fredag 19 december 2014

Förbud mot att använda annans egenartade efternamn på Facebook

Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom om att en man förbjuds att använda annans s.k. egenartade efternamn på Facebook.

Ett egenartat efternamn är (enligt 20 § namnlagen) ett efternamn som är ägnat att utmärka tillhörighet till en viss släkt. För att ett namn skall vara egenartat krävs det inte att det är originellt eller säreget, utan vad som krävs är endast att det har förmåga att verka individualiserande. Exempelvis kan även ett sonnamn uppfylla kriteriet att vara egenartat, om det är tillräckligt få bärare se t.ex. SOU 2013:55 s. 118 (se sid 6 i tingsrättens domskäl, T-3334-13) .

I det förevarande fallet hade en man använt efternamnet Askekrona på Facebook vilket inte föll i god gjord hos den nu enda enda levande personen i landet som bär efternamnet.

När målet togs upp av tingsrätten ansåg domstolen bland annat att efternamnet var egenartat, att mannen ifråga inte hade rätt att använda det och att det var styrkt att användningen inneburit obehag, bland annat eftersom telefonförsäljare hade trott att personen ifråga varit mannens pappa samt eftersom personens systrar hade velat använda namnet under förutsättning att det inte användes av mannen.

Mannen förbjöds därmed att fortsätta använda efternamnet och efter överklagande gör nu hovrätten samma bedömning som tingsrätten.

Rättfallsnr. Svea hovrätt T 1017-14
Källa: Blendow Lexnova