måndag 1 oktober 2012

Varumärket JULBRASAN gick inte att varumärkeregistreras för DVD-skivor

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan gällande varumärket JULBRASAN för bland annat magnetiska databärare och inspelningsbara skivor i klass 9.

Efter att märket publicerats inkom en invändning mot registreringen av varumärket där invändaren ansåg att varumärket skulle upphävas därför att märket saknade särskiljningsförmåga och att det förelåg ett frihållningsbehov (d.v.s. att termen skall kunna användas av alla och envar).

Invändaren ansåg alltså att märket JULBRASAN som användes för marknadsföring och försäljning av en DVD-skiva innehållande en brinnande julbrasa för återgivning på TV-apparater eller bildskärm var beskrivande.

PRV beslutade att varumärket JULBRASAN var en abstrakt lydelse som inte kunde anses beskrivande för varorna i klass 9. Varumärket var därför särskiljande och det fanns inte ett frihållningsbehov för ordet. Invändningen utgjorde därmed inget hinder för registreringen av varumärket.

Invändaren överklagade dock beslutet till Patentbesvärsrätten (PBR) som upphävde PRV:s beslut.

PBR ansåg nämligen att varumärket JULBRASAN innehöll beståndsdelar som vart för sig kan användas vid beskrivning av de magnetiska databärarna och de inspelningsbara skivorna som varumärket omfattade. Varumärket ansågs också beskrivande för DVD-skivor. Detta eftersom märket JULBRASAN var bildat på ett för svenska språket normalt sätt där förledet JUL anger vid vilken helg varan lämpligen kan användas. Av den anledningen hävdes varumärkesregistreringen JULBRASAN för nämnda varor.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärkesskydd.

Kontakta oss så kan vi berätta mer hur vi kan hjälpa dig.

Rättsfallnr: PBR 11-086
Källa: Blendow Lexnova