måndag 28 september 2009

Kosmetiskt varumärke hävd pga icke-bruk

Gemenskapsvarumärket DHC, ägt av ett japanskt bolag, har blivit hävt följt av en ansökan från ett schweiziskt bolag som hävdat att märket inte tagits i verkligt bruk under 5 år inom den Europeiska Gemenskapen enligt artikel 51(1)(a) CTMR.

Ordmärket "DHC" nr 311241 registrerades 1998 av det Tokyo-baserade Kabushiki Kaisha Diieichishii (DHC Corporation) för en rad olika varor, bland annat kosmetika, kläder och alkoholhaltiga drycker.

Det schweiziska bolaget Mundipharma AG, ansökte 2008 om att varumärket skulle bli hävt för alla varor på grund av att märket inte uppfyllde användningskravet i artikel 51(1)(a) CTMR.

Det japanska bolaget hävdade att produkter med märket DHC sålts via dotterbolaget DHC Europe (Schweiz) Ltd, som distribuerade produkterna inom EU, inkluderat Tyskland och Österrike.

DHC Europe (Schweiz) upplöstes emellertid senare och DHC UK Ltd grundades i november 2006. Detta dotterbolag drev webbsidan www.dhcuk.co.uk genom vilka kunder kunde beställa DHC produkter. Konsumenter inom EU kunde även köpa produkter under varumärket DHC på webbsida www.dhccare.com som drevs av det amerikansk dotterbolaget.

Varumärkesinnehavaren hävdade vidare att de marknadsfört DHC produkter genom kataloger och reklam i Tyskland samt genom kataloger och genom webbsidan i England.

OHIM ansåg dock att det tyskspråkiga materialet till största del avsåg den schweiziska marknaden, t.ex. var priserna satta i schweiziska Franc.

Vad gäller det engelskspråkiga materialet relaterade en del det till det amerikanska katalogerna och att endast den del av information som relaterade till England kunde användas i bedömningen om verkligt bruk inom EU förelåg.

Dock hade innehavaren inte givit in någon bevisning som visade på aktuella försäljningssiffror inom EU utan endast angett det årliga värdet av försäljningen samt utgifter för marknadsföring av DHC USA, Inc. Därför ansåg OHIM att innehavaren inte kunnat visa på verkligt bruk inom EU och varumärket hävdes 2008-01-11 i enlighet med artikel 51(1)(a) CTMR.

Källa: OHIM

http://www.varumarkesombudet.se/