måndag 24 januari 2011

Red Bull kunde inte stoppa Bad Bull

Företaget Red Bull GmbH invände hos Patent- och registreringsverket (PRV) mot att varumärkesansökan för BAD BULL skulle registreras. PRV avslog dock invändningen varpå Red Bull överklagade till Patentbesvärsrätten (PBR).

I PBR vidhöll Red Bull vid sitt yrkande att varumärket BAD BULL ENTERTAINMENT (nr 387726) skulle upphävas då det förelåg förväxlingsbarthet med gemenskapsvarumärkena nr 3629342 (figurmärke i form av en ”dubbeltjur”), RED BULL i figur (nr 3350501) och RED BULL (nr 4096665), samt de internationella varumärkesregistreringarna BULL (nr 867085) och BAD BULL (nr 790135).

Red Bull höll fast vid att varumärket RED BULL hade kommit att bli ett välkänt varumärke för såväl energidrycker som idrotts- och underhållningsverksamhet och att märket RED BULL även hade använts i en sådan utsträckning för tävlingar, evenemang m.m. att det hade inarbetats för dylika tjänster i klass 41.


Red Bull anförde även en ny grund, nämligen att varumärket BULL hade kommit att bli ett välkänt varumärke för sportdrycker och att märket BULL även var inarbetat för bl.a. idrottsaktiviteter, evenemang och nöjestjänster.

PBR anförde i sina domskäl att det framgick av utredningen att varumärket Red Bull hade använts i Sverige i mer än tio år och att bolaget hade marknadsfört sin energidryck i en betydande omfattning. Marknadsföringen syntes ha lett till resultatet att drycken fått stort genomslag bland unga och unga vuxna men att omsättningskretsen bestod av befolkningen i stort och av alla ålderskategorier.

Efter en sammantagen bedömning att utredningen ansåg PBR att utredningen inte gett något säkert stöd för slutsatsen att RED BULL var väl ansett för vare sig energidrycker eller idrotts- och underhållningsverksamhet. Varumärket kunde heller inte anses vara inarbetat för sådana varor och tjänster.

Mot bakgrund av det ovan sagda fann PBR att märket BAD BULL ENTERTAINMENT distansierat sig såväl visuellt, fonetiskt och konceptuellt från Red Bulls märken innehållande märkesdelen RED BULL eller bilden av en ”dubbeltjur” och ansågs därför inte vara förväxlingsbart med dessa. Samma bedömning gjordes angående förväxlingsbarheten med gemenskapsvarumärket RED BULL (nr 52803).

Patentbesvärsrätten konstaterade således att det inte förelåg likhet i varumärkesrättslig mening mellan de dryckesvaror i klass 32 som de internationella registreringarna BULL och BAD BULL avsåg och de tjänster i klass 41 som märket omfattade. Därmed var de motstående märkena inte förväxlingsbara. Överklagandet lämnades därmed utan bifall.