lördag 18 juli 2009

Varmärkesregistrering i Sverige

Varumärkesskydd är ett territoriellt begränsat skydd vilket innebär att om du söker en svensk nationell varumärkesregistrering är skyddet begränsat till att gälla i Sverige. I och med inträdet i det europeiska samarbetet för varumärkesskydd är dock din registrering hindrande för andra som vill söka ett europeiskt varumärke som är förväxlingsbart med din registrering. Det svenska varumärket är dock inte giltigt inom EU. För att få varumärkesskydd i EU:s 27 medlemsstater måste man söka ett s.k. gemenskapsvarumärke.

Registreringsproceduren

Efter att din varumärkesansökan har blivit inlämnad till PRV tar det ca 6 månader upp till 1 år innan den registreras och vinner laga kraft, förutsatt att det inte föreligger några hindrande omständigheter.

Några dagar efter att ansökan blivit inlämnad skickar PRV (Patent- och registreringsverket) en s.k.inlämningsbekräftelse för att du skall kontrollera din ansökan. Om inte PRV anser att det finns några formella eller materilla hinder för ditt varumärke registreras det. Annars får du ett föreläggande som innbär att det finns brister och/eller hinder mot att registrera ditt varumärke. Du får då en viss tid på dig att rätta till felen eller inkomma med ett svar på föreläggande, ett s.k. svaromål.

Samtidigt som ditt varumärke registreras publiceras ditt varumärke i Svensk varumärkestidning. Från publiceringsdagen och två månader framåt löper den s.k. invändingsperioden. Detta innebär att vem som helst som har en äldre rättighet och anser att ditt sökta varumärke är förväxlingsbart med det kan försöka hindra registrering. Om ingen invänding lämntas under invändingsperioden vinner registreringen laga kraft. Du kommer då få ett besked om att din ansökan är godkänd och att ditt varumärke gäller för 10 år i taget.
https://www.xn--varumrkesombudet-znb.se/varum%C3%A4rkestj%C3%A4nster/registrera-varum%C3%A4rke/