måndag 25 oktober 2010

Grahnemo resp. Granemo ej förväxlingsbart med Granmo

Den 20 juli 2009 inkom en ansökan till Patent- och registreringsverket, PRV, om namnändring till Grahnemo respektive Granemo. PRV avslog ansökan om namnändring då verket ansåg att de sökta efternamnen var förväxlingsbara med det redan existerade efternamnet Granmo.

Grunden för beslutet var att PRV ansåg att h:et inte ändrade uttalat mellan de sökta efternamnet samt att e och noll som mellanstavelse i ett tvåstavigt efternamn enligt praxis är lätt förväxlingsbart.

Patentbesvärsrätten, PBR, undanröjde dock det överklagade beslutet och återförvisade ärendet till PRV.

Domstolen ansåg att det sökta namnet Grahnemo skiljde sig visuellt från det existerande efternamnet. Domstolen ansåg vidare att det i vanligt vårdat tal också finns en fonetisk skillnad som blir extra tydlig då det sökta namnet innehåller ytterligare en stavelse jämförelse med Granmo.

Efter en sammantagen bedömning ansåg därför domstolen att de sökta efternamnet inte var förväxlingsbart med Granmo.

Källa: Mål nr. PBR 10-009