måndag 13 maj 2013

Har man gjort verkligt bruk av sitt EU-varumärke om man bara använder varumärket i en del av EU?

Ett EU-varumärke (s.k. gemenskapsvarumärke) måste användas inom fem år från det att registreringen är gjord för att fortsätta att vara giltigt så att ingen annan kan häva varumärkesregistreringen på grunda av att användning uteblivit (se Artikel 15.1  Rådets förordning nedan nedan).

Sådan användning av ett EU-varumärke måste nå upp till kravet "verkligt bruk" för att det skall anses vara tillräcklig användning.

I rättsfallet C-149/11 ‘Leno Merken’ togs frågan upp om verkligt bruk kunde föreligga i bara en EU-medlemsstat eller om man som varumärkesinnehavare är tvungen att visa verkligt bruk i alla eller flera EU länder.

EU-domstolen ansåg att en medlemsstats territoriella gränser saknar betydelse för bedömningen av verkligt bruk och att det som avgör huruvida verkligt bruk är uppfyllt är huruvida varumärket har används i enlighet med dess grundläggande funktion för att bibehålla eller skapa marknadsandelar inom EU för de varor eller tjänster som omfattas av det. Denna bedömning måste göras från fall till fall.

OHIM (EU:s varumärkesmyndighet) som har att ta ställning till hävning av gemenskapsvarumärken i första instans har med anledning av detta rättsfallet ansett att den exakta geografiska omfattningen av användningen som behövs i ett särskilt fall för att möta verkligt bruk-testet skall fastställas från fall till fall, med beaktande av samtliga relevanta fakta och omständigheter.

Lagtext
Artikel 15.1 Rådets förordning nr 207/2009
Bruk av gemenskapsvarumärken
1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts.

Behöver ni ha hjälp med Europeiskt varumärkesskydd? Kontakta oss så hjälper vi er med ert varumärkesskydd.  

Källa: OHIM, Alicante News, April 2013