måndag 26 oktober 2009

Kändis ex-fru har varumärkesskyddat sitt namn

Målet gäller ett överklagande från OHIM till europeiska gemenskapens första instansrätt, CFI.

I november 2002 sökte Barbara Becker, före detta fru till Boris Becker, skydd för gemenskapsvarumärket "Barbara Becker" för varor i klass 9.

I juni 2004, invände Harman Internationel Industries, Inc. mot ansökan baserat på gemenskapsvarumärket BECKER ONLINE PRO, 1.823.228, och varumärkesansökan för ordmärket BECKER, 1.944.578, båda för klass 9.

OHIM gick på invändarens linje och framhöll att det förelåg förväxlingsbarhet mellan det sökta och de tidigare rättigheterna och tryckte särskilt på att det förelåg begreppsmässig likhet eftersom de syftade på samma efternamn.

Efter egen bedömning fann CFI att det inte alls förelåg någon risk för förväxling då de motstående märkena endast i viss grad kunde anses vara visuellt och fonetiskt lika. Från en begreppsmässig utgångspunkt ansåg domstolen att de var klart särskiljande eftersom den relevanta publiken skulle uppfatta märket i sin helhet, d.v.s. Barbara Becker istället för en kombination av namnet "Barbara" och efternamnet "Becker". Domstolen ansåg nämligen att Barabara Becker var en celebritet i Tyskland, medan namnet Becker generellt sätt var känt som ett alldagligt och allmänt utbrett namn.

På dessa grunder upphävde därför första instansrätten OHIM's beslut till sökandens fördel.

Källa: Mål nr C-51/09-P

http://www.varumarkesombudet.se/