onsdag 14 mars 2012

Firmanamn måste användas för att vara giltiga - detta rättsfall ger några exempel

Precis som för varumärken måste firmanamn användas för att man skall kunna hävda ensamrätt till sitt firmanamn.

Firmalagens 16 a § 1 st. stipulerar att en registrering av en firma kan hävas om innehavaren inte gjort, vad man kallar "verkligt bruk" av sitt firmanamn i Sverige för den verksamhet som den är registrerad för. Detta måste ske inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts eller inom en period av fem år i följd.

Vad verkligt bruk innebär framgår av förarbetena. Där sägs det att reglerna om användningstvång som gäller för varumärken och den rättspraxis som finns på området från Högsta domstolen och EU-domstolen i huvudsak ska vara vägledande även på firmaområdet.

Användningstvånget för varumärken, s.k. verkligt bruk, har prövats i flera rättsfall från såväl Högsta domstolen som EU-domstolen. EU-domstolen fastslog i en dom den 11 mars 2003 i målet C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV att begreppets innebörd utgår från varumärkets grundläggande funktion att ge konsumenterna garantier om produktens ursprung (den s.k. ursprungsangivelsefunktionen, se t.ex. EU-domstolens dom den 22 september 2011 i målet C-323/09, Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 37 f f.).

I det förvarande målet, som nådde enda upp till Högsta domstolen, yrkade firman NonStop Television 7.0 AB att firmaregistreringen TV 7 Stockholm Aktiebolag skulle hävas på grund av att namnet inte hade använts och att användningstvånget därmed inte var uppfyllt.

När det gällde att bedöma om verkligt bruk gjorts av firmanamnet TV 7 Stockholm Aktiebolag inledde Högsta domstolen med att konstatera att bedömningskriterierna skulle utgång från firmans huvudsakliga funktion, nämligen att identifiera den näringsverksamhet som näringsidkaren bedriver.

Därefter ansåg domstolen att begreppet verkligt bruk inte kunde förstås på riktigt samma sätt som verkligt bruk för varumärken. Detta eftersom firmans huvudsakliga funktion är en annan än varumärkets funktion (se ovan). Dessutom används firmanamnet till att identifiera innehavaren i många olika sammanhang, både privat- och offentligrättsliga, exempelvis när näringsidkaren ingår avtal eller uppträder som part i rättegång.

Högsta domstolen fortsatte:

"En nödvändig förutsättning för att kravet på verkligt bruk i firmalagen ska vara uppfyllt är att näringsidkaren under den relevanta tidsperioden inte bara använt firman i olika sammanhang, t. ex. i reklam, avtal och dylikt, utan också använt firman just för sådan verksamhet som den registrerats för. Ett grundläggande krav är alltså att bolaget faktiskt bedriver verksamhet under firman; det räcker inte att firman har använts utan det ska finnas ett samband mellan firmaanvändningen och den registrerade verksamheten (jfr prop. 1974:4 s. 223)".

Firmanamnet TV 7 Stockholm Aktiebolag var registrerat för tv-sändningar och därmed förenlig verksamhet. Domstolen ansåg att det var visat att firmanamnet hade använts för sådan verksamhet, inklusive webb-tv-sändningar, som syftat till att förbereda för tv-sändningar.

När det gällde verkligt bruk av firmanamnet TV 7 Stockholm Aktiebolag ansåg domstolen att kravet på verkligt bruk av firman var uppfyllt. Firmanamnet hade nämligen använts i avtal med det bolag som bland annat utfört webb-tv-sändningar samt i årsredovisningarna under de aktuella åren och i de redovisade kontakterna med myndigheter.

Vill du veta mer om firmanamn eller varumärken kan du kontakta oss här.

Rättfallsnr: Högsta domstolen T 1408-09
Källa: Blendow Lexnova