måndag 5 oktober 2009

Skydd för webbplatser

Om du vill ha skydd för din webbplats kan du söka ett s.k. utgivningsbevis. Beviset gäller i 10 år och ger din webbplats grundlagsskydd. Det innebär att den får ett censurskydd som gör att myndigheterna inte får förhandsgranska eller försvåra publiceringen av innehållet. Skydd gäller också mot åtal för exempelvis förtal och ger möjlighet för källskydd. Det är samma skydd som traditionella massmedier har och man behöver därför inte begära skriftligt tillstånd för att få publicera en bild eller en artikel där någon person syns eller omnämns. Det är endast utgivaren som är ansvarig för innehållet och källorna har rätt att vara anonyma.

För att kunna få grundlagsskydd måste innehållet på hemsidan dokumenteras i sex månader och en behörig utgivare för webbplatsen måste alltid finnas. Den personen är ensamt ansvarig straffrättsligt för vad som publiceras. Samma utgivare ska vara anmäld till Radio- och TV-verket. Viktigt är att webbplatsens och utgivarens namn samt vem som har utsett utgivaren ska publiceras på webbplatsen.

De särskilda krav som måste vara uppfyllda för att utgivningsbevis skall utfärdas är att webbplatsen;

  • är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, t.ex. genom enhetlig formgivning,
  • inte kan ändras av någon annan än den som driver verksamheten,
  • är tillgänglig för allmänheten,
  • har anknytning till Sverige, t.ex. att redaktionen finns i Sverige,
  • har en behörig utgivare utsedd och
  • har ett namn som innehåller domännamn som inte kan förväxlas med namnet på en annan webbplats som finns registrerad hos Radio- och TV-verket.
Man kan inte få skydd för webbplatser som innehåller diskussionsforum, artikelkommentarer, gästböcker m.m., om de kan ändras av andra än redaktionen. Däremot kan sådana diskussionsforum få skydd om varje inlägg godkänns av redaktionen innan det publiceras.

Utgivningsbevis ansöks hos Radio- och TV-verket och handläggningstiden är cirka en månad. Ansökningsavgiften är 2000 kr och måste vara betald för att Radio- och TV-verket ska behandla ansökan.

Källa: Radio- och TV-verket

http://www.varumarkesombudet.se/