lördag 23 juli 2011

Blockera ditt varumärke för den nya porrdomänen

Har du ett registrerat varumärke kan du hindra att ditt varumärke registreras som domännamn för den nya porrdomänen .xxx.

Denna möjlighet skall endast ges under en begränsad period i höst, nämligen under 52 dagar mellan den 7 september och den 28 oktober.

För att blockera ett domännamn måste du under denna period meddela ICM Registry som har hand om domänen på uppdrag av Icann (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). För att över huvud taget kunna blockera ditt varumärke som domännamn måste det vara registrerat.

Källa: IDG.se 2011-07-18

torsdag 14 juli 2011

Länkning till ishockeysändning utgjorde intrång

I tingsrätten dömdes en man till upphovsrättsintrång efter att ha länkat till Canal+ pay per view-sändningar av ishockeymatcher på Internet. Mannen hade på den hemsida han administrerat lagt upp länkar till direktsända ishockeymatcher som mot betalning visats över Internet av Canal+. Genom att klicka på länkarna kunde besökarna se ishockeymatcherna gratis.

Tingsrätten ansåg att de TV-sända matcherna var upphovsrättsligt skyddade eftersom de innehöll inspelningar med olika kameravinklar, kommentatorer, osv.

Hovrätten ansåg, till skillnad från tingsrätten, att kommentatorernas insatser under matcherna inte kunde sägas uppnå sådan verkshöjd att det gav skydd enligt upphovsrättslagen. Inte heller användningen av fyra kameror och inzoomningarna var så unika att de kunde anses vara upphovsrättsligt skyddade.

Däremot ansåg hovrätten att Canal+ som framställare enligt upphovsrättens närstående rättigheter haft en exklusiv rätt att bland annat göra repriseringar av slowmotionsekvenser av mål och målchanser.

Mannen ansågs därför ha gjort intrång i dessa s.k. närstående rättigheter genom länkarna. Att länkarna varit oskyddade innebar inte i sig att Canal+ hade samtyckt till spridningen.

Hovrätten fann dock, till skillnad från tingsrätten, att brottet skett uppsåtligen och skärpte mannens påföljd.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: B1309-10

tisdag 12 juli 2011

Varumärkena California White och California Red hävdes inte

Det har pågått ett antal tvister mellan den amerikanska vinleverantören Golden Gate Vintners (GSV)och V&S Vin & Sprit Aktiebolag (V&S).

Bland annat har V&S varumärkesregistrering för Golden Gate hävts. Även figurmärkena California White och California Red har tidigare hävts.

GSV ville även häva de svenska varumärkesregistreringarna för ordmärkena California White och California Red. GVS hävdade att varumärkena saknade såväl förvärvad som inneboende särskiljningsförmåga samt att bolaget ansåg sig lida förfång av de aktuella varumärkesregistreringarna.

Tingsrätten skulle därför avgöra om V&S svenska varumärkesregistreringar California White och California Red skulle hävas på grund av att de vid registreringstillfällena saknade sådan nödvändig särskiljningsförmåga som gör det möjligt för registrering. Domstolen skulle också ta ställning till om ordmärkena senare hade förvärvat särskiljningsförmåga.

Tingsrätten fann att ordvarumärkena förvärvat särskiljningsförmåga. Särskilt med beaktande av den omfattande försäljning som skett. GSV överklagade då beslutet till hovrätten men domstolen gjorde samma bedömning som underinstansen.
Överklagandet lämnades därmed utan bifall.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: T 572-11

torsdag 7 juli 2011

Sammansättning av vedertagna förkortningar går inte att varumärkesregistrera

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för registrering av varumärket ELECTRONIC DATA INTERCHANGE NETWORK - EDINET. Varumärket var ansökt för tele- och datakommunikation via portal för att nå information i klass 38.

PRV avslog varumärkesansökan eftersom myndigheten ansåg att varumärket saknade särskiljningsförmåga. Sökanden överklagade beslutet till Patentbesvärsrätten (PBR).

Även PBR ansåg att varumärket saknade särskiljningsförmåga.

Anledningen till detta var att EDINET ansågs vara en sammansättning av de vedertagna förkortningarna edi och net som i sin tur utgör vedertagna förkortningar för ELECTRONIC DATA INTERCHANGE respektive NETWORK, vilka tillsammans och var för sig var beskrivande för de tjänster som märket avsåg.

Överklagandet avslogs därför.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 10-068

fredag 1 juli 2011

Ny varumärkeslag giltig från idag!

Idag träder den nya varumärkeslagen (SFS 2010:1877) i kraft. Den nya varumärkeslagen för med sig en rad nyheter och ändringar som förenklar arbetet för företagare och deras varumärken.

Vi har sammanfattat de viktigaste nyheterna här!


Häva varumärke

En nyhet med den nya varumärkeslagen är att man administrativt kan häva en varumärkesregistrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). Det innebär att man istället för att väcka talan i domstol nu kan vända sig till myndigheten om man anser att ett varumärke inte bör vara registrerat, exempelvis om varumärket inte längre används. Möjligheten att häva ett varumärke i allmän domstol finns fortfarande kvar.

Det s.k. administrativa hävningsförfarandet är till för att förenkla hävning av varumärken.

Det är viktigt att i tid svara på ett eventuellt erhållet föreläggande om hävning. Det beror på att PRV kan häva varumärkesregistreringen om innehavaren till varumärket inte i rätt tid bestrider ansökan.

Har en varumärkesregistrering hävts av PRV finns det dock en möjlighet att ansöka om återvinning hos tingsrätten. Detta måste göras inom en månad från dagen för beslutet. Ansökan om återvinning skall alltså lämnas till PRV och inte till tingsrätten.

Återuppta avskrivna ansökningar
En annan nyhet med den nya varumärkeslagen är att om en varumärkesansökan har avskrivits kan PRV under vissa förutsättningar återuppta den till handläggning.

Man måste dock begära att varumärkesansökan skall återupptas inom två månader efter utgången av förelagd tid samt åtgärda de brister eller undanröja de hinder som PRV förelagt om.

Det går däremot inte att återuppta en varumärkesansökan om sökanden själv har återkallat den.

Hinder för vissa varor och tjänster
Enligt den nya varumärkeslagen kan PRV endast avslås en varumärkesansökan för de delar som hinder föreligger. Det innebär att om inte hinder föreligger för alla varor och tjänster i ansökan kan varumärkesansökan delas. Görs detta kan varumärket registreras för de varor eller tjänster som det inte föreligger hinder för.

Egenartade efternamn
Reglerna om efternamn har ändrats i och med den nya varumärkeslagen. Från och med idag får egenartade efternamn inte registreras som varumärke om användningen av varumärket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden person.

Det är inte bara identiska efternamn som inte får varumärkesregistreras utan även lätt förväxlingsbara efternamn. Dessutom måste efternamnet vara egenartat för att det skall utgöra hinder för en varumärkesansökan. Exakta kriterier för vilka efternamn som skall anses utgöra egenartade efternamn har ännu inte avgjorts i praxis.

Källa: Prv.se