söndag 14 februari 2010

Grunderna för varningsbrev

Varningsbrev skickas vanligtvis när man misstänker att någon gjort sig skyldig till immaterialrättsligt intrång. Syftet är att intrånget skall upphöra samt att man vill undvika en kostsam intrångsprocess.

Avsändare av brevet är rättsinnehavaren eller dess ombud och skickas till en potentiell intrångsgörare och kanske även dess kunder. Brevet innehåller ofta hot om rättsliga åtgärder om inte intrånget upphör.

Användningen av varningsbrev kan få en mängd oanade konsekvenser för avsändaren om man inte lägger ner stor omsorg vid utformningen av varningsbrevet.

Nedan följer några hållpunkter som är mycket viktiga att tänka på när man skriver varningsbrev;

1) Säkra bevisning.

Det är mycket viktigt att säkra bevisning för det påstådda varumärkesintrånget innan man börjar skriva varningsbrev. Ett käromåls framgång, d.v.s. den som stämmer i domstol, beror till stor del på den bevisning käranden lyckas producera.

Om ett varningsbrev skickas till en potentiell intrångsgörare innan bevisning säkras finns det en uppenbar risk att värdefull bevisning går förlorad.

Om varningsbrevet skulle bli tvistigt i en domstol prövar nämligen Marknadsföringsdomstolen om käranden har haft "fog" för de påståenden som gjorts i varningsbrevet. Kan det inte bevisas kan dessa påståenden utgöra ett brott mot Marknadsföringslagen enligt punkt 3 nedan.

2) Vem som är rättighetshavare och vilka rättigheter som görs gällande.

När det gäller registrerade rättigheter är det viktigt att innan varningsbrev skickas, fastställa den egna rättighetens existens och intrångets faktum.

Gäller det icke-registrerade rättigheter är det mycket viktigt att man skriver att det är avsändarens uppfattning att det existerar ett intrång.

3) Använd inte för långtgående eller kategoriska påståenden.

Det är viktigt att tänka på den språkliga utformningen när man skriver varningsbrev. Vissa påståenden kan nämligen anses vara för långtgående eller kategoriska och därmed vara vilseledande eller misskreditera motparten och anses otillbörliga enligt Marknadsföringslagen. Konsekvensen är att man kan vid vite förbjudas använda sådana påståenden. Vite kan många gånger vara mycket kännbara.

Det kan nämnas att Marknadsdomstolen godkänt meningen "synes utgöra varumärkesintrång".

4) Det bör stå klart för motparten att ett intrång föreligger och vad konsekvenserna blir.

En annan viktigt anledning är att ett korrekt utformat varningsbrev kan försätta intrångsgöraren i ond tro vilket får till följd att denne efter mottagandet av varningsbrevet anses agera oaktsamt eller uppsåtligen om han fortsätter att göra intrång. Detta kan leda till rätt att inte bara få "skälig ersättning" utan också även för den ytterligare skada som intrånget medfört, d.v.s. "allmänt skadestånd".

En viktig anledning till att skicka varningsbrev är att man på så sätt kan undvika att senare bli ansvarig för motpartens rättegångskostnader i en eventuell process. Huvudregeln är nämligen att den som förlorar en rättegång skall ersätta den vinnande partens kostnader i tvistemål. Från denna regel görs ett undantag t.ex. när en part inlett en rättegång utan att motparten givits anledning därtill.

Slutligen kan det nämnas att det är bra att skicka varningsbrev som en rekommenderad försändelse med mottagningsbevis. Då är man säker på att brevet nått mottagaren.

http://www.xn--varumrkesombudet-znb.se