fredag 21 mars 2014

Svenskt Tenn fick varumärkesskydd för namnet på grundaren ESTRID ERICSON

Till Patent- och registreringsverket inkom en varumärkesansökan avseende namnet ESTRID ERICSON. Det var Svenskt Tenn AB som avsåg att söka varumärkesskydd för namnet på bolagets grundare för ett antal tjänster.

Patent- och registreringsverket (PRV) avslog ansökan. Svenskt Tenn AB överklagade då PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR framförde att enligt 2 kap. 10 § 2 varumärkeslagen (2010:1877) får ett varumärke inte registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden.

Enligt 20 § tredje stycket namnlagen skall ett efternamn anses som egenartat om det är ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt.

PBR anförde (på sidan 3 i domskälet):

"Patentbesvärsrätten har i tidigare domar på namnrättens område uttalat att med konstnärsnamn förstås ett särskilt artistnamn under vilket en konstnär arbetar och blir känd (se Patentbesvärsrättens domar i mål 02-228 Amnelius och 05-152 Gossart). Till likartade namn räknas t.ex. pseudonymer, signaturer och speciella namn på personer verksamma i underhållningsbranschen (se exempelvis SOU 1960:5 s. 168).

Eftersom det sökta märket, enligt vad som anförts ovan, varken innehåller eller består av ett egenartat efternamn, konstnärsnamn eller likartat namn finns det inte hinder mot registrering av varumärket på de av PRV anförda skälen
".

Behöver du hjälp med varumärkesskydd? Vi hjälper dig att registrera varumärke. Kontakta oss.

Rättfallsnr PBR Mål nr 13-086 (4 december 2013).
Källa: Blendow Lexnova