fredag 28 januari 2011

Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Lag om ändring i firmalagen (1974:156) utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om firmalagen (1974:156) dels att 5, 6 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att 2–4, 7, 8, 10, 15–18, 20, 22, 24 och 25 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas tjugoen nya paragrafer, 2 a, 16 a–16 q och 28–30 §§, samt närmast före 16, 16 b, 16 c, 17, 28 och 30 §§ nya rubriker av följande lydelse.

För hela lagtexten se: http://rixlex.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1974:156