tisdag 14 februari 2012

Vill du byta efternamn och det finns hinder? Då tar det stopp vid fjärde generationen

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en ansökan om namnbyte till von Mentzer. PRV framförde att namnbytet inte kunde godkännas eftersom det bland annat var förväxlingsbart med tidigare existerande efterman och firmor. Inte heller förelåg det några synnerliga skäl som gjorde att namnbytet kunde godkännas.

Sökanden överklagade dock PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR framhöll att eftersom von Mentzer förekom som efternamn i Sverige krävdes det alltså synnerliga skäl för att namnbytet skulle godkännas. PBR angav att omständigheter som kan utgöra synnerliga skäl är anknytning till viss släkt. Det innebär alltså att anknytning finnas om namnet burits i rakt uppstigande led senast inom den fjärde generationen från sökanden räknat eller om sökanden tillhör en adlig släkt som bär namnet.

Eftersom det framgick av utredningen att von Mentzer burits inom den sjunde generationen och att det inte var visat att släkten var adlig uppfylldes inte något utav de synnerliga skälen. PBR biföll därför inte överklagan.

Rättfallsnr: PBR Mål nr.11-091
Källa: Blendow Lexnova