torsdag 7 oktober 2010

Fallet Audi - skydd av slogan

När det gäller att skydda en slogan skall man tänka på att en slogan inte skall vara beskrivande för dess varor och tjänster, att frasen därför skall inneha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

För att belysa problematiken kring varumärkesskydd av slogans tittar vi på fallet C-398/08 då Audi ville utöka utöka sitt befintliga europeiska varumärkesskydd för sloganen "VORSPRUNG DURCH TECHNIK", alltså "Försprång genom teknik" för en mängd varor och tjänster.

Audi hade nämligen redan sökt skydd för frasen 1997 och nu ville de alltså utöka den. Vid detta tillfälle ansågs sloganen inte ha särskiljningsförmåga för fordon och reservdelar och endast om Audi kunde visa på att slogenen hade förvärvat särskiljningsförmåga kunde den registreras. Detta kunde emellertid Audi visa.

När nu det utökade skyddet skulle bedömas ansåg granskaren vid registreringsmyndigheten OHIM att sloganen inte kunde registreras eftersom den ansågs som beskrivande reklam för de tjänster som hade samband med teknik. Frasen saknade därför särskiljningsförmåga. Granskaren ansåg nämligen att bevisningen som lämnades in när den gamla ansökan registrerades inte längre var aktuell. Däremot ansåg granskaren att sloganen gick att varumärkesskydda för bl.a. böcker och restaurangtjänster.

Audi överklagade och besvärskammaren höll inte med granskaren. Kammaren ansåg att Audis bevisning för att sloganen hade förvärvat särskiljningsförmåga fortfarande gällde för de "gamla" varorna och tjänsterna. Däremot ansåg Kammaren att för att registrera sloganen så måste Audi bevisa förvärvad särskiljningsförmåga för alla "nya" varor och tjänster. Kammaren ansåg nämligen att sloganen var ett objektivt budskap och att detta enkla objektiva meddelande i princip saknade särskiljningsförmåga. Eftersom Adui inte inkommit med någon sådan bevisning nekande besvärskammaren registrering för de nya varorna och tjänsterna.

Audi överklagade och fick återigen ett nej av Tribunalen fast med en annan motivering. Det avgörande i Tribunalen var huruvida sloganen av omsättningskretsen kunde uppfattas som en upplysning om varornas och tjänsternas kommersiella ursprung.

Tribunalen ansåg att sloganens betydelse och att den var så allmänt lovordande innebar att vilket företag som helst kunde använda den. Inget i frasen "Försprång genom teknik" gjorde det möjligt att koppla den till de aktuella varorna och tjänsterna. Frasen var helt enkelt bara lovordande och säljfrämjande.

Återigen överklagade Audi och tog fallet till EU-domstolen.

EU-domstolen ansåg att sloganens särskiljningsförmåga skall avgöras mot bakgrund av vilka de aktuella varorna och tjänsterna är och hur den aktuella omsättningskretsen uppfattar märket.

EU-domstolen höll med Tribunalen som ansåg att sloganer som är säljande eller lovordande inte som sådana är uteslutna från registrering. Det får inte heller ställas strängare krav på sloganer än på andra typer av varumärken. Det kan alltså inte krävas att sloganen "ska ha inslag av fantasi och ett idémässigt spänningsfält som skulle kunna ge en överraskningseffekt för att en sådan slogan ska anses ha den minsta särskiljningsförmåga".

EU-domstolen var dock kritisk mot Tribunalens dom och ansåg att bara för att en fras är lovordande och säljfrämjande är det inte tillräckligt för att varumärket skall sakna särskiljningsförmåga. En slogan kan mycket väl vara ett reklambudskap (i första hand!) och ett varumärke samtidigt om omsättningskretsen uppfattar varumärket som en upplysning om varans eller tjänstens ursprung. Tribunalens dom upphävdes och EU-domstolen avgjorde själv sakfrågan.

EU-domstolen pekade på att det främsta hindret mot att en slogan brister i särskiljningsförmåga är att den skulle vara beskrivande och la till att det inte krävs mycket för att sloganen skall anses ha särskiljningsförmåga. Även om frasen uttryckte ett objektivt budskap, även om detta var enkelt, kunde sloganen likväl ge en konsument upplysning om varan eller tjänstens ursprung.

Tyvärr löpte inte domstolen hela linan ut eftersom EU-domstolen i slutändan ansåg att sloganen var välkänd och därför underlättade för omsättningskretsen att förknippa sloganen med Audi.

Källa: Brandnews Årgång 20 Nr. 8 2009