måndag 28 maj 2012

Varumärkesskydda en bokstav?

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en ansökan om varumärkesregistrering för märket S utförd i blå färg för bland annat trycksaker och pappersvaror i klass 16, byggnadsmaterial i klass 17 och uppförande/anläggande av byggnationer i klass 37. Sökanden var det svenska byggföretaget Skanska.

PRV framförde att varumärket inte kunde registreras eftersom märket saknade särskiljningsförmåga. Anledningen var bland annat att ensamrätt normalt inte kan erhållas för en bokstav samt att märket inte heller hade ett sådant figurativt utseende att det kunde utgöra en registrerbar figur.  PRV ansåg att sökanden inte heller visat att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. PRV avslog därför varumärkesansökan.  

Skanska överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR framhöll att domstolen i sin rättstillämpning bedömt att märken bestående av endast en bokstav eller siffra normalt saknar erforderlig särskiljningsförmåga. Varumärken bestående av endast en bokstav eller en siffra kan varumärkesregistreras om tecknet har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning eller om det haft ett tillräckligt särpräglat figurativt utförande.

PBR framhöll dock (se sid. 4 i domslut);

"Av det anförda följer att det inte föreligger hinder mot registrering av det sökta varumärket i form av bokstaven S i ett visst utförande på de i överklagade beslutet anförda skälen, dvs. att ensamrätt normalt inte kan erhållas för en bokstav och att märket inte har ett så särpräglat utförande att det kan registreras som ett figurmärke. Avgörande är i stället om bokstaven s är beskrivande för de varor och tjänster som märket avser och, om så inte är fallet, om märket i form av bokstaven S i ett visst utförande är ägnat att uppfattas som ett kännetecken för dessa produkter".

Mot bakgrund av det ovan sagda ansåg PBR följande (se sid. 4 i domslut);

"I målet har inte framkommit att bokstaven s skulle vara artangivande eller i övrigt beskrivande för någon av de varor eller tjänster som det sökta märket avser. Det sökta märket har i och för sig en tämligen enkel utformning med bokstaven S utförd i ett kraftigt typsnitt och i en blå färg.  Utformningen medför dock att bokstaven avviker från mer vanligt förekommande typsnitt. Märket kan därmed inte helt frånkännas förmåga att kunna uppfattas som individualiseringsmedel".

PBR beslutade därmed att varumärkesansökan skulle återförvisas till PRV för vidare handläggning.

Vill du ha hjälp med att skydda ditt varumärke? Vi erbjuder en mängd varumärkestjänster, bland annat hjälper vi dig med att registrera varumärke, exempelvis nationellt varumärkesskydd i Sverige, europeiskt varumärkesskydd och internationellt varumärkesskydd. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Rättfallsnr: PBR Mål nr. 09-142
Källa: Blendow Lexnova