fredag 1 juli 2011

Ny varumärkeslag giltig från idag!

Idag träder den nya varumärkeslagen (SFS 2010:1877) i kraft. Den nya varumärkeslagen för med sig en rad nyheter och ändringar som förenklar arbetet för företagare och deras varumärken.

Vi har sammanfattat de viktigaste nyheterna här!


Häva varumärke

En nyhet med den nya varumärkeslagen är att man administrativt kan häva en varumärkesregistrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). Det innebär att man istället för att väcka talan i domstol nu kan vända sig till myndigheten om man anser att ett varumärke inte bör vara registrerat, exempelvis om varumärket inte längre används. Möjligheten att häva ett varumärke i allmän domstol finns fortfarande kvar.

Det s.k. administrativa hävningsförfarandet är till för att förenkla hävning av varumärken.

Det är viktigt att i tid svara på ett eventuellt erhållet föreläggande om hävning. Det beror på att PRV kan häva varumärkesregistreringen om innehavaren till varumärket inte i rätt tid bestrider ansökan.

Har en varumärkesregistrering hävts av PRV finns det dock en möjlighet att ansöka om återvinning hos tingsrätten. Detta måste göras inom en månad från dagen för beslutet. Ansökan om återvinning skall alltså lämnas till PRV och inte till tingsrätten.

Återuppta avskrivna ansökningar
En annan nyhet med den nya varumärkeslagen är att om en varumärkesansökan har avskrivits kan PRV under vissa förutsättningar återuppta den till handläggning.

Man måste dock begära att varumärkesansökan skall återupptas inom två månader efter utgången av förelagd tid samt åtgärda de brister eller undanröja de hinder som PRV förelagt om.

Det går däremot inte att återuppta en varumärkesansökan om sökanden själv har återkallat den.

Hinder för vissa varor och tjänster
Enligt den nya varumärkeslagen kan PRV endast avslås en varumärkesansökan för de delar som hinder föreligger. Det innebär att om inte hinder föreligger för alla varor och tjänster i ansökan kan varumärkesansökan delas. Görs detta kan varumärket registreras för de varor eller tjänster som det inte föreligger hinder för.

Egenartade efternamn
Reglerna om efternamn har ändrats i och med den nya varumärkeslagen. Från och med idag får egenartade efternamn inte registreras som varumärke om användningen av varumärket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden person.

Det är inte bara identiska efternamn som inte får varumärkesregistreras utan även lätt förväxlingsbara efternamn. Dessutom måste efternamnet vara egenartat för att det skall utgöra hinder för en varumärkesansökan. Exakta kriterier för vilka efternamn som skall anses utgöra egenartade efternamn har ännu inte avgjorts i praxis.

Källa: Prv.se