måndag 25 november 2013

Stockholms läns landsting fick inte varumärkeskydd för VÅRDGUIDEN

Stockholms läns landsting ansökte om varumärkesregistrering hos Patent- och registreringsverket (PRV) gällande märket VÅRDGUIDEN för varor och tjänster med anknytning till medicinsk rådgivning i klasserna 9, 35, 41 och 44.

PRV ansåg att märket inte kunde registreras eftersom märket saknade särskiljningsförmåga. PRV framförde att märket VÅRDGUIDEN anger varornas och tjänsternas art och syfte, nämligen att guida allmänheten i vårdrelaterade frågor.

Sökanden anförde då att märket förvärvat särskiljningsförmåga genom användningen och inkom med material som skulle bevisa detta, bl.a. tidningsartiklar, utskrifter från hemsidor och en marknadsundersökning som vidtagits.

PRV anförde att beviskraven för inarbetning var mycket högt ställda i detta fall eftersom märket ansågs i hög grad beskrivande. PRV fortsatte och framförde att det framgick av utredningen att många invånare i länet uppfattar VÅRDGUIDEN som ett kännetecken för sökanden men att det inte framgick av utredningen att en betydande del om omsättningskretsen, d.v.s. allmänheten i hela landet, uppfattar ordet som ett kännetecken. PRV ansåg därmed att märket inte hade förvärvat sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering.

Stockholms läns landsting överklagade PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten (PBR).

PBR instämde i PRV:s bedömning avseende den bristande särskiljningsförmågan avseende varor och tjänster med anknytning till medicinsk rådgivning i klasserna 9, 35, 41 och 44.

PBR framhöll följande (se sid 4 i domslutet);

"För att ett varumärke ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga genom användning krävs att en betydande del av omsättningskretsen – vilken i detta fall består av genomsnittskonsumenter i hela landet – med hjälp av varumärket kan ange att varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag och det således har blivit möjligt att skilja dessa från andra företags varor och tjänster. Med detta avses inte att de berörda personerna behöver kunna ange namnet på företaget utan att de ska uppfatta märket som en uppgift om varans eller tjänstens kommersiella ursprung.

Prövningen av denna fråga, som ska utmynna i svaret om huruvida en tillräckligt stor del av omsättningskretsen tack vare kännetecknet kan ange att varan eller tjänsten kommer från ett visst företag, ska göras genom en helhetsbedömning där hänsyn kan tas olika omständigheter som t.ex. till varans eller tjänstens marknadsandel, hur ofta, hur länge och inom hur stort geografiskt område varumärket har använts och hur stora investeringar som har gjorts vid marknadsföring med märket Marknads- och opinionsundersökningar samt utlåtanden från industri och handelskamrar används ofta för att belysa frågorna.
"

PBR framhöll att det framkommit av utredningen att märket VÅRDGUIDEN använts under lång tid och i omfattande utsträckning främst i Stockholmsområdet men att detta inte utgjorde ett tillräckligt underlag för att märket i en betydande del av omsättningskretsen kommit att uppfattas som en uppgift om varornas och tjänsternas kommersiella ursprung.

När det gällde den åberopa undersökningen ansåg PBR att frågorna inte var korrekt utformade samt att urvalet av respondenterna inte var representativt för hela omsättningskretsen.

PBR ansåg att det inte var visat att märket VÅRDGUIDEN genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och överklagandet kunde därmed inte bifallas.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper dig att ansöka om varumärkesskydd! Kontakta oss.

Rättfallsnr. PBR Mål nr 13-081
Källa: BlendowLexnova