tisdag 12 juli 2011

Varumärkena California White och California Red hävdes inte

Det har pågått ett antal tvister mellan den amerikanska vinleverantören Golden Gate Vintners (GSV)och V&S Vin & Sprit Aktiebolag (V&S).

Bland annat har V&S varumärkesregistrering för Golden Gate hävts. Även figurmärkena California White och California Red har tidigare hävts.

GSV ville även häva de svenska varumärkesregistreringarna för ordmärkena California White och California Red. GVS hävdade att varumärkena saknade såväl förvärvad som inneboende särskiljningsförmåga samt att bolaget ansåg sig lida förfång av de aktuella varumärkesregistreringarna.

Tingsrätten skulle därför avgöra om V&S svenska varumärkesregistreringar California White och California Red skulle hävas på grund av att de vid registreringstillfällena saknade sådan nödvändig särskiljningsförmåga som gör det möjligt för registrering. Domstolen skulle också ta ställning till om ordmärkena senare hade förvärvat särskiljningsförmåga.

Tingsrätten fann att ordvarumärkena förvärvat särskiljningsförmåga. Särskilt med beaktande av den omfattande försäljning som skett. GSV överklagade då beslutet till hovrätten men domstolen gjorde samma bedömning som underinstansen.
Överklagandet lämnades därmed utan bifall.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: T 572-11