onsdag 21 december 2011

Skydlighet att lämna ut viss information vid sannolikt varumärkesintrång

Företaget FANN är innehavare av varumärket IN-DRÄN vilket avser en infiltrationsmodul.

Företaget Terana är återförsäljare av infiltrationsmodulen.

FANN stämde Terana för varumärkesintrång då de använt varumärket på fakturor och följesedlar på infiltrationsmoduler av annat ursprung. Fann yrkade dessutom att domstolen skulle förplikta Terana att informera FANN om ursprung och distributionssätt av dessa infiltrationsmoduler.

Domstolen beslutade att Terana skulle utge information till FANN. Informationen som Terana skulle utge gällde namn och adress till den som tillverkat modulerna, namn och adress till de kunder som köpt modulerna, uppgift om hur många moduler som tillverkats, beställts eller sålts, samt uppgift om inköps- och försäljningspris för modulerna.

Skälet till beslutet grundade sig på varumärkeslagens bestämmelse (9 kap. 1 § varumärkeslagen 2010:1877) att om en sökande visar sannolika skäl för att någon har gjort ett varumärkesintrång, får domstolen vid vite besluta att någon ska ge sökanden information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller (informationsföreläggande).  Ett sådant informationsföreläggande får endast meddelas om informationen kan antas underlätta utredning av ett intrång som avser varorna eller tjänsterna.

Rättfallsnr: Högsta domstolen Ö 5717-10
Källa: Blendow Lexnova