onsdag 2 september 2009

Domännamnstvister under .se

Domännamnet är ett av varumärkets viktigaste användningsområden. Eftersom det är principen om ”först-till-kvarn” som gäller vid domännamnsregistrering, uppstår det ofta tvister när någon hunnit före och registrerat någon annans varumärke som domännamn eller något som liknar ett varumärke. Det kan också på andra sätt uppstå tvister om rätten till att använda varumärket i domännamnet. Vid sådana tvister kan man antingen vända sig till nationella domstolar, vilket är kostsamt och tidskrävande, eller så kan man använda sig av det administrativa förfarandet som finns för att snabbare hantera domännamnstvister. Detta system finns till för att man ska kunna överklaga tilldelningen av ett domännamn i efterhand.

Det administrativa förfarandet som gäller för toppdomänen .SE är det s.k. ATF-systemet (Alternativt tvistlösningsförfarande), som administreras av Stiftelsen för internetinfrastruktur. Stiftelsen är en oberoende och allmännyttig organisation som har utsetts av ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) för att administrera den svenska toppdomänen. Ansvarig tillsynsmyndighet är PTS (Post- och telestyrelsen) och tillämplig lag är lagen om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

För att en part som har sökt ett alternativt tvistlösningsförfarande skall kunna få ett registrerat domännamn överfört till sig behöver tre fundamentala rekvisit vara uppfyllda;

  1. Sökanden måste han en rättighet (t.ex. varumärke eller firma) med giltighet i Sverige.
  2. Domännamnsinnehavaren ska ha handlat i ond tro när han registrerade eller använde domännamnet.
  3. Domännamnsinnehavaren ska inte heller ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Det en part kan vinna i ett ATF är att få domännamnet överfört till sig eller att domännamnet avregistreras. Parterna står endast för den administrativa avgiften som skall erläggas och som varierar mellan 8000–16000 SEK, samt ombudets arvode. Förlorande part behöver heller inte betala ”rättegångskostnader” eller motpartens kostnader.

http://www.varumarkesombudet.se/