket innehåller ytterligare delar förändrar inte den gjorda märkeslikhetsbedömningen. PRV avslog därmed varumärkesansökan.

Sökanden överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR framhöll att skyddsomfånget för en sammanställning bestående av två siffror är ytterst begränsat. Av den anledningen ansåg PBR att det ansökta varumärket skiljde sig tillräckligt åt från det registrerade gemenskapsvarumärket så att det skulle varumärkesregistreras. Överklagan bifölls således.

Rättfallsnr: PBR 10-161

Källa: Blendow Lexnova